HABILITERING

Habiliteringen i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Habilitering innebär att utveckla sina starka sidor, träna och kompensera funktioner som är nedsatta, anpassa miljön och stödja individen och dennes nätverk. 

Vi vänder oss till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, rörelsehinder, eller diagnos inom autismspektrum. Funktionsnedsättningen påverkar ofta hela familjens vardag och livsmiljö. Habilitering innebär därför även stödjande insatser till närstående som föräldrar, syskon, partners och barn.

Vi har mottagning för barn och vuxna på Blekingesjukhuset i både Karlshamn och Karlskrona.

Habiliteringen i Karlshamn ansvarar för habiliteringsinsatser i västra Blekinge, det vill säga för de invånare som bor i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner. Habiliteringen i Karlshamn består av två barnteam och ett vuxenteam.

Habiliteringen i Karlskrona ansvarar för habiliteringsinsatser i östra Blekinge, det vill säga för de invånare som bor i Karlskronas och Ronnebys kommuner. Habiliteringen i Karlskrona består av två barnteam och ett vuxenteam.

TF verksamhetschef för habiliteringen i Blekinge är:
Petra Nordberg, telefon: 0454-73 28 89, mobil: 0734- 47 16 74.

Du kan även maila oss på habilitering.blekingesjukhuset@regionblekinge.se 

Våra kontaktuppgifter

Om du vill kontakta oss kan du ringa, mejla eller använda våra e-tjänster. Våra kontaktuppgifter hittar du här:

Habiliteringen i Karlshamn
Habiliteringen i Karlskrona

Habiliteringsinsatser

Ett barn med funktionshinder påverkar hela familjens vardag och livsmiljö. Det berör även syskon och närstående till familjen. Utifrån vår kunskap och erfarenhet av funktionshinder erbjuder vi stöd för att stärka familjen.

Exempel på habiliteringsinsatser:

 • utredning för diagnos
 • behandling individuellt eller i grupp
 • utprovning och inträning av hjälpmedel
 • samtalsstöd
 • information om funktionsnedsättningen
 • medicinsk konsultation
 • information om olika behandlingsmetoder
 • samtalsstöd och rådgivning till anhöriga
 • råd inför bostads- och annan miljöanpassning
 • information om samhällsservice
 • stöd i samarbetet med andra myndigheter
 • föräldra- och anhörigutbildning
 • förmedling av kontakter med andra familjer
 • stöd till syskon och anhöriga

Vi arbetar i team

Alla yrkeskategorier på habiliteringen har olika kunskapsområden och metoder för utredning, stöd och behandling. Genom att arbeta i team lägger vi samman våra olika kunskaper, för att insatserna som ges ska bli allsidiga och samordnade.

Vilka arbetar inom habiliteringen?

På habiliteringen i Blekinge arbetar omkring 60 personer inom flera olika specialiteter.

Arbetsterapeut

 • Analyserar behovet av dagliga aktiviteter och ger råd, stöd och behandling kring detta.
 • Bedömer behovet av, ordinerar och provar ut tekniska hjälpmedel.
 • Medverkar vid bedömning och anpassning av individens eller familjens bostad och andra lokaler, till exempel skola och förskola.

Dietist

 • Arbetar med nutritionsproblem som uppstår i samband med funktionsnedsättning, med målet att uppnå en väl anpassad kostbehandling.

Kurator

 • Ger personer med funktionsnedsättning och familjer hjälp genom stödjande och bearbetande samtal.
 • Informerar om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser och medverkar till att personer med funktionsnedsättning och familjer får dessa insatser om de behöver.

Logoped

 • Arbetar med munmotorik och med ät- och sväljsvårigheter.
 • Arbetar med alternativa kommunikationssätt exempelvis teckenspråk.
 • Utreder och behandlar tal- språk samt kommunikationssvårigheter.
 • Bedömer behov av, ordinerar och provar ut kommunikationshjälpmedel.

Läkare

 • Ansvarar för medicinsk utredning, behandling och uppföljning.
 • Ansvarar för samordning och ger råd och stöd kring medicinsk behandling.

Psykolog

 • Ger personer med funktionsnedsättning och anhöriga stöd och bearbetande samtalsbehandling.
 • Gör neuropsykologiska utredningar och utvecklingsbedömningar för att kartlägga möjligheter och begränsningar.
 • Ger rådgivning till ungdomar, vuxna, anhöriga och personal kring funktions-nedsättningen och dess konsekvenser för utvecklingen, vardagssituationen, skola och arbete.

Sjukgymnast

 • Analyserar, bedömer, stödjer och stimulerar den motoriska utvecklingen och förmågan.
 • Ger stöd, råd och behandling av rörelseförmåga och funktion.
 • Bedömer behovet av hjälpmedel, ordinerar och gör uppföljning.

Sjuksköterska

 • Arbetar med medicinsk omvårdnad och uppföljning, rådgivning och stöd i detta.

Specialpedagog

 • Ger råd och stöd kring individens utveckling.
 • Gör utredningar och bedömningar.
 • Samverkar med individens familj och nätverk utifrån ett helhetsperspektiv.

Teamsekreterare

 • Ansvarar för administrativ service, reception, telefon och information.
 • Ansvarar för journalhantering och ser till att remisser och intyg kommer till rätt instans.

Habiliteringsplan

Tillsammans med personen med funktionsnedsättning och dennes familj/närstående gör vi en planering för insatser under en bestämd tid, en habiliteringsplan. Insatserna anpassas, prioriteras och förändras över tid. Varje barn med familj och vuxen med närstående har en utsedd kontaktperson inom habiliteringen att vända sig till.

Habiliteringsplan från habiliteringen i Blekinge.

Konduktiv pedagogik

Här hittar du information och blankett för ansökan om konduktiv pedagogik.

Information om konduktiv pedagogik
Ansökan om konduktiv pedagogik

Till toppen av sidan