Företagshälsovård

Skriv ut (ca 2 sidor)

Enligt Arbetsmiljölagen är din arbetsgivare skyldig att ge dig den företagshälsovård som dina arbetsförhållanden kräver. Om arbetsgivaren inte själv kan sköta systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering, måste man enligt Arbetsmiljöverket anlita företagshälsovård utifrån.

Skriv ut

Arbetsmiljölagen innebär att du har rätt till en bra arbetsmiljö och att sjukdomar och olycksfall i ditt arbete förebyggs. Dina arbetsförhållanden ska anpassas efter dina förutsättningar och har du varit sjukskriven en längre tid ska du få hjälp att börja arbeta igen.

Många arbetsplatser har sin egen företagshälsovård eller är knutna till ett företag som arbetar med företagshälsovård. Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Företagshälsovården arbetar bland annat förebyggande. Om du till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller kemikalier i ditt arbete kan företagshälsovården undersöka riskerna och lämna förslag på vad som kan göras för att förbättra arbetsmiljön.

För att undvika belastningsskador kan du få hjälp av företagshälsovårdens ergonom. En ergonom arbetar bland annat med att anpassa arbetsredskap och arbetsmiljö efter de behov och förutsättningar som finns.

Har du skadat dig på jobbet kan företagshälsovården hjälpa din arbetsgivare att göra en utredning för att undvika att andra personer skadas på samma sätt.

Företagshälsovården kan också göra läkarundersökningar och hälsokontroller, samt hjälpa till vid kriser, missbruk och stress i arbetet.

Företagshälsovården hjälper många arbetsplatser att förbättra hälsan hos de anställda. Exempelvis kan du få bättre arbetsvillkor, friskvård och utbildning. Du kan också få delta i en kartläggning av personalens hälsa. Är du chef kan du få ledarskapskurser.

Fäll ihop

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering

Vid så kallad arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering samarbetar företagshälsovården med dig, din arbetsgivare och försäkringskassan.

Arbetsanpassning innebär att din arbetssituation anpassas efter dina förutsättningar för arbetsuppgifterna. Det kan bland annat behövas om du har en funktionsnedsättning eller om du inte kan arbeta på samma sätt som tidigare på grund av en belastningsskada eller graviditet. Du kan då få hjälpmedel, förändringar i arbetsmiljön eller andra arbetsuppgifter.

Efter en längre tids sjukskrivning kan du behöva hjälp för att kunna återgå till ditt arbete. Du kan då få arbetsinriktad rehabilitering med arbetsanpassning, läkemedel och psykologisk rådgivning.

Fäll ihop

Statlig satsning på tidiga insatser

Statlig satsning på tidiga insatser

Det är viktigt att insatser sätts in i tid. All erfarenhet och statistik pekar på riskerna med längre sjukperiod. Möjligheterna att återgå i arbete blir svårare ju längre tiden går. Det är därför viktigt att insatserna sätts in i tid, i många fall innan sjukperioden passerat någon månad. Eftersom insatserna kan vara av varierande slag – allt ifrån medicinska till arbetsplatsanknutna – behövs det en tidig bedömning av den kompetens som finns hos företagshälsovården.

Regeringen har därför avsatt stimulansmedel för att förbättra möjligheterna för anställda att tidigt få kontakt med företagshälsovården. Det kan handla om ett läkarbesök hos företagshälsovården och att företagshälsovården tillsammans med arbetsgivaren och den enskilde kommer överens om en plan för hur återgång i arbete ska ske och vilka insatser som behövs, samt att företagshälsovården planerar och organiserar dessa.

Fäll ihop

Vart ska jag vända mig?

Vart ska jag vända mig?

Om du inte mår bra och tror att det beror på din arbetsplats kan du vända dig till din arbetsgivare. Är din arbetsplats knuten till företagshälsovården kan du i vissa fall vända dig direkt till företagshälsovården, ibland till och med utan att din arbetsgivare behöver veta något.

Inom företagshälsovården arbetar sjuksköterskor, läkare, ergonomer, arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare.

Om det behövs kan företagshälsovården skriva en remiss till den offentligt finansierade vården.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2013-06-17
Skribent:

Helena Cronberg, Webbredaktör, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Daniel Erlandsson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Hjalmarson, VD, FSF, Svensk Företagshälsovård