Tolktjänster

Uppsala län

Tolkcentralen i Uppsala län

Tolkcentralen i Uppsala län erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Vi ger tolkning i olika vardagssituationer, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter. Du kan även få tolkning på kvällar och helger. Tolkningen är kostnadsfri för dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

För dig som har funktionsnedsättning som rör ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen taltjänst.

Tolkbeställning
018-611 67 34
SMS/3G: 070-322 67 34
Fax: 018-55 62 08
Texttel: 018-55 62 00
Bildtelefon: uppsala.tolkcentralen@
sip.omnitor.se

Vid akut behov av tolk i
nödsituationer under kvällar och helger:
Ring 018-10 08 40

Expedition
Telefon: 018-611 67 20

E-post
tolkcentralen@lul.se 

Öppettider
måndag-torsdag 8–15
fredag 8–14
Lunchstängt 12–13

Tolkning till andra språk

Hälso- och sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till sådana saker som kulturell och språklig bakgrund hos den de ska hjälpa. Om det behövs, ska de använda tolk när de informerar. Det är kommunen, som har ansvar för invandrartolkar. Kontakta deras telefonväxel.

Många som behöver tolk när de ska prata med hälso- och sjukvården har anhöriga och vänner som kan hjälpa till att tolka. Men i många situationer är det bra att ha en oberoende person som tolkar. En officiell tolk är van att tolka kulturella skillnader och skillnader i värderingar mellan personer från olika länder. En professionell tolk har också gett löfte om tystnadsplikt. Andra personer som barn, släkt, vänner och bekanta har inte tystnadsplikt.

Tolkcentralen - för döva och hörselskadade

Flertalet landsting/regioner har en tolkcentral medan några svarar för att förmedla tjänster. Följande specialutbildade tolkar finns:

  • Teckenspråkstolkar för personer som är döva sedan födseln eller som har förlorat hörseln i tidig ålder och har teckenspråk som första språk (barndomsdöva).
  • Vuxendövtolkar för personer som mist hörseln i vuxen ålder och som har svenska som första språk (ofta skrivtolkning) men även tecken som stöd (TSS) och avläsning.
  • Dövblindtolkar för dövblinda eller gravt syn- och hörselskadade personer.

Tolkservicen är kostnadsfri och gör det möjligt för hörande och döva/hörselskadade att kommunicera. Tjänsten kan beställas genom landstingets tolkcentral i alla situationer där man tycker att man behöver det. Det gäller såväl barndomsdöva, hörselskadade, vuxendöva, dövblinda som hörande.

Taltjänst

Taltjänst är en kostnadsfri service för alla med röst-, tal- eller språksvårigheter. På Taltjänst arbetar taltjänsttolkar. Taltjänst finns för närvarande i tio landsting och har följande tjänster:

  • Talstöd, där taltjänsttolkarna fungerar som personligt stöd vid kontakter som känns osäkra och svåra. De repeterar och/eller förtydligar talet eller det sätt man kommunicerar på.
  • Telefonstöd, som innebär att man får hjälp med att ringa trepartssamtal där taltjänsttolken inleder och vid behov förtydligar och undanröjer missförstånd, men i övrigt finns med i bakgrunden.
  • Läs- och skrivstöd, som innebär att man får hjälp med att läsa och/eller skriva brev och skrivelser, föra anteckningar vid möten med mera.

Landstingets telefonväxel vet om det finns Taltjänst i det egna landstinget eller inte.

Teletal

Teletal är en kostnadsfri och rikstäckande service om man har röst-, tal- eller språksvårigheter. På Teletal arbetar samtalstolkar och de tolkar endast det svenska språket. Där kan man få hjälp med följande tjänster:

  • Teletaltolkar som tolkar svåra ord och begrepp om man har svårt att höra eller förstå vad som sägs.
  • Tolken förklarar hur saker och ting hänger ihop om man behöver det. De kan också hjälpa till att ringa genom telefonväxlar.
  • Teletal är med som stöd under hela samtalet. De kan anteckna det som sägs och man kan sedan få det hemskickat.

Man ringer med sin vanliga telefon, fast eller mobil telefonnummer 020-22 11 44. En samtalstolk hos Teletal svarar och man förbereder samtalet tillsammans. Tolken ringer upp den man vill ringa till och är med som stöd under samtalet. När samtalet är färdigt kopplas den tredje personen bort och man pratar med tolken om samtalet.

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763.

Senast uppdaterad:
2013-02-25
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet.

Granskare:

Texten är granskad i samråd med Hjälpmedelsinstitutet.


Uppsala län
Tillägg uppdaterade:
2013-02-25
Skribent och redaktör:
Lars Österberg
Manusunderlag:
Tolkcentralen i Uppsala län