VÅRDEN I GÄVLEBORG

Smärtrehabiliteringsteam i Gävleborg

Innehållet gäller Gävleborg

Smärtrehabteamet är en del av rehabiliteringsmedicin och finns på Sandvikens närsjukhus. I teamet arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, idrottsledare, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Långvarig smärta och nedsatt funktion i rörelseorganen är den största orsaken till långvarig sjukskrivning. För dig som har långvarig smärta påverkas ofta hela livssituationen.

Målet med smärtrehabiliteringen är att du ska förbättra din livskvalitet och kunna leva ett bra liv med smärta. Smärtrehabiliteringsteamet gör tillsammans med dig och eventuellt närstående en personlig rehabiliteringsplan. Du och din närstående är viktiga medlemmar i teamet.

För att komma till smärtrehabiliteringsteamet behövs en remiss. Du kan också själv fylla i en så kallad egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänst. Du betalar vanlig patientavgift, högkostnadskort gäller.

Målgrupp och arbetssätt

Målgrupp

Smärtrehabteamet tar emot vuxna patienter i arbetsför ålder med långvarig smärta. Vanligt är exempelvis smärta i nacke och rygg eller spridd smärta. Som patient kan du vara helt eller delvis sjukskriven. Du kan också arbeta eller studera men ha risk för att bli sjukskriven. Du kan ha svårt att klara och delta i aktiviteter i vardagen. Det är viktigt att du har en positiv inställning till att fortsätta eller återgå till arbete och är öppen för att förändra vanor och beteenden. Du som kommer till oss har ofta fått hjälp med olika behandlingsinsatser utan tydlig effekt. 

Rehabiliteringen kräver ett aktivt deltagande, därför är det nödvändigt att du inte har pågående alkohol- eller drogmissbruk eller annat uttalat beroendebeteende. Om du har akut fysisk eller psykiatrisk problematik kan det på samma sätt vara ett hinder för att ta till sig alla delar i smärtrehabprogrammet. Programmet kräver full närvaro.

Arbetssätt

Innan ditt första besök skickas ett frågeformulär hem till dig som du ska fylla i och skicka tillbaka.

Ditt första besök är ett läkarbesök. Om du bedöms ha nytta av smärtrehabprogrammet får du komma tillbaka för en utredning med teamet då en rehabiliteringsplan görs. Innehållet i rehabiliteringsplanen kan variera beroende på dina individuella förutsättningar, behov och mål. 

Teamet använder en så kallad beteendemedicinsk behandlingsmodell som innehåller medicinska, psykosociala och yrkesinriktade insatser. Det görs en individuell analys av smärtan och vilka konsekvenser det får för dig samt ditt sätt att hantera besvären.

Utifrån denna analys sätter du mål för rehabiliteringen i syfte att lära dig nya strategier, beteenden och färdigheter. Inga passiva behandlingar som till exempel massage, injektioner och akupunktur ges under rehabiliteringen. Syftet med rehabiliteringen är att du i större utsträckning ska kunna leva ett meningsfullt liv med smärta.

Smärtrehabprogrammet

Deltagande i smärtehabprogrammet inleds alltid med en förberedande period. Förberedelserna kan vara exempelvis träning och kartläggning för att återgå till arbete och tanken är att du ska förberedas inför rehabiliteringen.

Smärtrehabiliteringen kan pågå upp till tolv månader, från första till sista kontakt. Huvudmålet är att du ska återgå till arbete alternativt bibehålla eller öka arbetsgraden.

Teoretiska och praktiska moment

Smärtrehabprogrammet pågår under sex veckor, tre till fyra dagar per vecka. En av veckorna är förlagd på hemmaplan med olika uppgifter. Smärtrehabprogrammet har sex till åtta deltagare. Målsättning är att du ska klara av de krav som ställs i yrkeslivet och livet i allmänhet på ett så bra sätt som möjligt.

All rehabilitering sker på vardagar och äger till största del rum på Närsjukhuset i Sandviken. Viss träning och rehabilitering kan sker utanför sjukhuset. Du som har långt att resa har möjlighet att bo på patienthotell.

Programmet består av både teoretiska och praktiska övningar. Du får kunskap om hur du utvecklar fysiska, mentala och sociala färdigheter. På så sätt kan du genom förändringar i ditt beteende bättre ta ansvar för din hälsa och bryta ett eventuellt beroende av sjukvården.

Uppföljning sker via telefonkontakt cirka en månad efter avslutat program. Sedan kallas du till ett återbesök tre-fyra månader efter avslutat program. Återbesöket innehåller individuella träffar med smärtrehabteamet, en lektion samt utvärdering av de mål du satt fram till uppföljning. 

Du får även fylla i formulär tolv månader efter program.

Individuell rehabilitering

Om du har specifika individuella behov kan du få ett individuellt upplägg för din smärtrehabilitering. Längden och innehållet kan variera. Du kan få behandling både individuellt och i grupp.

Närståendeinformation

Närståendeinformation till barn och vuxna från smärtrehabiliteringsteamet.

Fakta och filmer

Resultat och statistik

Läs mer om resultat och statistik för smärtrehabiliteringsteamet, rehabiliteringsmedicin i Sandviken. 

Kvalitetssäkring enligt CARF

Rehabiliteringsmedicin har sedan 2009 regelbundet genomgått en kvalitetssäkring enligt ett internationellt kvalitetsprogram, CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Läs mer om kvalitetssäkringen

Boktips

Smärta

Att leva med smärta - ACT som livsstrategi - Rikard Wicksell

Släpp taget om smärtan - Joanne Dahl & Tobias Lundgren 

Hjärnkoll på smärta - Martin Ingvar & Gunilla Eldh

Depression

Ta makten över depressionen: Förändra dina vanor - förbättra ditt liv - Christopher Martell & Michael Addis

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi: Ett effektivt självhjälps-program - Gerhard Andersson m fl (2007)

Sluta grubbla börja leva - Steven Hayes (2007)

Ångest

Ingen panik - fri från panik- och ångest-attacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi - Per Carlbring & Åsa Hanell (2007)

Social fobi - effektiv hjälp med KBT - Tomas Furmark et al (2008)

Oro

Sluta älta och grubbla - Olle Wadström (2007)

Sluta grubbla börja leva - Steven Hayes (2007)

Att leva ett liv - inte vinna ett krig. Om acceptans - Anna Kåver (2007)

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro  - Åsa Nilsonne (2005)

Sömn

Sov bättre med kognitiv beteendeterapi - Marie Söderström (2007)

Sov bättre - Steven James Linton (2005) 

Relationer

Tillsammans: Om medkänsla och bekräftelse - Anna Kåver & Åsa Nilsonne

Patientföreningar

De handikappades riksförbund, DHR

08-685 80 00 
info@dhr.se 
www.dhr.se

Ehlers-Danlos syndrom riksförbund Sverige, EDS

info@ehlers-danlos.se
www.ehlers-danlos.se

Fibromyalgiförbundet

031-41 44 11  
info@fibromyalgi.se 
www.fibromyalgi.se

Neuroförbundet

08-677 70 10
info@neuroforbundet.se 
www.neuro.se

Huvudvärksförbundet

08-12 07 97 60
kansliet@huvudvarksforbundet.se
www.migran.org

Wedförbundet

08-21 96 20
info@wedforbundet.se
wedforbundet.se

Reumatikerförbundet

08-50 58 05 00
www.reumatikerforbundet.org

Riksförbundet Balans (depression och bipolär sjukdom)

08-618 13 33
info@balansriks.se
www.balansriks.se

Riksförbundet för Social och Mental hälsa

08-772 33 60
rsmh@rsmh.se
www.rsmh.se

Personskadeförbundet RTP

08-629 27 80
info@rtp.se
www.rtp.se

Svenska handikappidrottförbundet

Gästrike- Hälsinge
08-699 60 00
kansli@shif.rf.se

Svenska ångestsyndromsällskapet, ÅSS

031-13 81 20
rikskansli@angest.se
www.angest.se

Till toppen av sidan