Metoprolol Sandoz

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Metoprolol Sandoz?

Metoprolol Sandoz är ett läkemedel som bland annat används mot högt blodtryck och besvär med hjärtklappning. Det kan också användas för förebyggande behandling av kärlkramp och migrän, vid vissa typer av oregelbunden hjärtrytm, efter en hjärtinfarkt och vid hjärtsvikt.

Medicinen tillhör gruppen betablockerare och det verksamma ämnet är metoprolol.

Recept och högkostnadsskydd

Metoprolol Sandoz finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i flera styrkor. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så fungerar medicinen

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som frisätts när kroppen utsätts för stress, till exempel vid fysisk eller psykisk ansträngning. När halten av dessa hormoner ökar i blodet stiger blodtrycket.

I kroppens blodkärl och i hjärtat finns mottagare för adrenalin och noradrenalin, så kallade betareceptorer, som hjälper till att reglera blodtrycket. Betablockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att hormonerna inte kan utöva sin fulla effekt på dem. På så sätt dämpas hormonernas naturliga effekter i kroppen.

När adrenalinet och noradrenalinet hindras från att verka fullt ut på hjärtat och i blodkärlen, blir rytmen långsammare. Kraften i hjärtats slag dämpas något. Hjärtat får då lättare att arbeta och behöver mindre syre. Betablockerare sänker på det här sättet blodtrycket och minskar risken för kärlkrampsanfall. Vid hjärtsvikt kan de även förbättra hjärtats pumpförmåga.

Det finns olika sorters betareceptorer i kroppen, till exempel i hjärtat, i blodkärlen och i luftvägarna. Metoprolol verkar specifikt på de betareceptorer som finns i hjärtat och kallas därför för en selektiv betablockerare. Medicinen påverkar inte andningsvägarna riktigt lika mycket som de så kallade icke-selektiva betablockerarna.

Effekten på hjärtrytmen kommer efter en till två timmar och varar upp till tjugofyra timmar vid regelbunden användning. De andra effekterna av medicinen på hjärta och blodtryck kommer gradvis när man har använt medicinen i någon till några veckor.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletten med lite vatten.

Tabletterna kan delas, men de ska inte tuggas eller krossas. De är tillverkad på ett sätt som gör att det verksamma ämnet ska frisättas stegvis från tabletten under lång tid. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Om man då tuggar eller krossar tabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Medicinen ska tas regelbundet, varje dag. För det mesta märker man inte själv läkemedlets effekt på hjärtat och blodtrycket.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Vanligen tar man medicinen en gång per dygn. Vid högt blodtryck är dosen normalt 50-100 milligram om dagen. Vid hjärtsvikt brukar man få börja med en mycket lägre dos, som trappas upp gradvis enligt läkarens anvisningar. Vid övriga användningsområden är doseringen vanligen 100-200 milligram om dagen.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har lågt blodtryck som inte behandlats eller långsam hjärtrytm. Om man känner sig osäker ska man kontakta en läkare. Om man har astma eller andra besvär av trånga luftrör ska man berätta det för läkaren innan man påbörjar behandling med den här medicinen.

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med ett betablockerande läkemedel. Gör man det kan blodtrycket höjas plötsligt och man kan få ett kärlkrampsanfall. En behandling ska alltid avslutas stegvis och i samråd med läkare.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa läkemedel bör inte användas tillsammans med Metoprolol Sandoz. Några exempel är

  • propafenon, som finns i Rytmonorm och som används mot oregelbunden hjärtrytm
  • verapamil, till exempel Isoptin och Verapamil, som används mot hjärtsjukdomar och högt blodtryck.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel bli trötta, eller få huvudvärk, yrsel, kalla händer eller kalla fötter. Andra kan få magbesvär, som till exempel illamående, förstoppning eller diarré.

Eftersom betablockerare fungerar som en skyddande broms på hjärtat och sänker pulsen, kan man märka att man orkar mindre när man anstränger sig. Men att hjärtat slår långsammare är ett av behandlingens mål, och är alltså naturligt vid behandling med betablockerare.

Om biverkningarna är besvärliga bör man kontakta den läkare som skrev ut receptet. Ibland kan det räcka med att byta preparat inom gruppen betablockerare, eller få dosen ändrad, för att biverkningarna ska minska.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man kan använda medicinen när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man följer de doseringsanvisningar som följer med läkemedelsförpackningen är det ytterst osannolikt att barnet påverkas. Men man bör rådgöra med sin läkare om man behöver använda medicinen när man ammar.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller metoprolol. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller metoprolol är

  • Seloken och Seloken ZOC
  • Metoratio
  • Metomylan
  • Metoprolol med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Metoprolol Actavis
  • Metoprolol GEA Retard.

Metoprolol ingår också i andra mediciner i kombination med ett annat verksamt ämne, felodipin.
Exempel är

 

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-20
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm