Naltrexon Vitaflo

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Naltrexon Vitaflo?

Naltrexon Vitaflo är ett läkemedel som används som en del av en behandling för att minska risken för att man ska få återfall i alkoholberoende.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet naltrexon.

Recept och högkostnadsskydd

Naltrexon Vitaflo finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

 

Så här fungerar medicinen

Om man är alkoholberoende, men har slutat dricka, kan man få ett återfall som gör att man fortsätter att dricka alkohol mer eller mindre okontrollerat. Även en mycket liten mängd alkohol kan utlösa en okontrollerad alkoholkonsumtion hos en del personer. Naltrexon Vitaflo minskar risken för återfall hos många personer, och kan också minska antalet dagar som man dricker mycket alkohol vid ett återfall.

Alkohol påverkar stora delar av hjärnan, framför allt aktiveras de delar av hjärnan som styr lustkänslor och belöningssystem. Förmodligen frigör alkohol opioider i hjärnan, det vill säga substanser som påminner om morfin, som bland annat minskar smärtupplevelser och ger ökat välbefinnande.

Det verksamma ämnet i medicinen, naltrexon, motverkar effekten av opioider. Det är inte helt klarlagt hur naltrexon verkar men möjligen kan upplevelsen av det välbefinnande eller det rus som alkoholen framkallar bli mindre. Detta minskar risken för att en liten mängd alkohol medför en dryckesperiod.

Behandling med Naltrexon Vitaflo kan ha olika bra effekt hos olika personer.

Hur tar man medicinen?

Tabletten kan sväljas med lite vatten.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett 1 gång om dagen. Behandlingstiden kan variera eftersom den anpassas efter varje person, men vanligast är att man behandlas i minst tre månader, men det kan bli längre.

Om man glömmer att ta en tablett ska man hoppa över den tabletten och ta nästa dos som vanligt.

Viktigt

Man ska inte använda Naltrexon Vitaflo om man

  • har någon allvarlig leversjukdom eller dåligt fungerande njurar
  • missbrukar heroin eller andra morfinliknande ämnen, eftersom medicinen kan utlösa svåra abstinensbesvär
  • använder läkemedel som innehåller opioider, morfin eller morfinliknande ämnen, till exempel vissa hostmediciner som Cocillana-Etyfin, vissa smärtstillande medel och diarrémedel som Imodium.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i en väl tillsluten förpackning.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan få magbesvär som vanligen försvinner inom några dagar. Andra kan till exempel få huvudvärk, yrsel eller bli trötta och sömniga. Det finns också de som blir nervösa, får en känsla av överskottsenergi och har svårt att somna. Vissa personer kan i stället bli nedstämda, irriterade och känna ångest. Ibland kan man få hudutslag eller bli törstig. Även bröstsmärta, frossa och rinnande näsa är biverkningar som kan förekomma. Det finns också de som får minskad potens och det kan bli svårare att få utlösning för män. Man kan också få led- och muskelvärk, minskad aptit, svettningar och ökat tårflöde.

Om biverkningarna är svåra, eller om man får något annat besvär, bör man kontakta läkare. Man kan avbryta behandlingen när man väntar på att få träffa sin läkare.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-06-21
Manusunderlag:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anders Romelsjö, professor vid Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm.