Senast reviderad 2009-02-03

Varför varierar andelen sfinkterrupturer i landet?

Fråga

Jag är har läst att andelen sfinkterrupturer i samband med förlossning ökat på senare år, och att andelen varierar kraftigt mellan olika delar i landet. Använder man olika metoder på Gotland eller är det slumpmässiga variationer?

Svar

Det är viktigt att känna till att 95 procent och mer av alla kvinnor genomgår sin förlossning utan att råka ut för sfinkterruptur.

Det är riktigt att andelen förlossningar med sfinkterruptur har ökat. Man har spekulerat i olika anledningar som var för sig och tillsammans kan spela roll. Exempel på sådana anledningar är att medelvikten för nyfödda ökat, vilket i sin tur säkert har att göra med att kaloriintaget ökat. Kanske kan det också spela roll att medelåldern hos förstföderskor har ökat.

En annan orsak skulle kunna vara att man i förlossningsvården på senare år betonat vikten av att den födande kvinnan själv styr förlossningen medan barnmorskan tidigare mer i detalj övervakade i synnerhet den senare delen av förlossningen, utdrivningsskedet. Medan den födande kvinnan tidigare låg ner, med god möjlighet för barnmorskan att hela tiden inspektera och övervaka hur huden mellan slidöppningen och analöppningen spändes ut och tänjdes, betonar man nu i stället kvinnans rätt att själv bestämma förlossningsställning. Barnmorskan har därför inte alltid samma detaljövervakning av mellangårdens utseende.

Det är svårt att göra jämförelser mellan sjukhus och regioner i fråga om risken för sfinkterruptur vid förlossning. Kanske liknar inte förlossningarna vid de sjukhus som jämförs varandra om det ena till exempel skickar riskförlossningar till mer specialiserade enheter medan ett annat är mottagare av kvinnor med förväntad riskförlossning. Kanske finns små skillnader i hur bedömningen av en bristningsgrad går till. Det kan också vara så att ett landsting har ett större antal överviktiga kvinnor där dessa har större risk för att föda större barn. Faktorer som hur stor andel av kvinnorna som har utländsk bakgrund kan också tänkas spela in.

Om det är så att förlossningssättet spelar roll kan säkert lokala "traditioner" i hur aktiva barnmorskorna är vara av betydelse. Man har diskuterat ifall sättet att förhålla sig till om klipp i mellangården ska göras vid hotande bristning kan spela roll. Även här kan det säkert finnas skillnader mellan sjukhus och regioner i hur aktiv eller avvaktande barnmorska och förlossningsläkare ska vara.

Som du ser finns det inget enkelt svar på din fråga.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin