Vad kostar tandvård?

Skriv ut (ca 5 sidor)

Avgifterna varierar mellan olika tandvårdsmottagningar eftersom prissättningen är fri. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. Hur mycket du behöver betala för tandvård beror bland annat på hur gammal du är, vilka undersökningar och behandlingar du behöver och hur dyra de är.

Skriv ut

Eftersom du, till skillnad från vanlig sjukvård, betalar en större del av kostnaden själv är det bra att ta reda på vad som gäller innan du går till tandläkaren eller tandhygienisten. Du bör alltid fråga vad en undersökning eller behandling kommer att kosta. Du har rätt att få veta vad en behandling kommer att kosta innan den påbörjas.

Fri tandvård för barn och ungdomar

Barn och ungdomar har rätt till tandvård utan att behöva betala för den till och med sista december det år de fyller 21 år. Då ingår i stort sett alla undersökningar och behandlingar oavsett om du går till en privat tandläkare eller folktandvården. I några landsting gäller en högre åldersgräns.

Ekonomiskt stöd för tandvård

Det statliga stödet för tandvård består av två delar och gäller från och med det år du fyller 22. Den ena delen kallas för det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, och innebär att du får ett tandvårdsbidrag på 150 eller 300 kronor per år, beroende på hur gammal du är.

Dessutom finns ett särskilt tandvårdsbidrag, STB, som du får till förebyggande tandvård om du har en sjukdom som påverkar tänderna. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Den andra delen kallas högkostnadsskydd för tandvård och börjar gälla när de så kallade referenspriserna för tandvård överstiger 3 000 kronor inom loppet av ett år. Du får då avdrag på delar av det som kostar mer än 3 000 kronor.

Tandvård till ett fast pris

Abonnemangstandvård fungerar som ett slags försäkring som du tecknar med en tandläkare, oftast i folktandvården. Du betalar en månadsavgift oavsett om du behöver gå till tandläkaren eller inte. Om du sedan behöver en behandling som ingår i avtalet, till exempel en tandlagning, är den redan betald via avgiften. Abonnemangstandvård brukar täcka de vanligaste undersökningarna och behandlingarna.

Möjlighet till lägre tandvårdskostnad

Ibland kan du få tandvård för samma avgift som vid hälso- sjukvård inom ditt landsting. Om du behöver mycket vård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, det vill säga att vården kostar högst 1 100 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre kostar det inget med sådan tandvård.

Det gäller om du har en sjukdom och behöver tandvård som en del av behandlingen. Om du till exempel ska gå igenom en hjärtoperation får du inte ha några infektioner i munhålan. Då behöver du få behandling mot infektionen innan operationen.

Du kan också få tandvård för samma avgift som sjukvård om du har stort behov av omvårdnad i det dagliga livet eller omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver du ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen i sig medför en ökad risk för tandskador eller att du har problem med att sköta din munhygien. Om du har ett läkarintyg på din sjukdom och funktionsnedsättning kan du få tandvård för samma avgift som hälso- och sjukvård.

Om man skadar tänderna

Om du skadar dig eller får problem med tänderna i samband med ditt arbete kan det räknas som en arbetsskada. Du gör en ansökan om ersättning till Försäkringskassan och skickar med kvitton eller fakturor. Försäkringskassan prövar om skadan räknas som arbetsskada. Om tandproblemen godkänns som arbetsskada kan du få ersättning för de undersökningar, behandlingar och resekostnader du haft till följd av skadan.

Även privata olycksfallsförsäkringar kan täcka kostnader för tandskador. Reglerna för vad som ersätts av försäkringen kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.

Om man inte har råd med tandvård

Om du inte har ekonomisk möjlighet att betala för din tandvård kan det finnas olika lösningar som gör att du ändå får råd. Till exempel kan du få hjälp att ansöka om ett lån eller dela upp kostnaden för att slippa betala allt på en gång.

För dem som inte blir hjälpta av vare sig lån, avbetalningsplaner eller mindre dyra behandlingsalternativ kan ibland en kontakt med socialtjänsten i hemkommunen vara en lösning.

Vad kostar tandvården i Blekinge?

Blekinge

Vad kostar tandvården i Blekinge?

Folktandvården i Blekinge har arbetat fram en egen prislista som i stora drag följer referensprislistan. Den eventuella mellanskillnaden mellan referenspris och priset i Blekinge betalas helt av patienten. Om man inte vill betala för varje besök kan man välja ett fast abonnemang på tandvård vilket i Blekinge kallas frisktandvård.

Landstinget Blekinge ansvarar för att alla barn och vuxna i länet får regelbunden tandvård. Vi förebygger hellre hål än lagar dem. Målet är att du ska ha en frisk mun.

Du har rätt att välja vilken tandläkare du vill gå till. Det gäller även barn. Du kan antingen välja en tandläkare på någon av landstingets folktandvårdsmottagningar eller en privat tandläkare. Du som är nyinflyttad bör själv söka dig till den tandvårdsklinik som passar dig. Mer information om tandvårdsklinikerna finns under Hitta och jämför vård.

Tandvård för personer 0-21 år

Till och med det år du fyller 21 är tandvården avgiftsfri. Du blir regelbundet kallad till undersökningar, förebyggande tandvård och den behandling som behövs.  

Tandvård för personer 22 år och äldre

Från och med det år då du fyller 22 år måste du betala för att få tandvård. De första 3000 kronorna under en period mot­svar­ande ett år betalar du själv, frånsett ett årligt tandvårdsbidrag (ATB). Du som är mellan 22 och 29 år eller över 75 år får 300 kronor i bidrag, och du som är mellan 30 och 74 år får 150 kronor per år.

Uppsökande tandvård

Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård. Din biståndshandläggare, LSS-handläggare (lagen om särskilt stöd och service), distriktssköterska eller kommunsjuksköt­erska intygar om du har rätt till det. Du får då ett särskilt grönt kort som ger rätt till kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år. I samband med munhälsobedömningen, när folktandvårdens personal besöker dig i hemmet eller på ditt boende, får du veta om du har behov av behandling. Dessa behandlingar kallas för nödvändig tandvård. Du väljer själv om du vill ha vård hos folktandvården eller hos privat tandläkarmottagning. Det gröna kortet ska alltid uppvisas vid besök. Du betalar då enligt hälso- och sjukvårdstaxa. Avgiften ingår i landstingets högkostnadsskydd.

Tandvårdsbidrag

Om du har en sjukdom, funktionsnedsättning eller genomgår långvarig läkemedelsbehandling som ger ökad risk för dålig tandhälsa kan du ha rätt till ekonomiskt stöd.

Stödet är uppdelat i två delar. Den ena delen gäller dig som har ett ökat tandvårdsbehov på grund av lång­varig sjukdom eller funktionsnedsättning. Din läkare skriver ett intyg om din diagnos och du får sedan ett blått kort som ska visas vid tandvårdsbesöken. Du betalar då enligt hälso- och sjukvårdstaxa. Avgiften ingår i landstingets högkostnadsskydd.

Den andra delen gäller dig som har ett ökat behov av förebyggande tandvård enligt reglerna för särskilda sjukdoms­diagnoser. Denna tandvård ges inte till hälso- och sjukvårdstaxa. Däremot ger den dig rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB) som är 600 kronor per halvår. 

Om du uteblir från besöket

Om du inte kan komma till ett avtalat besök måste du avbeställa besöket senast 24 timmar i förväg. 

Till och med det år du fyller 18 år betalar du 200 kronor plus 50 kronor i faktureringsavgift för uteblivna besök eller för sent lämnat återbud. Även om ett besök från början är avgiftsfritt måste du betala en avgift om du uteblir. 

Från och med det år du fyller 22 år måste du betala 510 kronor plus en faktureringsavgift på 50 kronor om du uteblir från besök eller lämnar återbud för sent hos allmäntandläkarmottagning.

Om du uteblir från besök eller lämnar återbud för sent hos specialisttandläkarmottagning måste du betala 645 kronor plus en faktureringsavgift på 50 kronor. 

Avgifter för uteblivet besök ingår inte i högkostnadsskyddet.

Reseersättning

Man kan få ersättning för resor till och från besöket i enlighet med de regler som gäller för Landstinget Blekinge.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-23
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunnar Henning, tandvårdstrateg, Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen, Göteborg


Blekinge
Tillägg uppdaterade:
2017-02-23