Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Vem har rätt till hjälpen?

Vem har rätt till hjälpen?

  • Kvinna som står och lyser in i munnen på sittande man

    Om man vill kan man bli undersökt hemma av tandvårdspersonal. Det är en enkel undersökning som utförs med en ficklampa och en spegel.

Behovet av omvårdnad avgör

Har man ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv kan man ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att man kan få bli undersökt där man bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det som avgör om man kan få hjälpen är behovet av personlig omvårdnad. Behovet av vård ska vara långvarigt, det vill säga under minst ett år, och så pass stort att man behöver tillsyn minst tre gånger dagligen samt på natten. Sådant som ålder, vilket behov av tandvård man har eller den privata ekonomin har ingen betydelse för bedömningen.

Även om behovet av tillsyn är mindre kan man också få särskild hjälp med tandvård. Det gäller om man har fått ett beslut om insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller om man har ett omfattande psykiskt funktionshinder.

Oavsett om man bor i särskilt boende eller hemma

Man kan få nödvändig tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och man

  • bor i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, till exempel sjukhem, äldreboende eller gruppboenden
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Fäll ihop

Vad har man rätt till?

Vad har man rätt till?

Hjälpen består av två delar

Om man får särskild hjälp med tandvård på grund av ett långvarigt och stort omvårdnadsbehov finns det två förmåner som man kan få tillgång till. Dels en så kallad uppsökande munhälsobedömning och dels tandvård till samma avgift som sjukvård, så kallad nödvändig tandvård.

Bedömning av munhälsan

För att få svar på om man behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre brukar man få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning och är en enkel undersökning som görs där man bor. Undersökningen kostar ingenting.

I samband med bedömningen kan man också få råd och anvisningar om hur man bäst sköter tänderna.

Nödvändig tandvård

Man kan också få så kallad nödvändig tandvård. Det innebär att man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Man kan då få sådan tandvård som underlättar så att man till exempel lättare kan tugga och slipper smärtor och obehag i munnen.

Om tandläkaren tycker att det är tveksamt om tandvården är nödvändig eller om man behöver större behandlingar, till exempel sådana som innefattar kronor, broar och implantat, ska tandläkaren i förväg skicka in ett underlag till landstinget som får bedöma om man ska få tandvården som nödvändig tandvård.

Fäll ihop

Hur får man hjälpen?

Hur får man hjälpen?

Man behöver ett intyg

Om kommunen bedömer att man har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får man ett erbjudande om munhälsobedömning. Man får också ett intyg om nödvändig tandvård som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård.

Det kan till exempel vara distriktsjuksköterskan, biståndshandläggaren, personal på äldreboendet eller sjukhemmet eller någon från hemtjänsten som bedömer att man har ett behov och skickar in en ansökan. Det är landstinget eller regionen som avgör om man får intyget.

Om man inte har någon kontakt med kommunen, utan i stället får vård i hemmet av närstående, kan man själv ta kontakt med enheten för tandvård i det landsting eller region där man bor. Om landstinget eller regionen godkänner ansökan brukar intyget skickas dit man bor.

Man kan tacka nej till munhälsobedömningen

När man har fått ett erbjudande om munhälsobedömning kan man välja att tacka ja eller nej, men man kan inte välja vem som ska utföra den. Om man tackar nej har man rätt att ändra sig och få den vid ett senare tillfälle. Även om man tackar nej till munhälsobedömningen kan man fortfarande få nödvändig tandvård.

Man kan själv välja tandläkare eller be om hjälp att hitta en

Om man har intyg om nödvändig tandvård kan man antingen själv välja tandläkare eller så kan man be den person som gör munhälsobedömningen om hjälp med att hitta en tandläkare. I en del landsting och regioner erbjuds hemtandvård. Det betyder att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem med en enklare mobil utrustning för att ge tandvård.

Viktigt med eget inflytande

Det är viktigt att man så långt det går får sina egna önskemål om tandvård uppfyllda. Men ibland kan allvarliga psykiska störningar eller kraftig demens göra att man har svårt att kommunicera med vårdpersonalen. I sådana lägen har vårdpersonalen ansvar för att tillsammans med närstående eller en så kallad god man föra en diskussion om den vård som är nödvändig, och hur den kan göra att man mår bättre.

Vart kan man vända sig om man har frågor?

Om man har frågor eller vill veta mer om nödvändig tandvård kan man vända sig till den enhet som ansvarar för tandvården i det landsting eller region där man bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan skilja sig beroende på var man bor.

Kontaktuppgifter brukar finnas på landstingets eller regionens hemsida eller i telefonkatalogen. Om man saknar kontaktuppgifter kan man ringa till landstingets eller regionens växel.

Om man bor på ett särskilt boende kan man även vända sig direkt till chefen för verksamheten. Man kan också fråga bistånds- eller LSS-handläggaren i sin kommun.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2011-12-08
Skribent:

Inger Stenberg, övertandläkare och bedömningstandläkare i Västra Götalandsregionen

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg, Landstinget Kronoberg, Växjö

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg