Läkemedel och alkohol

Skriv ut
Skriv ut

Vad händer i kroppen?

Vad händer i kroppen?

Läkemedel och alkohol kan vara en farlig kombination

Det är inte så enkelt att svara på om det går att dricka alkohol och samtidigt använda läkemedel. Ofta är det olämpligt och i en del fall till och med farligt. Det går inte att dra någon exakt gräns mellan vad som är farligt och ofarligt. Alla människor reagerar inte på samma sätt och samma person kan reagera olika vid olika tillfällen. Vissa läkemedel tillsammans med alkohol innebär alltid en stor risk.

Det är också stor skillnad på om man dricker lite alkohol en enstaka gång eller om man dricker alkohol mer eller mindre regelbundet under en längre tid samtidigt som man använder läkemedel.

När man är sjuk kan sjukdomen dessutom göra att man blir känsligare för alkohol, oavsett om man tar medicin eller inte.

Viktigt ta reda på vad som gäller

Det är alltså viktigt att komma ihåg att kombinationen läkemedel och alkohol kan orsaka problem och att man bör ta reda på vad som gäller om man vill dricka alkohol när man använder medicin. Det är viktigt att man frågar sin läkare om detta. Man kan även fråga på ett apotek.

Påverkan på olika sätt

Läkemedel och alkohol kan påverka varandras effekter på flera sätt. Resultatet kan bli att läkemedlets verkan blir svagare eller starkare, att biverkningarna ökar eller att alkoholen får en starkare och ibland oväntad effekt.

Alkohol kan försvaga läkemedlens verkan

Alkohol kan påverka levern så att den bryter ner vissa läkemedel snabbare, framför allt om man dricker alkohol ofta. Det kan göra att läkemedlens verkan blir svagare. Risken ökar också för att man skadas av läkemedlens nedbrytningsprodukter.

Alkohol kan göra att läkemedlens verkan blir starkare

Alkohol kan också göra att levern bryter ner en del läkemedel långsammare. Då kan halten av läkemedlet i blodet blir högre än vanligt. Det kan göra att läkemedlets verkan blir starkare och att risken för biverkningar ökar.

En starkare effekt av ett läkemedel kan också bero på att alkohol gör att det verksamma ämnet frisätts för snabbt från så kallade depåtabletter, som är avsedda att verka under lång tid.

Läkemedel kan påverka hur alkohol bryts ner i kroppen

Läkemedel kan påverka omvandlingen av alkohol i kroppen så att halten av alkoholens giftiga nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, i kroppen ökar. Det kan leda till att man mår mycket dåligt och bland annat drabbas av andnöd, hjärtklappning, illamående och kraftig ansiktsrodnad.

Läkemedel och alkohol kan förstärka varandra

Läkemedel och alkohol kan ibland förstärka varandras effekter i kroppen. Om både läkemedlet och alkoholen påverkar samma organ eller funktion i kroppen kan den sammanlagda verkan bli oväntad och kraftig. Yrsel och trötthet är exempel på biverkningar av många mediciner liksom av alkohol.

Eftersom alkohol påverkar hjärnan bör man vara försiktig om man tar medicin som också påverkar hjärnan, som sömnmedel och lugnande medel, en del värkmediciner och muskelavslappande medel. Reaktionsförmågan, omdömet och vakenheten kan påverkas mycket.

Läs på förpackning och informationsblad

Många läkemedel försämrar reaktionsförmågan och omdömet. I bipacksedeln, det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen, står det om läkemedlet påverkar förmågan att köra bil. Om man använder sådana läkemedel bör man tänka på att alkohol kan förstärka den här typen av verkan.

När det uttryckligen står i bipacksedeln eller på förpackningen att man inte ska dricka alkohol när man använder läkemedlet, måste man helt undvika alkohol.

Svårt förutsäga hur man kommer att reagera

Om man under lång tid använder läkemedel som påverkar eller påverkas av alkohol kan man vid behov prata med sin läkare. Det är svårt att förutsäga hur man kommer att reagera om man dricker alkohol, särskilt i början av en läkemedelsbehandling. Efter en tids användning av ett läkemedel kan man däremot ibland tillåta sig att dricka lite alkohol, trots samverkande effekter.

Fäll ihop

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Smärtstillande medicin med opioider

Läkemedel som tillhör gruppen opioider verkar smärtlindrande via det centrala nervsystemet. Opioider tillsammans med alkohol kan påverka andningen. Därför bör man undvika alkohol om man använder dessa mediciner.

Starka opioider är till exempel morfin och oxikodon, som finns i bland annat Dolcontin och OxyContin. Svaga opioider är till exempel kodein och tramadol. Kodein finns bland annat i Citodon, Panocod och Treo Comp. Tramadol finns i till exempel Nobligan och Tradolan.

Alkohol kan även göra att det verksamma ämnet frisätts för snabbt från långtidsverkande så kallade depåtabletter, till exempel Oxycodone ratiopharm.

Värkmedicin med paracetamol

Värkmediciner som innehåller paracetamol kan i vissa fall orsaka livshotande leverskador. Det gäller framför allt om man tar för stor dos eller om man har druckit alkohol en längre tid. Om man dricker en mindre mängd alkohol är det vanligtvis ingen fara att ta en enstaka värktablett med paracetamol dagen efter. Om man alltid dricker mycket alkohol bör man aldrig använda paracetamol.

Några exempel på receptfria läkemedel som innehåller paracetamol är Alvedon, Panodil och Pinex. Citodon och Panocod är receptbelagda och innehåller också paracetamol.

Inflammationsdämpande och smärtstillande mediciner

Inflammationsdämpande värkmedicin som innehåller acetylsalicylsyra och andra så kallade cox-hämmare (NSAID), försämrar blodplättarnas förmåga att stoppa blödningar från små blodkärl. Medicinerna irriterar också slemhinnan i magen. Exempel är Treo, Ipren, Voltaren, Diklofenak och Naproxen. Alkohol har liknande verkan. Därför ökar alkohol risken för magblödningar tillsammans med dessa läkemedel.

Läkemedel mot infektioner

Om man tar läkemedel som innehåller metronidazol eller tinidazol, som bland annat används vid infektioner i underlivet, ska man inte dricka alkohol. Dessa ämnen gör att alkoholen bryts ner långsammare och tar längre tid på sig att försvinna ur kroppen. Då ökar koncentrationen av alkoholens giftiga nedbrytningsprodukt, acetaldehyd, i kroppen. Det gör att man kan må mycket dåligt och bland annat drabbas av andnöd, hjärtklappning, illamående och kraftig ansiktsrodnad. Exempel på läkemedel som innehåller metronidazol är Metronidazol Actavis och Flagyl. Tinidazol finns i Fasigyn. Man ska inte dricka alkohol förrän tidigast ett dygn efter att man har tagit läkemedel med metronidazol. Om man har tagit tinidazol bör man vänta tre dygn innan man dricker alkohol.

Doxycyklin, ett slags antibiotika som finns bland annat i Doxyferm, bryts ner snabbare i kroppen tillsammans med alkohol om man dricker ofta och mycket. Det kan göra att läkemedlet får sämre effekt.

Däremot går det bra att dricka lite vin eller öl när man tar vanligt penicillin, som till exempel Kåvepenin och Imacillin, och vissa andra typer av antibiotika mot infektion. Men man bör tänka på att det inte är bra att belasta kroppen med alkohol när man är sjuk.

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdomar

Alkohol har en försvagande effekt på hjärtmuskeln som kan göra att hjärtats pumpförmåga blir sämre. Alkohol vidgar också blodkärlen och kan förstärka blodtryckssänkande effekter hos olika läkemedel så att man får obehagliga blodtrycksfall. Man ska därför vara försiktig med alkohol och fråga läkaren om man använder

 • nitrater som används vid kärlkramp, till exempel Nitroglycerin och Sorbangil
 • vätskedrivande medel som används vid högt blodtryck och hjärtsvikt, till exempel Normorix och Salures
 • vissa kalciumflödeshämmare som används vid högt blodtryck, rubbningar i hjärtrytmen och förebyggande mot kärlkramp, till exempel Isoptin, Felodipin och Adalat.

Man ska också vara försiktig med alkohol om man använder blodförtunnande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra som bland annat finns i Trombyl, och warfarin som finns i Waran.

Om man dricker alkohol samtidigt som man behandlas med Waran kan doseringen av medicinen behöva ändras. Ett enstaka glas öl eller vin spelar sannolikt liten roll, men om man dricker större mängder alkohol under några dagar ändras kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet. Därmed förändras också läkemedlets påverkan på blodets levringsförmåga. Det är svårt att förutse exakt vad som kan hända när personer som använder Waran dricker mycket alkohol. Då behövs extra blodprover för att man ska få den rätta dosen av läkemedlet.

Sömnmedel och lugnande medel

Alkohol förstärker effekterna av sömnmedel och lugnande läkemedel, som till exempel Flunitrazepam, Imovane, Zolpidem, Zopiklon, Oxascand och Sobril. Dessa mediciner bör därför inte kombineras med alkohol.

Läkemedel mot depression och neurologiska sjukdomar

Vissa antidepressiva medel, som till exempel Saroten, Mianserin, Remeron och Mirtazapin, ökar effekterna av alkohol. Antidepressiva medel kan ge upphov till biverkningar som förvirring och aggressivitet om de tas tillsammans med alkohol. Vidare kan vissa antidepressiva läkemedel, i likhet med alkohol, öka risken för blödningar. Man bör därför diskutera alkohol med läkaren när man påbörjar en läkemedelsbehandling mot depression.

Även läkemedel som används vid neurologiska sjukdomar, till exempel Ergenyl, Fenantoin, och Tegretol mot epilepsi, samverkar med alkohol. Även här bör man diskutera med sin läkare.

Läkemedel vid allergi

När det gäller antihistaminer mot allergiska besvär så är de preparat som ger trötthet, till exempel Tavegyl, olämpliga tillsammans med alkohol. Alkoholen förstärker den trötthet som medicinerna orsakar.

Läkemedel vid diabetes

Blodsockersänkande tabletter, exempelvis Glibenklamid och Mindiab, som används vid typ 2-diabetes samverkar på ett oberäkneligt sätt med alkohol. Det vanligaste är att risken att drabbas av för lågt blodsocker ökar. Detsamma gäller om man behandlas med insulin.

Om man dricker mycket alkohol och tar läkemedel som innehåller metformin finns risk för laktatacidos, ett allvarligt tillstånd då mjölksyra gör blodet surt.

Fäll ihop

I korthet

I korthet

Man ska aldrig dricka alkohol om man använder

 • läkemedel mot infektioner som innehåller tinidazol som finns i Fasigyn, och metronidazol som finns i Flagyl och Metronidazol Actavis.

Man ska vara försiktig med alkohol om man till exempel använder

 • smärtstillande läkemedel
 • läkemedel mot kärlkramp
 • vissa blodtryckssänkande läkemedel och vätskedrivande läkemedel, så kallade diuretika
 • blodförtunnande läkemedel
 • sömnmedel och lugnande medel
 • antidepressiva läkemedel
 • epilepsiläkemedel
 • allergiläkemedel som gör att man blir trött
 • blodsockersänkande läkemedel.

Listan är inte fullständig. Den innehåller de vanligaste läkemedelsgrupperna som kan orsaka problem tillsammans med alkohol – men inte alla. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2011-04-27
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ellen Vinge, läkare, specialist i läkemedelslära, Universitetssjukhuset, Lund