SÄSONGSINFLUENSA I GÄVLEBORG

Fakta om pneumokocker

Innehållet gäller Gävleborg

Det är viktigast att vaccinera sig mot influensa och det vaccinet (Influvac) finns. Observera att om du fått pneumokockvaccinet förut ska du inte ta det igen.

Pneumokocker är bakterier som är mycket vanliga i näsan på små barn utan att ge barnen några besvär. Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas på förskolor är bärare av pneumokocker.

Eftersom bärarskap av pneumokocker i näsan är vanligast förekommande hos småbarn och de ofta är snuviga och infekterade sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern.

Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta. Ibland kan pneumokocker orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen. Vissa personer rekommenderas dock vaccination (se nedan). Gravida ska inte vaccineras mot pneumokocker.

Gratis vaccination mot pneumokocker till dig som har

 • aspleni/hypospleni (avsaknad av fungerande mjälte)
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi
 • eller är 65 år eller äldre.

Efter individuell bedömning kan också du som har något av nedanstående få gratis vaccination mot pneumokocker:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika
 • alkoholmissbruk eller om du är rökare.

Att förebygga med vaccin mot pneumokocker

De pneumokockvacciner som funnits tillgängliga sedan 1970-talet har god effekt mot främst blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos vuxna. Dessa vacciner ges ofta till samma grupper som vaccineras mot influensa (personer äldre än 65 år och personer med vissa kroniska sjukdomar).

En dos ger skydd som varar i upp till tio år. Vaccination kan upprepas efter fem till tio år. Du ska alltså inte ta vaccinet varje år.

Under influensavaccinationskampanjen ger vi endast den första dosen vaccin mot pneumokocker eftersom behovet av en andra dos varierar mellan olika personer. Den andra dosen bör dessutom inte tas tidigare än tre till fem år efter den första dosen eftersom risken för biverkningar är ökad om man tar den andra dosen för tidigt.

Pneumokockvaccin ges bara till vuxna (inte gravida) och barn över två år, och bara en gång inom ramen för vaccinationskampanjen. Du som tog pneumokockvaccin ifjol eller året dessförinnan ska alltså inte göra det igen. Gravida ska inte ta pneumokockvaccin. 

Till toppen av sidan