Hjälpmedel i Västra Götaland

Vad är ett personligt hjälpmedel?

Ett personligt hjälpmedel är anpassat efter en viss persons behov och får inte användas av någon annan. När hälso- och sjukvården lånar ut hjälpmedel kallas det för förskrivning. I vissa fall kan exempelvis Försäkringskassan eller arbetsgivaren också stå för hjälpmedel.

Vardagsprodukter

Det finns också affärer som säljer hjälpmedel. Dessa produkter får du själv bekosta. Många gånger kan du få tips av vårdpersonal om vilka saker som kan passa dina behov och var du kan köpa dem. 

Vem får låna hjälpmedel?

Om du har svårt att klara av vardagliga sysslor har du rätt till en behovsbedömning. Personalen, som i detta sammanhang kallas förskrivare, kan vara anställd av kommunen, regionen eller privat vårdgivare som har avtal med regionen eller kommunen.

Du kan påverka behovsbedömningen men det är förskrivaren som ansvarar för valet av hjälpmedlet. Det innebär till exempel rådgivning, olika former av träning, anpassning av bostaden och utprovning av hjälpmedel. Det är också genom förskrivaren som du får ditt hjälpmedel även om det ibland levereras av personal från hjälpmedelscentralen.

Var kan jag få en bedömning?

För en bedömning kan du vända dig till exempelvis

  • arbetsterapeut eller sjukgymnast
  • kommunsjuksköterska eller distriktssköterska
  • den klinik du har kontakt med
  • syncentral eller hörcentral
  • barn, -och ungdoms, -eller vuxenhabiliteringen. 

Avgifter

I allmänhet finns ingen speciell avgift för lån av hjälpmedel. Inom den regionala hälso- och sjukvården betalar du däremot en besöksavgift vid utprovning, träning och utlämning av hjälpmedel. Avgiften ingår i högkostnadsskyddet för öppen vård. Barn och ungdomar till och med 19 år betalar ingen besöksavgift.

Kommunernas avgifter kan variera och de ingår inte i högkostnadsskyddet för öppen vård.

Vad förväntas av mig?

Du som lånar ett hjälpmedel (i vissa fall vårdnadshavare eller god man/förmyndare) ansvarar för det under lånetiden. När du får ett hjälpmedel ska det vara utprovat tillsammans med dig och du ska ha fått information om hur du ska använda och sköta det. Om du skadar ditt hjälpmedel (utöver normal förslitning), om det kommer bort på grund av slarv eller om du trots uppmaning inte lämnar tillbaka det kan du bli ersättningsskyldig. Ibland ska du skriva under en låneförbindelse som är en överenskommelse mellan dig och den som förskriver hjälpmedlet.

Vad kan jag göra om jag inte är nöjd?

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är regionen och kommunerna skyldiga att erbjuda personliga hjälpmedel. Men du får inte själv bestämma vilka hjälpmedel du ska få. Är du missnöjd med val av hjälpmedel eller servicen, är du välkommen att vända dig till förskrivaren eller förskrivarens närmaste chef. Dina åsikter kan hjälpa till att förbättra verksamheten.

Om du upplever att ingen lyssnar på dig kan du gå vidare till din patientnämnd i Västra Götalandsregionen. Det finns dock inga formella möjligheter att överklaga ett beslut som en sjukvårdshuvudman har fattat.

Vem besvarar frågor om mitt hjälpmedel?

I första hand tar du kontakt med den som är förskrivaren alternativt den person som anges på låneförbindelsen. Du kan också ha fått med dig ett hjälpmedel från ett sjukhus. I så fall ska du få information om vem du ska vända dig till i fortsättningen.

När hjälpmedlet inte längre behövs

När hjälpmedlet inte längre behövs ska du lämna tillbaka det där du fick det eller till den enhet som anges på låneförbindelsen. Om du inte vet varifrån du har fått hjälpmedlet kan distriktsarbetsterapeut eller hjälpmedelscentralen hjälpa dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad:
2013-05-27
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Lena Karlsson, Regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning, Västra Götalandsregionen.

Illustratör:

Yvonne Heijl.