Sinemet och Sinemet Depot

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Sinemet och Sinemet Depot?

Sinemet och Sinemet Depot är läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Medicinen tillhör en grupp av läkemedel som kallas dopaminerga medel. Det verksamma ämnet är levodopa. Medicinen innehåller även ämnet karbidopa, som minskar biverkningar och gör att hjärnan lättare kan tillgodogöra sig levodopa.

Recept och högkostnadsskydd

Sinemet finns som vanliga tabletter, som innehåller olika mängd karbidopa och levodopa. Tabletterna finns i styrkorna 12,5/50 och 25/100 milligram karbidopa respektive levodopa. Sinemet Depot är så kallade depåtabletter. Sinemet Depot finns i styrkan 50 milligram karbidopa och 200 milligram levodopa. Sinemet Depot Mite finns i styrkan 25 milligram karbidopa och 100 milligram levodopa.

Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. När man har Parkinsons sjukdom har man brist på signalsubstansen dopamin, som behövs för att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Det leder bland annat till att rörelserna blir långsamma och skakiga.

För att motverka bristen på dopamin i hjärnan går det att tillföra dopamin utifrån. Men eftersom dopamin inte kan passera från kroppens blodomlopp och in i hjärnan, får man i stället levodopa som passerar in i hjärnan och omvandlas till dopamin där. Karbidopa motverkar att levodopa omvandlas till dopamin ute i kroppen och gör att mer levodopa kan passera in i hjärnan. Samtidigt minskar risken för att man ska få biverkningar av dopamin ute i kroppen.

Medicinen minskar besvär som till exempel skakningar, muskelstelhet, sväljsvårigheter, långsamma rörelser och svårigheter att påbörja rörelser.

Hur tar man medicinen?

Sinemet vanliga tabletter sväljer man med lite vatten.

Sinemet Depot depåtabletter bör sväljas hela, men kan delas i skåran. Sinemet Depot Mite ska sväljas hela. Den här typen av tabletter är utformade så att de verksamma ämnena ska komma ut i kroppen långsamt och ha jämn verkan under en längre tid. Om man krossar eller tuggar depåtabletter verkar läkemedlet för kraftigt och under för kort tid. Då ökar även risken för biverkningar.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast får man börja ta en låg dos som sedan höjs gradvis tills man når bästa möjliga effekt. Det är vanligt att man får börja med en tablett i styrkan 25/100 tre gånger om dygnet. Dosen kan vid behov ökas varje eller varannan dag upp till högst 8 tabletter per dygn.

Man behöver inte ta depåtabletter lika ofta som vanliga tabletter eftersom de verksamma ämnena kommer ut långsammare i kroppen med depåtabletterna och därmed har en jämnare verkan under en längre tid.

När man har behandlats med läkemedlet i flera år måste man ofta ta medicinen många gånger varje dygn. Det är då vanligt att en dos annars inte verkar tillräckligt bra fram till nästa gång man ska ta medicinen.

Om man har glömt en dos tar man den så snart man kommer ihåg det. Men om det snart är dags för nästa dos hoppar man över den glömda dosen och fortsätter som vanligt.

Viktigt

Man ska inte använda medicinen om man har vissa hormonrubbningar som inte behandlas, som till exempel binjuremärgstumörer, hypertyreos som är ökad sköldkörtelfunktion eller Cushings syndrom som innebär att kroppen producerar för mycket binjurebarkshormoner.

Man ska heller inte använda medicinen om man har den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom. Detsamma gäller om man har svåra sjukdomar i hjärtat, levern eller njurarna.

Medicinen bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur barn påverkas av medicinen.

Det är viktigt att man inte slutar med medicinen utan att ha rådgjort med sin läkare. Om man slutar tvärt kan det leda till att man får höjt eller sänkt blodtryck, feber, påverkat medvetande eller muskelsvaghet som kan vara livshotande.

Om man får plötsliga sömnattacker eller blir mycket tröttare av medicinen ska man kontakta läkare.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska undvika att ta Sinemet tillsammans med:

  • läkemedel som innehåller metoklopramid, till exempel Primperan
  • läkemedel mot psykiska sjukdomar som innehåller till exempel levomepromazin, proklorperazin, haloperidol, flupentixol, perfenazin, klorprotixen eller zuklopentixol
  • läkemedel som innehåller alimemazin, till exempel Theralen, som är lugnande och motverkar illamående och allergi
  • läkemedel mot tuberkulos som innehåller isoniazid, till exempel Rimactazid.

Man ska inte ta Sinemet vid samma tidpunkt som man tar läkemedel som innehåller järn. Det verksamma ämnet i Sinemet binds till järn och det gör att upptaget av detta i kroppen minskar och att medicinen verkar sämre. Om man måste ta läkemedel som innehåller järn bör man ta det minst två timmar före eller efter Sinemet.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel må illa, tappa aptiten eller känna en bitter smak i munnen. Andra kan få störd hjärtrytm, sömnsvårigheter, ofrivilliga rörelser eller yrsel om man reser sig hastigt. En del kan drabbas av psykiska besvär som till exempel depression, förvirring eller hallucinationer.

Om man får biverkningar som är mycket besvärliga eller långvariga bör man kontakta läkare. Då kan dosen behöva ändras, eller så kan man behöva pröva ett annat läkemedel.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller levodopa

Det finns andra läkemedel som innehåller levodopa. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller levodopa är:

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-08-14
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Martin Lindberger, läkare, specialist i nervsystemets sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge