Vaccinering mot covid-19 i Dalarna.Det här meddelandet avser Dalarna

  • Just nu vaccineras personer över 12 år med dos 1 och 2.
  • Personer över 65 år kan boka tid för dos 3.
  • Personer över 80 år blir kallade till vaccination med dos 3.
  • Personer under 65 år kan ännu inte boka tid för dos 3.
Vården i Dalarna

Frågor och svar om samtycke vid covidvaccination för barn 12-15 år i Dalarna

Innehållet gäller Dalarna

Fråga

Vad är en mognadsbedömning och när kan den bli aktuell?

Svar

Mognadsbedömningar kan bli aktuella i undantagsfall, då till exempel ingen vårdnadshavare lämnar samtycke men barnet vill vaccinera sig. Vid en mognadsbedömning tittar hälso- och sjukvårdspersonalen på barnets förmåga att förstå och kunna ta till sig information om och förstå konsekvenser av vaccineringen, för att sedan bedöma om barnet är tillräckligt moget för att själv kunna ta ställning till vaccination.

Mognaden och egen förmåga att ta vaccinationsbeslut ska spegla den aktuella åldern, en förståelse för situationen och en viss självständighet. Självständigheten visas exempelvis genom att individen bokat vaccinationen och kommit till vaccinationsmottagningen.

Fråga

Två vårdnadshavare vill att barnet vaccineras, barnet vill inte vaccineras, vad gäller?

Svar

Vaccinationen är frivillig och ingen kan bli vaccinerad mot sin vilja.

Fråga

Två vårdnadshavare vill inte att barnet vaccineras, men barnet vill vaccineras, vad gäller?

Svar

Då görs en mognadsbedömning. Om den visar att barnet själv har tillräcklig ålder och mognad att fatta beslut, så kan barnet vaccineras även om vårdnadshavarna inte vill.

Om mognadsbedömningen leder till slutsatsen att barnet inte är tillräckligt mogen för att själv fatta beslut, kan vaccination inte ske.

Fråga

En vårdnadshavare samtycker till att barnet vaccineras och den andra vårdnadshavaren säger uttryckligen nej, vad gäller?

Svar

Om en vårdnadshavare säger nej och en säger ja, då görs en mognadsbedömning om barnet själv vill bli vaccinerat, en vårdnadshavare kan inte hindra ett barn från att bli vaccinerat.

Fråga

Två vårdnadshavare har delad vårdnad. En vårdnadshavare vill att barnet vaccineras, den andra inte. Barnet tvekar. Vad gäller?

Svar

Vaccination är frivilligt, och om barnet säger nej, kan vaccination inte ske. Om barnet efter en mognadsbedömning säger ja till vaccination, kan en (eller båda) vårdnadshavare inte hindra ett barn från att bli vaccinerat.

Fråga

En vårdnadshavare samtycker till att barnet vaccineras och den andra vårdnadshavaren har inte lämnat något information, vad gäller?

Svar

Då görs en mognadsbedömning om barnet själv vill bli vaccinerat, en vårdnadshavares frånvaro kan inte hindra ett barn från att bli vaccinerat. Regionen förutsätter att vårdnadshavarna agerar i samförstånd för barnets bästa.

Fråga

På samtyckesblanketten räcker enbart en vårdnadshavares underskrift för att kunna vaccinera unga personer mellan 12 och 15 år, varför?

Svar

Det finns flera anledningar. Grunden är att bägge föräldrarna skriver på. Dock så utgår Region Dalarna från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd för barnets bästa. När endast en vårdnadshavare företräder barnet och undertecknar,  förutsätts det ske i samförstånd med den andre vårdnadshavaren.

Om barnet har två vårdnadshavare ska de som utgångspunkt fatta gemensamma beslut om åtgärder som rör barnet. Det innebär dock inte att båda föräldrarna behöver delta i alla de vardagliga besluten som måste fattas när det gäller vårdnaden om barnet. Regionen bedömer att vaccinationen faller under begreppet vardaglig omvårdnad och därmed kan en vårdnadshavare ensam fatta vardagliga beslut (som att lämna samtycke). Vårdpersonalen kan då utgå från att den vårdnadshavare som har hand om den dagliga omsorgen, informerat den andre vårdnadshavaren, och att denne samtycker.  

Genom att kräva endast en vårdnadshavares samtycke kan också barnet få rätt till vård och kunna bli vaccinerad även om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att lämna samtycke.

Detta är Region Dalarnas riktlinjer med stöd av socialstyrelsen, patientlagen samt föräldrabalken. Enskilda kommuner i länet kan ha gjort egna bedömningar.

Mer information:

Socialstyrelsens kunskapsstöd: Bedöma barns mognad för delaktighet (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsens meddelandeblad 10/2012: Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens. (socialstyrelsen.se)

Socialstyrelsens meddelandeblad 8/2020: Barn som söker hälso- och sjukvård (socialstyrelsen.se)

6 kap 11§ föräldrabalken (riksdagen.se)

4 kap 3§ patientlagen (riksdagen.se) och artikel 12 och 24 i barnkonventionen, lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (riksdagen.se)

Prop 2013/14:106 (riksdagen.se) patientlag se även prop 2016/17 En ny hälso- och sjukvårdslag, sidan 98 (riksdagen.se)

Prop 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård (riksdagen.se)

Till toppen av sidan