Vårdgaranti

Sörmland

Vårdgaranti och fritt vårdval i Sörmland

Har du frågor eller synpunkter på vårdgarantin eller valfriheten i vården finns i Sörmland en Vårdgaranti- och valfrihetsservice som du når på telefon 0155-24 77 30.

Läs mer om dina valmöjligheter att söka vård på annan ort här.

Vård inom viss tid

Vård inom viss tid

Vårdgaranti som gäller i hela landet

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få.

Vårdgarantin anger hur länge man som längst ska behöva vänta på att få vård. Det finns olika tidsgränser för olika typer av vård, till exempel 7 dagar för att få träffa en läkare på en vårdcentral eller 90 dagar för att göra ett besök, alternativt få en behandling inom den specialiserade vården. Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet man sökt, erbjuds man sitt besök eller sin behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan man bli hänvisad till en vårdenhet i ett annat landsting. Det är alltid frivilligt att tacka ja eller nej till ett erbjudande om snabbare vård på en annan vårdenhet än där man sökt.

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om man blir akut sjuk eller skadad ska man få vård så fort som möjligt.

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

Enligt vårdgarantin har man rätt till:

 • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  Samma dag som man söker hjälp ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.
 • 7- Läkarbesök i primärvården inom sju dagar
  Bedömer vårdpersonal att man behöver träffa en läkare ska man få tid inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.
 • 90 - Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  Om man får en remiss till den specialiserade vården ska man få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
 • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar
  Efter beslut om behandling, till exempel operation, ska man få en tid inom 90 dagar.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte

 • återbesök
 • om man av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser
 • medicinsk service, till exempel laboratorie- och röntgenundersökning
 • utredningar och undersökningar
 • hjälpmedelsförsörjning, ett undantag är utprovning av hörapparater
 • om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet (om man senare ändrar sig kan man tacka ja till erbjudandet).

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen visas väntetidsläget inom alla landsting och regioner.

Vård på annat håll

Om man erbjuds ett besök eller en behandling, som inte kan ges inom vårdgarantins tidsgräns, ska man erbjudas vård hos en annan vårdenhet. Det kan vara på en vårdcentral, ett sjukhus eller på vissa privata mottagningar. Man kan själv framföra önskemål om vart man vill komma, men om vårdgarantin ska gälla kan man inte välja fritt.  Om man inte vill få vård någon annanstans än där man sökt kan man avstå från erbjudandet om vårdgaranti. Det kan innebära att man får vänta längre. Om man senare ångrar sig kan man alltid kontakta sin vårdgivare. Vårdgarantin börjar då gälla från detta datum.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2013-05-31
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på underlag från Sveriges kommuner och landsting, SKL

Granskare:

Pia Landgren, Hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2013-05-31