Läkemedel vid psykos

Skriv ut (ca 14 sidor)
Skriv ut

Översikt

Översikt

Förändrad verklighetsuppfattning

När man har en psykos upplever man att verkligheten är förändrad, till exempel kan man känna sig förföljd eller styrd av någon eller något. Man kan höra röster som andra inte hör. Dessa symtom på psykos brukar kallas vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer. Ofta kan man inte avgöra vad som tillhör sjukdomssymtomen och vad som är verkligt. Andra personer kan oftast inte sätta sig in i den värld som en person med psykos upplever eftersom de inte delar dessa upplevelser. Att uppleva en psykos är ofta skrämmande och ångestfyllt, ungefär som en mardröm, både för den som är sjuk och för de närstående.

Den här texten gäller behandling av psykoser i allmänhet. Om man har den särskilda psykossjukdomen schizofreni kan behandlingen vara annorlunda.

Sömnstörningar och ångest

Om man har symtom på psykos får man ofta svårt att sova. Sömnlösheten kan ha flera orsaker, till exempel att man hör röster, känner sig uppvarvad eller blir skrämd av de upplevelser som ingår i psykosen. För lite sömn kan försämra den psykiska hälsan och förvärra de symtom som man har.

Om man har en psykos är det mycket vanligt att man samtidigt har ångest. Ångest kan ses som en sorts alarmsignal och kan utlösas av flera orsaker, till exempel att man blir skrämd av de vanföreställningar som kan vara en del av psykosen. Ångest brukar kännas på samma sätt som när man är rädd, man kanske känner att hjärtat slår fort och man andas ofta snabbare. Ångest kan förstärka de psykotiska upplevelserna och förvärra besvären.

Vilka läkemedel används vid psykos?

De grupper av läkemedel som används vid psykos är:

 • Antipsykosläkemedel – minskar psykossymtomen.
 • Sömnmedel – används om man har svårt att sova.
 • Ångestdämpande medel – används vid behov om man har ångest.
 • Antikolinerga medel – används i undantagsfall om man får muskelbiverkningar, till exempel stelhet, av antipsykosläkemedel.
 • Antidepressiva läkemedel – används om man är nedstämd eller om man har ångestsymptom under en längre tid.

Antipsykosläkemedel

Vid behandling av psykos används en grupp läkemedel som kallas för antipsykosläkemedel, även kallade antipsykotika eller neuroleptika. Medicinerna minskar psykossymtomen men botar inte orsaken till psykosen.

Det finns många olika antipsykosläkemedel, en del har funnits länge och en del är nyare. Vilken medicin man får beror bland annat på vilka biverkningar som läkemedlet kan ge och hur känslig man är för biverkningar. Man kan diskutera med sin läkare om vilka fördelar och nackdelar som finns med de olika läkemedlen.

En del biverkningar kan vara skadliga på lite längre sikt. Dit hör till exempel viktuppgång och ofrivilliga rörelser. Om man går upp i vikt bör man tala med sin doktor om att byta medicin för att undvika sjukdomar som högt blodtryck och diabetes. Ofta hjälper det bara delvis att byta medicin, det kan också vara lika viktigt att motionera och äta rätt kost för att fortsätta att vara frisk. Om man börjar få ofrivilliga rörelser, till exempel att man "tuggar" med mun och käke, bör man också tala med sin doktor om att byta medicin

För att man ska få bästa nytta av behandlingen måste man få rätt dos av medicinen. För låga doser kan göra att effekten inte blir tillräckligt bra och för höga doser kan göra att man får besvärande biverkningar.

Sömnmedel

Eftersom sömnbrist kan förvärra sjukdomen brukar man få ett sömnmedel som man kan ta när man behöver det. Det brukar fungera bra, och man får oftast även ett antipsykosläkemedel samtidigt. När man mår bättre kan man sluta med sömnmedicinen.

De läkemedel som används mest vid sömnbesvär är så kallade bensodiazepinbesläktade sömnmedel. Om man använder dessa läkemedel under längre perioder finns risk för att man blir beroende.

Det finns andra sömnmedel som är särskilt lämpliga om man är orolig för att bli beroende av mediciner. Nackdelen med dessa är att man kan känna sig trött dagen efter.

Om man fortsätter att ha sömnsvårigheter under längre tid, även efter att psykossymtomen har minskat, kan det vara bra att prova ett annat antipsykosläkemedel som samtidigt gör att man blir trött. Om inte det fungerar kan man lägga till ett sömnmedel som inte gör att man blir beroende.

Ångestdämpande medicin

Om man har ångest tänker man inte alltid förnuftigt och det kan försvåra behandlingen. Därför kan det vara bra att man får ångestdämpande medicin om man behöver det.

Om ångesten är direkt kopplad till psykosen får man oftast både ett ångestdämpande läkemedel och ett antipsykosläkemedel. När psykossymtomen avtar är det dags att börja minska på de ångestdämpande medicinerna.

Mediciner ur läkemedelsgruppen benzodiazepiner lindrar ångest snabbt och kan därför vara bra i akuta skeden av psykosen när man har svår ångest till följd av psykossymtomen. Det finns en risk för beroende om behandlingen blir längre än några veckor.

Vid lindrigare ångest och om man behöver behandlas under en längre tid kan man få andra typer av ångestdämpande medel som inte är beroendeframkallande.

Antikolinerga läkemedel

Så kallade antikolinerga läkemedel används för att lindra muskelbiverkningar, framför allt muskelstelhet, som man kan få av antipsykosläkemedel. Ibland kan det vara nödvändigt att ta antikolinerga läkemedel, speciellt om man får antipsykosläkemedel i form av en spruta och känner muskelbiverkningar den första tiden efter att man fått sprutan. Om man använder de nyare antipsykosläkemedlen är det ovanligt att man behöver ta antikolinerga läkemedel.

Antikolinerga läkemedel kan ge besvärande biverkningar, till exempel kan man få svårt att minnas och bli torr i munnen och ögonen. Därför är det bra om man kan ta så lite som möjligt av dessa mediciner. Det är bra om man tillsammans med sin läkare väljer ett antipsykotiskt läkemedel eller en dos som inte ger muskelbiverkningar. Då slipper man ta antikolinerga läkemedel och att eventuellt få biverkningar av dessa.

Andra mediciner

Om man, förutom psykossymtomen, periodvis är överdrivet upprymd eller deprimerad, brukar man regelbundet ta en så kallad stämningsstabiliserande medicin. Ofta får man medicin som innehåller litium men det finns även andra läkemedel med liknande effekt, till exempel mediciner som innehåller valproat eller lamotrigin.

Psykosbehandling

För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att man har bra kontakt med läkaren och att man själv är delaktig i sin behandling så långt det är möjligt.

Ofta får man antipsykosläkemedel först efter en tids observation och utredning. Ibland kan psykosen gå över utan mediciner. Antipsykotiska läkemedel minskar risken för återfall och gör så att ett eventuellt återfall blir lindrigare.

Om man sover dåligt får man oftast något sömnmedel för att kunna sova på natten. Om man har ångest kan man även få ett lugnande medel som innehåller bensodiazepiner under någon eller några veckor. Ofta börjar man med dessa läkemedel innan man får antipsykosläkemedel. Bensodiazepiner är snabbt ångestlindrande och används ofta i akutbehandlingen.

Behandling med antipsykosläkemedel är oftast nödvändig för att man ska kunna återgå till en bra livsituation. Men det räcker vanligen inte att bara ta läkemedel. När man tillsammans med sin läkare provat ut ett läkemedel, som ger god hjälp mot de psykotiska symtomen och samtidigt inte ger för mycket biverkningar, är det viktigt att man även får annan hjälp. Det kan vara till exempel någon form av psykoterapi och socialt stöd.

Man får information om sjukdomen och behandlingen så att man lär sig att klara sin situation och kan slippa att bli sjuk igen. Även familjemedlemmar eller andra närstående har stor nytta av att lära sig om sjukdomen så att de vet hur de ska hantera situationen och vad de ska göra om de ser tecken på att sjukdomen börjar komma tillbaka.

Så låg dos som möjligt

Om man får en psykos görs först en utredning för att ta reda på om orsaken är någon annan sjukdom med liknande symtom, till exempel en infektion eller hormonstörning. Utredningen kan ta någon vecka.

Om utredningen visar att det är en psykossjukdom får man ofta börja med ett antipsykosläkemedel i låg dos. Om det behövs kan dosen långsamt ökas.

Om man får biverkningar som exempelvis stelhet i muskler, yrsel, muntorrhet eller nästäppa minskas dosen något så att man inte besväras av biverkningarna. Men samtidigt måste dosen vara tillräcklig för att hjälpa mot psykossymtomen. Ibland är det svårt att hitta rätt dos. Då kan det vara bra att byta till något annat läkemedel för att se om det fungerar bättre.

De nyare antipsykosläkemedlen ger sällan muskelbiverkningar men kan ge andra besvär. Man kan till exempel gå upp i vikt, få diabetes, känna sig trött eller yr. Det är viktigt att sänka dosen om man besväras av biverkningar eller, speciellt om man går upp i vikt, byta läkemedel. Annars kan det vara svårt att stå ut med att ta läkemedlet under längre tid.

Om man är väldigt orolig eller aggressiv kan läkaren besluta att det är nödvändigt med medicin i sprutform, en injektion. Då ökar risken för muskelkramper och läkaren följer därför behandlingen noggrant.

Ibland visar utredningen att det är en annan sjukdom eller missbruk av alkohol eller droger som är orsaken till psykosen. Då behandlas först och främst sjukdomen eller missbruket. Ibland kan även antipsykosläkemedel behövas, men då är det mer osäkert hur bra de hjälper.

Bra att själv vara delaktig

Behandling med antipsykotiska läkemedel kan bli långvarig. Ofta är det biverkningarna som är orsaken till att man slutar ta sin medicin. För att öka chansen att få ett läkemedel som man trivs med under lång tid är det viktigt att man själv är delaktig i valet av läkemedel. Man kan be sin läkare berätta om vilka effekter och biverkningar som de olika läkemedlen har och därefter tänka igenom vilket läkemedel som man skulle trivas bäst med. Då minskar risken för att man avbryter sin läkemedelsbehandling i förtid.

Graviditet och amning

Om man planerar att skaffa barn är det viktigt att prata med läkaren om hur man ska göra med läkemedelsbehandlingen. Generellt ska man vara försiktig med att använda mediciner under graviditeten, men fördelar och nackdelar kan se olika ut för olika personer och behandlingen måste därför anpassas till varje person.

I samband med graviditet finns en risk för återfall i psykossjukdom på grund av den hormonella omställningen i kroppen. Oftast är det bra att ta en låg dos antipsykosläkemedel under graviditeten.

I slutskedet av graviditeten och månaderna efter förlossningen är risken ökad för att psykossymtomen ska komma tillbaka. Man bör därför inte sluta att ta antipsykosmedicin under den perioden. Om man får en akut psykos kan det innebära risker för en själv och barnet.

Man bör däremot undvika att ta bensodiazepiner, eftersom de kan vara skadliga för barnet.

Oftast kan man amma när man behandlas med antipsykosläkemedel, men även här är det viktigt att man pratar med sin läkare.

Fäll ihop

Antipsykosläkemedel

Antipsykosläkemedel

Antipsykosläkemedel

Antipsykosläkemedel är grunden för behandling av psykossymtom som hallucinationer och vanföreställningar. Det finns många olika antipsykosläkemedel, en del har funnits länge och en del är nyare.

Den största skillnaden mellan äldre och nyare läkemedel är att biverkningarna är olika. De äldre läkemedlen ger oftare muskelbiverkningar medan de nyare oftare ger viktuppgång. Det är ingen betydande skillnad i antipsykotisk effekt. Därför är ofta biverkningarna avgörande för valet av läkemedel.

Så här fungerar antipsykosläkemedel

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Antipsykosläkemedel minskar eller blockerar de impulsöverföringar som sker med signalsubstansen dopamin. Då dämpas psykossymtomen, till exempel hallucinationer och vanföreställningar. Nyare antipsykosläkemedel kan även påverka andra signalsubstanser som exempelvis serotonin, vilket bidrar till den antipsykotiska effekten och samtidigt mildrar muskelbiverkningarna som till exempel stelhet.

Dosering

För att man ska få bästa nytta av behandlingen måste man få rätt dos av medicinen. För låga doser kan göra att effekten inte blir tillräckligt bra och för höga doser kan göra att man får besvärande biverkningar. För det mesta kan man få en bra antipsykotisk effekt utan besvärande biverkningar. Om symtomen inte minskar efter några veckor kan dosen behöva ändras, eller så kan man behöva byta medicin.

Behandlingstiden varierar och beror bland annat på om det är en psykossjukdom eller om det är andra orsaker som ligger bakom psykossymtomen. Om man har haft psykos tidigare eller om det är första gången har också betydelse för behandlingstiden. Behandlingen kan behöva pågå i flera år för att minska risken för återfall. När behandlingen ska avslutas sänker man dosen försiktigt under några månader i samråd med läkare, för att sedan pröva om man klarar sig utan medicin.

Biverkningar

 

Biverkningar som ofta förekommer är besvär från musklerna, till exempel muskelstelhet, myrkrypningar, darrningar och muskelkramper. Om man får sådana besvär bör dosen minskas. Man kan även få mediciner mot biverkningarna, så kallade antikolinerga läkemedel. Om man får en hög dos antipsykotiskt läkemedel för snabbt kan man få plötsliga kramper i musklerna i ögon, svalg och hals.

Om man behandlas under en längre tid, mer än sex månader, kan man få ofrivilliga muskelrörelser, till exempel i ansiktet, så kallad tardiv dyskinesi.

Man kan även få en känsla av avskärmning och uppleva att det är trögt att tänka. Det beror oftast på att dosen är för hög. Antipsykosläkemedel i för höga doser kan försämra förmågan att lösa problem och man kan även få ett minskat intresse för sin omgivning.

När man behandlas med antipsykosläkemedel ökar ofta hormonet prolaktin i kroppen. Det kan leda till minskad sexuell lust och utsöndring från bröstkörteln. Hos kvinnor kan mensen upphöra en tid, och män kan få problem med potensen. Om man får en ökning av prolaktin kan man behöva byta till en annan medicin.

Man kan gå upp i vikt och få diabetes av vissa antipsykosläkemedel. Det är därför viktigt att man får undersöka hälsan regelbundet, minst en gång per år, under behandlingen. Då bör midjemått, vikt, längd och blodprov kontrolleras. Om man börjar gå upp i vikt eller få störd sockeromsättning bör man få denna kontroll tätare, och man kan diskutera med sin läkare om att eventuellt byta till ett annat läkemedel som har lägre risk för dessa biverkningar. För att minska risken är det bra om man äter rätt och rör sig så mycket som möjligt.

De antipsykotiska läkemedlen har även andra effekter som kan påverka både hjärnan, hjärtat och andra organ i kroppen. Om blodcirkulationen påverkas kan man till exempel få yrsel. Medicinerna kan även i olika grad göra att man blir trött. En del kan få förstoppning, suddig syn eller muntorrhet, som i sin tur leder till ökad risk för hål i tänderna. Därför är det extra viktigt att sköta sina tänder och besöka tandvården regelbundet.

Biverkningar som stelhet och rastlöshet är vanligare vid behandling med äldre antipsykosläkemedel, medan viktuppgång är vanligare med de nyare.

Biverkningarna går vanligen över när man slutar ta medicinen.

Eftersom biverkningarna skiljer ibland ganska mycket mellan olika typer av antipsykotiska läkemedel, medan effekten på symtomen är likvärdig, är det viktigt att man själv är delaktig i valet av läkemedel. Det är ju man själv som kommer att behöva leva med biverkningarna, kanske under lång tid.

Exempel på antipsykosläkemedel

Äldre antipsykosläkemedel

 • Cisordinol, Cisordinol Depot och Cisordinol-Acutard (injektion)
 • Fluanxol och Fluanxol Depot
 • Haldol och Haldol Depot
 • Nozinan
 • Siqualone decanoat (injektion)
 • Trilafon dekanoat (injektion)

Nyare antipsykosläkemedel

Fäll ihop

Sömnmedel

Sömnmedel

Viktigt med sömn

Sömnen är oftast störd när man har psykotiska symtom. För lite sömn kan försämra den psykiska hälsan och förvärra de psykotiska symtom man har. Att sömnen är störd kan ha flera orsaker. De psykotiska symtomen i sig som att höra röster, att känna sig tvingad att vara vaken eller att vara uppvarvad gör att man inte kan sova. Sömnlöshet kan också bero på att man blir rädd och ångestfylld av de upplevelser som ingår i psykosen.

Det är viktigt att man sover ordentligt, och därför är det värdefullt att få sömnmedel om man behöver det, särskilt i det akuta skedet. Ofta kombinerar man ett antipsykotiskt läkemedel med ett sömnmedel.

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

De läkemedel som används mest vid sömnbesvär vid psykos är så kallade bensodiazepinbesläktade sömnmedel, till exempel de som innehåller zopiklon och zolpidem. Dessa sömnmedel är effektiva utan att man blir trött dagen efter vid kortare behandling. Men om man använder medicinerna under längre perioder finns risk för att man blir beroende. Det är därför bra om man kan klara sig utan dessa mediciner när man mår bättre.

