Sjukresor i Gävleborg

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Man kan få ersättning för de kostnader man har haft för resor till och från exempelvis en hälsocentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning, eller besök inom tandvården.

Man får ersättning för den summa som överstiger den så kallade egenavgiften. Det är den avgift som man alltid måste betala själv när man reser i samband med sitt vårdbesök. Hur hög egenavgiften är kan skilja sig mellan olika delar av landet. 

Visa mer

Ersättningsregler

Ersättningsregler

En sjukresa ska i första hand göras med allmän kollektivtrafik eller de särskilda sjukresebussarna som går till vårdverksamheter i Gävleborg och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vem får ersättning?

Du som är folkbokförd i Gävleborgs län har rätt till ersättning vid resor i samband med vård. Du som är asylsökande och har ett giltigt LMA-kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande) har rätt till ersättning för sjukresor.

Vilka resor ersätts?

En sjukresa är en resa till såväl Region Gävleborgs vårdinrättningar som till privata vårdgivare som har avtal med Region Gävleborg i hela länet. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till ersättning. Det vanligaste är besök hos läkare, sjukgymnast och tandläkare. Du kan få ersättning för din resa mellan din folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral i din kommun. Din ersättning beräknas i de flesta fall efter det färdmedel som är billigast för Region Gävleborg. Du får själv stå för en del av dina resekostnader, den så kallade egenavgiften.

Vilka resor ersätts inte?

Du får ingen ersättning när du på egen begäran väljer vård utanför Region Gävleborg enligt valfrihetsremiss. 

Du får heller ingen ersättning för:

 • Permissionsresor
 • Överflyttningsresor i samband med sjukhusvård
 • Resor vid vård utom riket
 • Resor i hälsokontrollerande syfte (exempelvis mammografi, gynekologisk hälsokontroll)
 • Resor i samband med vaccinationer
 • Resor för hämtning, återlämning eller köp av hjälpmedel, tillbehör eller reservdelar
 • Resor till patientutbildningar eller information som ges av vårdgivare
 • Resor i samband med läkemedelsprövningar
 • Resor till privata vårdgivare utan avtal med Region Gävleborg
 • Besöksresor (exempelvis besök av anhörig på sjukhus)

Det billigaste färdsättet

Du får ersättning för billigaste färdsätt med hänsyn taget till det medicinska behovet. Din sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik. I andra hand får du använda annat färdmedel. Du har rätt att välja färdmedel men det är sjukreseenheten som avgör vilken ersättning du får.

Reser du med vanlig linjebuss eller X-tåg inom länet betalar du ordinarie avgift för resan. Skicka biljetten och vårdkvittot tillsammans med en sjukreseräkning till Sjukreseenheten så får du tillbaka hela kostnaden.

Se kontaktinformation längre ner på sidan.

Hemadressen gäller

Gör du en planerad sjukresa ersätts den alltid från eller till din adress där du är folkbokförd. 

Fäll ihop

Resa med buss eller tåg

Resa med buss eller tåg

Resa med sjukresebuss

De busslinjer som tidigare kallades "sjukresebussar" har integrerats i den vanliga kollektivtrafiken vilket innebär att alla kan resa med dem.

Ytterligare förändringar gäller även för:

 • Linje 150 Hudiksvall-Söderhamn-Gävle-Uppsala -  får ändrad körväg i Söderhamn och Gävle. Linjen är öppen för alla resenärer även till Uppsala. Särskilda biljetter och priser gäller.
 • Linje 171 Järvsö-Färila-Ljusdal-Delsbo-Hudiksvall - bussen ingår i linje 53 och bokas inte längre. Vissa turer startar i Järvsö och går via Färila.
 • Linje 175 Sandviken-Gävle-Uppsala - linjen har upphört och resande till Uppsala hänvisas till linje 44 från Sandviken med anslutning till linje 150 vid Gävle Sjukhus ingång 6.

För mer information och tidtabeller http://xtrafik.se/bestallning-av-sjukresor, eller kontakta Trafikupplysningen 0771-91 01 09.

Du som gör en sjukresa till Uppsala bokar den hos Serviceresor på 0771-383940 senast 12.00 dagen innan du ska resa.

Resa med dessa linjer ersätts enligt resa med buss och tåg inom länet.

Resa med buss och tåg inom länet

Åker du med vanlig linjebuss eller tåg inom länet betalar du biljetten själv. Vid tågresa väljer du i första hand X-tåget. Skicka in biljetten och vårdkvitto tillsammans med en sjukreseräkning, som du ber om vid ditt besök, så får du tillbaka hela kostnaden.

Har du åkt anslutningsresa till buss/tåg ersätts den enligt regler för respektive transportmedel.

Du kan också ha fått ett resebevis på din kallelse som gäller som biljett. Resebeviset finns på den sista sidan av kallelsen vilket innebär att kallelsen är din buss- och tågbiljett för att resa kostnadsfritt med X-trafiks bussar och X-tåg till/från vårdbesöket. 

Mer information om resebevis på kallelse finns på x-trafik.se/resebevis-pa-kallelse.

Resa med tåg utanför länet

Ska du åka tåg utanför länet köper du din biljett själv och skickar in biljetten och vårdkvitto tillsammans med en sjukreseräkning. Du får ersättning enligt gällande taxa i billigaste färdklass.

Fäll ihop

Resa med bil

Resa med bil

När du åker med privat bil lämnas ersättning med 1,85 kr/km. 

Ersättning för bilresa sker med antal kilometer multiplicerat med kilometerersättning. Ersättning utgår med det belopp som överstiger egenavgift per enkel resa. Egenavgiften ingår i högkostnadsskyddet för sjukresor och motsvarar 3 zoner vid resande med kollektivtrafik. Parkeringsavgifter ersätts inte.

Befriade från egenavgift vid resa med bil är:

 • Personer med särskilda medicinska skäl och som reser på egen hand. Skälen intygas av vårdenheten. 
 • Barn och ungdomar som inte är fyllda 20 år. 
 • Personer fyllda 85 år

Exempel på sjukresa med egen bil mellan hemmet och sjukhuset tur och retur

Avstånd enkel resa är 95 km
Ersättning = 2 x 95 km à 1,85 kr = 351,50 kr
Avgår två egenavgifter à 80 kr = 160 kr
Din ersättning blir då 192 kr

Fäll ihop

Resa med flyg

Resa med flyg

Om du behöver resa med flyg ersätts det om medicinska skäl föreligger. Ditt behov ska intygas av remitterande vårdgivare. Resa med flyg kan beställas hos Sjukreseenheten.

Fäll ihop

Resa med taxi eller specialfordon

Resa med taxi eller specialfordon

När du behöver resa med taxi eller specialfordon måste du ha ett intyg från din vårdgivare som visar att du inte kan resa med allmänna kommunikationer på grund av medicinska skäl.

När du reser med taxi eller specialfordon är du skyldig att acceptera samåkning med andra resenärer, även om detta innebär en avvikelse i resväg och restid. Du måste också acceptera att resan genomförs med de fordon samt på de tider som Serviceresor anvisar. Undantag från dessa skyldigheter godtas inte.

Beställ din resa hos Serviceresor i god tid före ditt planerade vårdbesök, om möjligt senast klockan 12.00 vardag före resdag. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt. Om du beställer din resa på annat sätt får du betala hela resan själv. Undantag från detta kan medges om resan motiverats av ett akut vårdbehov. Taxiresa ersätts endast om resan företagits med kontrakterade entreprenörer.

Glöm inte att avboka resan om ditt besök blir ändrat eller inställt. Färdtjänst får inte användas vid sjukresa.

När du beställer din resa kan personalen på Serviceresor be dig att ordna ett vårdgivarintyg som styrker din resa med taxi till eller från ditt vårdbesök. Om vårdgivarintyg inte inkommit till Sjukreseenheten inom 30 dagar från tidpunkt för utförd resa kan du bli betalningsskyldig för hela resan.

Om du har svårt att ta dig till sjukresebussen, den vanliga linjebussen eller tåget kan du åka anslutningsresa med taxi dit. Ring Serviceresor om du har blivit beviljad anslutningstaxi för att boka resa.

Barn och ungdomar som inter är fyllda 20 år är befriad från egenavgift.

Personer med beviljad färdtjänst i någon av länets kommuner samt personer bosatta i länet fyllda 85 år får resa med taxi eller specialfordon till vård/tandvård utan intyg från vårdenheten vid resor inom Gävleborgs län. 

Personer med beviljad färdtjänst och som har ledsagarkort får vid sjukresa ta med sig en följeslagare som då reser avgiftsfritt. 

Fäll ihop

Avgifter och kostnader

Avgifter och kostnader

Egenavgifter per enkel resa

Från den ersättning som lämnas enligt gällande regler avräknas en egenavgift för såväl framresa som återresa.

Taxi 100 kr
Specialfordon (sittande) 100 kr
Flyg 100 kr
Tåg utanför länet 0 kr
Tåg inom länet 0 kr
Egen bil 80 kr
Buss 0 kr
Sjukresebuss 0 kr

Från och med den 3 oktober 2016 faktureras egenavgiften för resa med taxi i efterhand av Region Gävleborg. 

Högkostnadsskydd

Om du inom en tolvmånadersperiod har egenavgifter för sjukresor med ett sammanlagt värde år 2015 motsvarande 1800 kronor är du befriad från egenavgifter under den tid som återstår av de tolv månader räknat från datumet för första resan inom tolvmånadersperioden. Har det skett en överbetalning, återbetalas överskjutande belopp.

Avgiftsbefrielse för egenavgift medför inte rätt att fritt resa med taxi eller specialfordon till vård/tandvård, intyg krävs alltid vid resa med dessa färdmedel.

Sjukreseräkning

När du har lagt ut pengar för biljetter eller om du har rest med privat bil kan du få reseersättning. Du ska då fylla i en reseräkning med uppgifter om din resa. Blankett för sjukreseräkning får du på sjukhuset eller hälsocentralen i samband med ditt vårdbesök. Du får ingen ersättning för resor som är äldre än sex månader. Sjukreseräkningen tillsammans med biljetter och vårdkvitton i original skickar du till Sjukreseenheten. Vi löser inte ut ofrankerade eller för lite frankerade försändelser.

Om du vill ha mer information om ersättning för sjukresor

Vänd dig till

Sjukresor
-95-
801 88 Gävle
0771-65 01 01
sjukresor@regiongavleborg.se

Telefontid helgfria vardagar. 

Utbetalning av reseersättning

Din ersättning betalar vi ut via bank. 

Fäll ihop

Bra att känna till

Bra att känna till

Följeslagare

Behöver du hjälp på resan kan du få ta med dig en följeslagare utan kostnad. Detta kräver då ett intyg från din vårdpersonal. Din följeslagare ska stiga på och av på samma plats som du. Ersättning för utebliven lön eller liknande utgår inte för följeslagare.

De som är inte är fyllda 20 år, har färdtjänst eller är över 85 år kan ta med en följeslagare utan särskilt intyg från vården. För övriga krävs att vårdenheten intygar via ett sjukreseintyg.

Anslutningsresa till närmaste tåg eller busstation

Anslutningsresan ska i första hand ske med bil, i andra hand med taxi eller specialfordon. Ersättning för anslutningsresa utgår enligt regler för respektive transportmedel. 

Övernattning

Vård ska i allra möjligaste mån planeras så att övernattning kan undvikas. Vid behov av övernattning ersätts kostnad upp till ersättningsnivå för patienthotell i Gävleborg, 2015 motsvarande 706 kr/natt. Resterande kostnad är ditt eget ansvar. 

Valfrihetsremiss

När du på egen begäran väljer vård och behandling i annat landsting än Gävleborg, så kallad valfrihetsremiss, står du själv för alla rese- och övernattningskostnader.

Specialistvård utanför länet och vårdgaranti

Om du får en specialistvårdremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Gävleborg får du ersättning för resan enligt regler för respektive transportmedel.

Sjuk utanför länet

Blir du sjuk utanför Gävleborgs län kan du få ersättning till närmaste vårdinrättning inom det landsting du befinner dig i. Du får ingen ersättning för hemresan.

Fäll ihop

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Om du vill ha mer information om ersättning för sjukresor

Vänd dig till

Sjukresor
-95-
801 88 Gävle
0771-65 01 01
sjukresor@regiongavleborg.se

Telefontid helgfria vardagar. 

För upplysning om buss- och tågtider i Gävleborg

Kontakta X-trafiks trafikupplysning 0771-91 01 09 

När du beställer din taxiresa vill Serviceresor veta

 • Ditt personnummer samt telefonnummer
 • Om du har vårdgivarintyg för taxi
 • Din hemadress
 • Vilken vårdinrättning du ska till
 • Vilken tid du ska vara framme
 • Om du har följeslagare med dig
 • Om du har något hjälpmedel med dig

Serviceresor 0771-38 39 40
Måndag-fredag 6.00-22.00
Lördag, helgdagsaftnar 7.00-22.00
Söndag- och helgdagar 8.00-22.00

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-03
Skribent:

Webredaktionen, Region Gävleborg

Redaktör:

Maria Humlebo, webbredaktör, Region Gävleborg

Granskare:

Webredaktionen, Region Gävleborg