Trafikfarliga läkemedel

Trafik och läkemedel

Det finns mediciner som kan försämra omdömet och reaktionsförmågan i trafiken. I många år har flera av dessa varit märkta med en röd varningstriangel. Men flera läkemedel utan varningstriangel har också kunnat ge exempelvis yrsel eller trötthet. Eftersom systemet med varningstrianglar kan invagga människor i falsk trygghet gällande reaktions- och körförmågan, har märkningen med varningstrianglar upphört. Samtidigt infördes en ny, mer utförlig, varningstext i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen.

Grundregeln är att man själv måste bedöma om man kan köra bil eller inte. Därför är det viktigt att man alltid frågar sin läkare eller sitt apotek om en medicin kan påverka körförmågan.

När ska man inte köra bil?

Vissa mediciner kan alltså försämra omdömet, reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan. Det gäller alla trafikanter, både på land och till sjöss. De här läkemedlen kan även påverka förmågan att sköta maskiner eller klara riskfyllda arbeten. Man ska undvika att köra bil om ett läkemedel gjort att

  • man känner sig dåsig, trött eller yr
  • man reagerar långsammare än vanligt
  • vardagssaker känns besvärligare än de brukar, till exempel att laga mat eller öppna förpackningar
  • synen eller hörseln påverkas
  • man har svårt att koncentrera sig eller följa med i samtal
  • man har svårt att komma ihåg saker
  • man känner sig stressad eller hyperaktiv
  • andra tycker att ens eget omdöme försämrats.

Mediciner som kan påverka körförmågan

Läkemedel som tidigare märktes med varningstriangel var bland annat sömnmedel, lugnande medel, vissa hostmediciner och flera smärtstillande mediciner. Många läkemedel som kan försämra körförmågan har aldrig haft någon varningstriangel. Exempelvis kan blodtryckssänkande mediciner ge yrsel, en del mediciner mot allergi kan ge trötthet och vissa läkemedel som används för behandling av psykisk sjukdom kan ge både trötthet och yrsel. Det finns också vissa ögondroppar som kan påverka synen.

I bipacksedeln i läkemedelsförpackningen finns information om hur läkemedlet fungerar och vilka biverkningar man kan få. För läkemedel där det kan finnas risk för att körförmågan påverkas, finns information under rubriken "Trafikvarning" eller "Körförmåga och användning av maskiner". Man bör alltid läsa bipacksedeln noga.

Drograttfylleri

En del läkemedel är klassade som narkotika. Hit hör bland annat vissa lugnande medel, vissa sömnmedel och en del starka smärtlindrande läkemedel. Alla bilförare som påträffas med narkotiska medel i kroppen kan dömas för drograttfylleri. I trafiken gäller alltså en nollgräns för narkotika i Sverige. För de doser som läkare ordinerat görs undantag från nollgränsen. Men även om man följer läkarens ordination så har man ett eget ansvar att inte köra bil påverkad.

Svårt avgöra själv

Enligt lagen är man själv ansvarig för att avgöra om man är kapabel att köra bil. Med hjälp av informationen i bipacksedeln och utifrån hur man mår, ska man själv bedöma sin förmåga att köra bil eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.

Det är svårt att själv avgöra om man är lämplig som bilförare eller inte. Men man är ändå skyldig att ta reda på hur just det läkemedel man själv tar påverkar en. Alla har alltid ett eget ansvar när det gäller bilkörning. Man ska aldrig köra bil i ett tillstånd när man själv, någon i omgivningen eller en läkare bedömt att man inte är lämplig som bilförare.

Andra faktorer kan påverka reaktions- och körförmågan lika mycket, eller mer, än ett läkemedel. Till exempelvis kan man i hög grad påverkas av trötthet och olika sjukdomar.

Risken oftast störst i början av en ny behandling

Risken för att man ska reagera trafikfarligt är oftast störst i början av en ny eller ändrad behandling. Det vill säga innan kroppen hunnit vänja sig vid medicinen. Därför ska man vara extra försiktig under de första dagarna eller veckorna av en behandling med ett nytt läkemedel. Man ska också vara uppmärksam om man ändrar dosen av en medicin man tagit förut.

Olika kombinationer av läkemedel

Ibland kan kombinationer av olika läkemedel öka risken för biverkningar. Då kan också förmågan att köra bil försämras.

Värre för äldre

Äldre personer är särskilt känsliga för läkemedel. Detta gäller också biverkningarna av läkemedel, som ofta blir tydligare hos personer som kommit upp i 70-80-årsåldern.

Alkohol

Man ska aldrig köra bil när man druckit alkohol.
Även små mängder alkohol kan tillsammans med läkemedel göra att man blir olämplig i trafiken.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Vissa naturläkemedel och växtbaserade läkemedel kan påverka din reaktion och körförmåga.
Man ska följa de anvisningar som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Sömnmedel

Sömnmedel kan också finnas kvar i kroppen på morgonen. Om sömnmedlet tas flera kvällar eller nätter i sträck, kan risken för morgontrötthet bli större.

Även sjukdomar kan påverka körförmågan

Ibland kan det också vara så att man har en sjukdom som, i sig, gör att man inte är lämplig som bilförare. Efter en tids behandling med läkemedel kan körförmågan bli bättre, även om läkemedlet till en början kan försämra körförmågan.

Diskutera med läkaren

Det är viktigt att man diskuterar med sin läkare om hur just den sjukdom man har, eller just det läkemedel man själv tar, kan påverka körförmågan. Man ska också alltid berätta för läkaren om man tar flera läkemedel samtidigt. Man ska heller aldrig avbryta en läkemedelsbehandling utan att först ha diskuterat det med sin läkare.

Senast uppdaterad:
2014-04-11
Skribent:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Englund, chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska råd.