Aktuellt i Blekinge

Fortsatt stora skillnader i upplevd hälsa i Blekinge

Innehållet gäller Blekinge

Blekingeborna mår förhållandevis bra. Det visar Folkhälsorapporten 2021. Men det finns skillnader mellan olika grupper i samhället – personer med lägre utbildning och inkomst mår sämre. Resultaten ska nu användas för att förbättra hälsan hos Blekinges befolkning.

Yngre Blekingebor mår fysiskt bättre än äldre, medan äldre mår psykiskt bättre än yngre. Män mår överlag bättre än kvinnor och personer med högre utbildning mår bättre än de med lägre utbildningsnivå.

Det är några av slutsatserna från Folkhälsorapporten i Blekinge 2021. Precis som tidigare rapporter skattar länets invånare sin hälsa något lägre än i övriga landet.

Hur en person upplever sitt allmäntillstånd är ett bra mått på hälsan. I Blekinge upplever 70,8 procent att deras hälsotillstånd är bra eller mycket bra, vilket är jämförbart med 2018 då siffran var 69 procent. Men det finns alltså skillnader mellan grupper och det är inte unikt för Blekinge. Den ojämlika hälsan ökar i hela Sverige.

Det är därför Folkhälsoenkäten, som 2021 besvarades av över 3 000 Blekingebor, är så viktig. Den är ett verktyg för att mäta och förstå det aktuella hälsoläget för att sedan kunna fatta väl underbyggda hälsopolitiska beslut.

Samverkan för att vända trenden

Men att vända trenden med en ojämlik hälsa tar tid och kräver samverkan mellan flera aktörer. Det kommer att ske i större utsträckning med en länsgemensam folkhälsoplan som ska tas fram under 2022.

Om Folkhälsorapporten:

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Det är Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Syftet är att är att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Svaren från enkäten ligger till grund för folkhälsorapporten.

I Blekinge svarade 3 345 personer på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent, en kraftig ökning jämfört med 2018 då den låg på 35 procent.

Till toppen av sidan