Andra sömnmedel

Om man är rädd för att bli beroende av mediciner kan man använda sömnmedel som inte är vanebildande eller beroendeframkallande. Nackdelen med dessa är att man kan känna sig trött dagen efter.

Viktigt

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel kan i vissa fall leda till beroende om man använder dem under lång tid, till exempel under flera månader. Ett tecken på att man är på väg att utveckla ett beroende är att man gradvis behöver en allt större dos för att kunna sova.

Sömnmedel kan försämra förmågan att köra bil. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Man bör inte dricka alkohol när man använder sömnmedel.

Biverkningar

En del kan bli trötta under en längre tid efter att de använt ett sömnmedel. Det beror både på hur känslig man är för medicinen och på vilket sömnmedel man fått. Man kan även få biverkningar som till exempel yrsel, särskilt om man är äldre.

Vanliga biverkningar av benzodiazepinbesläktade sömnmedel är minnesstörningar, yrsel och muntorrhet. Vid längre tids användning finns det risk för att man blir beroende. Det finns också risk för att man inte känner effekten av alkohol förrän man druckit större mängder. Risken vid regelbundet användande av sömnmedicin är att man på sikt kan hamna i en ond cirkel som kan leda till missbruk och försämrad funktionsförmåga. Därför är det viktigt att finna alternativa lösningar vid långvariga sömnsvårigheter.

De sömnmedel som inte är beroendeframkallande har hos många en kvardröjande effekt som kan vara bra om man inte bara har svårt att somna utan även vaknar lätt på natten eller tidigt på morgonen. En nackdel kan vara att tröttheten sitter kvar följande förmiddag. Man kan också bli torr i munnen.

Om inte sömnen blir bättre

I vissa fall kan sömnbesvären finnas kvar trots att man använder sömnmedel. Det kan bero på psykosen, som gör att hjärnan inte kommer till vila. Det kan vara ett skäl för läkaren att se över den behandling man får.

Ibland kan sömnbesvären bero på vad man gör under dagen. Man kanske vilar för mycket, dricker mycket kaffe eller har andra vanor som gör att det är svårt att sova. Då kan man få råd om hur man ska göra för att försöka underlätta sömnen.

Exempel på sömnmedel som kan användas vid psykos

Bensodiazepinbesläktade sömnmedel

Andra sömnmedel som inte är beroendeframkallande

 • Lergigan, Lergigan mite och Lergigan forte
 • Propavan.
Fäll ihop

Ångestdämpande medicin

Ångestdämpande medicin

Vanligt att man har ångest vid psykos

Vid en psykos är det mycket vanligt att man samtidigt har ångest. Ångesten kan förstärka de psykotiska upplevelserna och förvärra besvären. Ångest kan ses som en sorts alarmsignal och kan utlösas av flera orsaker.

De psykotiska symtomen som att höra röster, känna sig förföljd eller vara uppvarvad kan i sig framkalla ångest. Men också själva upplevelsen av psykotiska symtom kan vara skrämmande och göra att man blir ångestfylld.

Ångest kan göra att man inte tänker förnuftigt och då blir det också svårare att behandla sjukdomen. Därför är det viktigt att man får ångestdämpande medicin om man behöver det, särskilt i det akuta skedet. Många gånger får man då ångestdämpande medicin i en högre dosering än vad man får om man enbart har ångest utan psykossymtom.

Behandling av ångest

I de fall ångesten är direkt kopplad till psykosen får man psykosbehandling både med ett ångestdämpande och ett antipsykotiskt läkemedel istället för ökad dos av det antipsykotiska läkemedlet. Då undviker man biverkningar av för höga doser antipsykosmedel.

Mediciner ur läkemedelsgruppen benzodiazepiner lindrar ångest snabbt och kan därför vara bra i akuta skeden av psykosen när man har svår ångest till följd av psykossymtomen. Det finns en risk för beroende om behandlingen blir längre än några veckor. Man bör därför försöka minska dosen och sluta med dessa mediciner så snart det är möjligt. Men oftast är risken för att man ska bli beroende av bensodiazepiner är mycket liten vid behandling under kort tid vid psykos.

Vid lindrigare ångest och om man behöver behandlas under en längre tid kan man få andra typer av ångestdämpande medel som inte är beroendeframkallande.

Pykoterapi som tillägg till antipsykosläkemedel kan hjälpa mot ångest som finns kvar trots läkemedelsbehandling.

Bensodiazepiner

I hjärnan finns olika kemiska ämnen, så kallade signalsubstanser, som är inblandade bland annat i de mekanismer som framkallar ångest. Dessa substanser kan i sin tur samspela med grundsjukdomen. Därför är det avgörande att man även får behandling mot psykosen för att ångesten ska lindras.

Ångest i allmänhet behandlas med läkemedel som har en hämmande effekt på de mekanismer som styr ångestupplevelsen. Dessa mekanismer kan aktiveras av själva psykosen eller genom de upplevelser som en psykos innebär. Medicinerna som används i ångestbehandling kallas för bensodiazepiner och förstärker effekten av en signalsubstans som kallas GABA. De har en snabbt lindrande effekt och förbättrar också sömnen. Därför kan de även användas som sömnmedel.

Personer som insjuknat för första gången brukar oftast få en medicin ur denna grupp under den tid då man genomgår en psykosutredning.

Det finns flera läkemedel i gruppen bensodiazepiner. De fungerar på ungefär samma sätt och några stora skillnader vad gäller effekter och biverkningar finns inte. Det som skiljer sig är hur snabbt de börjar verka och hur länge effekten varar.

Andra ångestdämpande medel

Vid lindrigare ångest och om man behöver behandlas under en längre tid kan man få lugnande mediciner som inte är bensodiazepiner och som inte är beroendeframkallande.

 • Atarax och Lergigan ger tillfällig lindring av ångest och spänningstillstånd.
 • Theralen är ett ångestdämpande läkemedel som också kan tas i droppform.
 • Antidepressiva medel, som påverkar signalsubstansen serotonin, kan användas vid mer långvariga ångestbesvär. Dessa läkemedel ger ingen omedelbar lindring utan effekten dröjer några veckor.
 • Lyrica kan användas vid långvariga ångestbesvär då inget annat hjälper. Medicinen ger ingen omedelbar lindring utan effekten dröjer i regel ett par veckor. Om medicinen inte hjälper efter två till tre veckors behandling bör man inte fortsätta med den på grund av dess biverkningar. Lyrica kan vara vanebildande vid längre tids användning och bör därför användas med stor försiktighet.

Viktigt

Ångestdämpande läkemedel kan försämra förmågan att köra bil. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Bensodiazepiner kan i vissa fall leda till beroende vid flera månaders användning. Ett tecken på att man är på väg att bli beroende är att man gradvis behöver en allt större dos för att få ångestlindring.

Man bör inte dricka alkohol när man använder bensodiazepiner eller andra ångestdämpande läkemedel.

Biverkningar

Ångestdämpande läkemedel gör i allmänhet att man blir trött. När spänningen lindras kommer en naturlig trötthet fram, men det finns också en trötthet som beror på medicinen. Då kan uppmärksamhet och reaktionsförmåga försämras. Yrsel är vanligt för alla sorters ångestdämpande mediciner.

Bensodiazepiner kan hos äldre framkalla en ostadighet som gör att man kan falla omkull. Man kan även få besvär med minnet.

Atarax och Lergigan kan göra att man till exempel mår illa eller blir torr i munnen.

Theralen är ett antipsykotiskt läkemedel och kan därför orsaka biverkningar som till exempel kramper, stelhet, skakningar eller rastlöshet.

Antidepressiva läkemedel som påverkar signalsubstansen serotonin kan ge biverkningar i form av illamående, diarré, ökad svettning, muntorrhet, sömnstörning, huvudvärk eller trötthet.

Lyrica kan ge biverkningar i form av ökad aptit och viktuppgång. Man kan också känna sig lite irriterad och uppvarvad. Synskärpan kan påverkas något men detta brukar minska med tiden.

Om ångesten inte går över

I vissa fall hjälper inte de ångestdämpande medicinerna. Det kan bero på att de psykotiska symtomen fortfarande finns kvar. Då bör läkaren se över antipsykosbehandlingen. Exempelvis kan dosen av både det ångestdämpande och det antipsykotiska läkemedlet behöva höjas.

Om man har kvar sin ångest, eller om den förvärras, kan det också bero på att man har fått för hög dos av antipsykosläkemedlet. Det kan ge biverkningar som oro, olust och rastlöshet.

Exempel på ångestdämpande läkemedel som kan användas vid psykos

Bensodiazepiner

Andra ångestdämpande medel

Fäll ihop
Skriv ut (ca 14 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-08-10
Skribent:

Lena Flyckt, läkare, specialist i psykiatri, Danderyds sjukhus

Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, professor, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus