Spiriva

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Spiriva?

Spiriva är en medicin som man andas in för att vidga luftrören vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Medicinen är ett så kallat antikolinergt medel och innehåller det verksamma ämnet tiotropiumbromid. Medicinen används regelbundet för att underlätta andningen, och inte för att häva akuta attacker av andnöd.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som pulver som man andas in i form av pulverkapslar i styrkan 18 mikrogram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Vid KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt. Man blir andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas.

Det verksamma ämnet i medicinen dämpar vissa nervsignaler som påverkar luftrören att dra ihop sig. Då vidgas luftrören.

Medicinen börjar verka inom en halvtimme och effekten varar i ungefär ett dygn.

Hur tar man medicinen?

Man andas in pulvret genom en speciell inhalator. När man andas in genom inhalatorn följer pulvret med inandningsluften ner i luftrören där det verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be apotekspersonal eller sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Medicinen är känslig för fukt. Därför ska man inte förvara medicinen i inhalatorn, utan man tar ut pulverkapseln ur förpackningen omedelbart innan man ska ta medicinen.

Medicinen får ej frysas.

Kapslarna i en påbörjad förpackning är hållbara i nio dygn.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är att inhalera innehållet i 1 pulverkapsel 1 gång per dygn.

Viktigt

Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Man kan behöva annan behandling.

Om man av misstag fått medicinen i ögonen bör man skölja med vatten eftersom man annars kan riskera att få ögonbesvär. Får man det bör man kontakta ögonläkare.

Man ska rådgöra med läkare innan man använder medicinen om man har trångvinkelglaukom (en form av grön starr), prostatabesvär eller dåligt fungerande njurar.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd. Läs mer om muntorrhet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

 

Andra former av läkemedlet

Medicinen finns som lösning som man andas in genom en inhalator, Spiriva Respimat. 

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-05-28
Redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Skribent och redaktör:

Granskare:

Helena Almer, läkare, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö