Tolkning till andra språk

Skriv ut (ca 1 sida)

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk när du ska träffa en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. I de flesta fall kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Skriv ut

En tolk har tystnadsplikt, det betyder att tolken inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter har inte tystnadsplikt.

Olika former av tolkmöten

Olika former av tolkmöten

En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår informationen och kan påverka din vård. Du kan ha rätt till språktolk när du har ett möte med någon inom hälso- och sjukvården, eller inom tandvården.

Ett möte med en tolk kan gå till på olika sätt:

  • Tolken kan vara med vid mötet med vårdpersonalen.
  • Tolken kan delta i mötet genom högtalartelefon.
  • Ibland finns även möjlighet för tolken att översätta genom så kallad videotolkning. Du, vårdpersonalen och tolken har då kontakt genom en kamera och dator.
  • Är ni flera som talar samma språk och ska få samma information samtidigt kan ni få grupptolkning. Tolken översätter då informationen till hela gruppen. Det kan till exempel vara när flera föräldrar träffas på barnavårdcentralen.

Fråga vårdpersonalen vilken form av tolk som du kan få.

Fäll ihop

Tala om för vårdpersonalen

Tala om för vårdpersonalen

Berätta för vårdpersonalen att du behöver tolk när du bokar ditt besök eller i god tid innan. Tala även om vilket språk det gäller. Oftast bokar vårdpersonalen tolk.

Om du inte kan komma till ditt vårdbesök ska tolken bokas av. I en del landsting får du betala kostnaden för tolken om du inte avbokar. Hur avbokningen går till varierar mellan landstingen. Fråga vårdpersonalen som bokar tolken vad som gäller.

Fäll ihop

Översätter inte skriven information

Översätter inte skriven information

Tolkar översätter i de flesta fall bara det som sägs, inte skriven text. Här på 1177.se finns information på flera språk, om bland annat barnsjukdomar och om hur vården fungerar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2015-01-12
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Anna Åberg, förbundsjurist, Avdelningen för juridik, SKL

Fotograf:

Anette Andersson, AA fotograf