Om covid-19 – coronavirus

Juridisk information för tillfrisknandebevis

Innehållet gäller Dalarna

Hantering av personuppgifter för tillfrisknandebevis

Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR) ge information om hur Region Dalarna, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter när du ansöker om tillfrisknandebevis och vilka rättigheter du har.

Tillfrisknandebeviset ska underlätta resor inom Europa under coronapandemin. Beviset är utformat på samma sätt inom hela EU, Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein. Tillfrisknandebeviset utfärdas av E-hälsomyndigheten. Med ett tillfrisknandebevis kan du visa på att du har tillfrisknat från covid-19.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Uppgifterna som du har lämnat på blanketten ligger till grund för utfärdande av ditt tillfrisknandebevis. E-hälsomyndigheten använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över beställda tillfrisknandebevis. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Dina personuppgifter sparas så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Hur ser dina rättigheter ut?

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter som Region Dalarna och E-hälsomyndigheten behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av den informationen.

Region Dalarna kommer att, på din begäran eller på eget initiativ, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du hänvisar till.

Om du inte är nöjd med vår behandling har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/), som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige. Du kan även vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar. Du har rätt till skadestånd om dina personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.

Om du har frågor om covidbevis eller om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter, kontakta E-hälsomyndigheten på telefonnummer 0771-766 200 (öppettider: helgfri måndag–fredag: 8.00–17.00) eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Du kan även kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud genom att mejla till e-postadressen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor genom posten till: E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud, Box 913, 391 29 Kalmar

Om du har frågor om Region Dalarnas personuppgiftshantering är du välkommen att skicka dina frågor till: Regionstyrelsen, Region Dalarna, Box 712, 791 29 Falun. Du kan även kontakta Region Dalarnas dataskyddsombud med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@regiondalarna.se.

Information om sekretess

Utöver information om hur Region Dalarna och E-hälsomyndigheten hanterar dina personuppgifter, är vi även skyldiga att informera dig om hur din information hanteras vid sekretess. Detta sker enligt den svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

Region Dalarna hämtar uppgifter om ditt provsvar för covid-19 från journalsystem på Region Dalarna samt via Hälsovals knutna privata vårdcentraler. Dessa uppgifter lämnas ut till E-hälsomyndigheten. Det görs för att myndigheten ska kunna utfärda ett tillfrisknandebevis till dig.

Uppgifterna i journalsystem på Region Dalarna samt via Hälsovals knutna privata vårdcentraler. omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den sekretessen är väldigt stark. När du begär och ger ditt samtycke till att hämta ett tillfrisknandebevis så bryter du den sekretessen för uppgifterna. Därför kan Region Dalarna lämna uppgifterna om ditt provsvar till E-hälsomyndigheten och de kan utfärda ett tillfrisknandebevis till dig. När uppgifterna hanteras av E-hälsomyndigheten så omfattas de av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen.

Till toppen av sidan