Säsongsinfluensa i Gävleborg

Fakta om pneumokocker

Innehållet gäller Gävleborg

Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Vaccination minskar risken att bli svårt sjuk. Observera att om du fått pneumokockvaccinet förut ska du inte ta det igen.

Pneumokocker är bakterier som är mycket vanliga i näsan på små barn utan att ge barnen några besvär. Uppskattningsvis hälften av alla barn som vistas på förskolor är bärare av pneumokocker.

Eftersom bärarskap av pneumokocker i näsan är vanligast förekommande hos småbarn och de ofta är snuviga och infekterade sker den mesta smittspridningen av pneumokocker mellan och från barn i förskoleåldern.

Pneumokocker är bakterier som är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Dessa är sjukdomar som förekommer i alla åldrar, även om pneumokockinfektioner främst drabbar de yngsta och äldsta. Ibland kan pneumokocker orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Pneumokockinfektioner är i regel lätta att behandla med antibiotika och det är ovanligt att i övrigt friska personer dör av infektionen. Vissa personer rekommenderas dock vaccination (se nedan). Gravida ska inte vaccineras mot pneumokocker.

Gratis vaccination mot pneumokocker till dig som har

 • aspleni/hypospleni (avsaknad av fungerande mjälte)
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • cochleaimplantat
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi
 • andra tillstånd som innebär nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika
 • cytsisk fibros
 • organtransplantation
 • fyller 65 år i år eller är äldre.

Efter individuell bedömning kan också du som har något av nedanstående få gratis vaccination mot pneumokocker:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes
 • personer med alkohol- eller drogmissbruk
 • rökare
 • svetsare utsatta för toxisk rök. 

Att förebygga med vaccin mot pneumokocker

De pneumokockvacciner som funnits tillgängliga sedan 1970-talet har god effekt mot främst blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos vuxna. Dessa vacciner ges ofta till samma grupper som vaccineras mot influensa (personer äldre än 65 år och personer med vissa kroniska sjukdomar).

Det räcker med en dos Pneumovax för de allra flesta. Personer med ökad risk för att få infektioner av pneumokocker kan få en andra dos inom fem till tio år.

Du kan vaccinera dig mot pneumokocker på hälsocentralen. Fråga din hälsocentral för att boka tid och om du vill veta mer. Vaccinet ges bara till vuxna (inte gravida) och barn över två år.

Till toppen av sidan