Vårdgaranti och väntetider i Skåne

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är lag från och med
1 juli 2010, som en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Visa mer

Vårdgarantin

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att du ska få tid för besök och behandling senast inom de tidsgränser som anges i garantin:

0 - Kontakt med primärvården samma dag

Du ska få kontakt med primärvården, till exempel din vårdcentral samma dag som du söker hjälp. Det kan ske via telefon eller genom besök.

7 - Läkarbesök i primärvården inom sju dagar

Bedömer primärvården att du behöver besöka en läkare ska detta ske inom högst sju dagar, till exempel på vårdcentralen.

90 - Besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar

Om du efter en medicinsk bedömning behöver besöka den specialiserade vården, ska du få en tid för besök inom 90 dagar.

90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar

Om du efter en medicinsk bedömning behöver behandling, ska denna påbörjas inom 90 dagar.

Undersökningar, till exempel röntgen- och laboratorieundersökning, omfattas inte av vårdgarantin.

Tiden fram till besök och behandling får överstiga garantins tidsgränser, förutsatt att du och din läkare (eller annan behandlare) är överens om det.

Fäll ihop

Så fungerar vårdgarantin

Så fungerar vårdgarantin

1. Du vänder dig till den vårdgivare där du väntar på vård för att få information om den beräknade väntetiden och om vårdgarantin. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar så hjälper vårdgivaren dig att hitta ett annat sjukhus med kortare väntetid.

2. Du får information om den nya vårdgivaren, oftast per brev.

3. Det andra sjukhuset tar kontakt med dig för att boka tid. Du står kvar på väntelistan hos den första vårdgivaren tills detta är klart.

Kan innebära fler resor

För att du ska få bästa möjliga omhändertagande och medicinska kvalitet tar oftast ett enskilt sjukhus hand om hela vårdförloppet. Ett vårdförlopp kan till exempel bestå av ett besök före operationen, själva operationen och ett återbesök. Det kan alltså innebära att du får resa mer än en gång till det andra sjukhuset.

Reseersättning

Du som använder vårdgarantin för att få vård snabbare hos annan vårdgivare kan få reseersättning för dina sjukresor. I de flesta fall fungerar Skånetrafikens bussar och tåg eller privatbil utmärkt för sjukresor. Om du är över 85 år eller om det finns medicinska skäl, kan du få resa med taxi. Läs mer om sjukresor på Skånetrafiken. Se högerspalten.

Söka vård själv utanför vårdgarantin

Du kan söka vård hos en annan vårdgivare utan att ha blivit hänvisad dit genom vårdgarantin. Läs mer om att välja vård

Om du väljer att söka vård själv kontaktar du den mottagning du vill gå till. Om du redan väntar på vård hos en annan mottagning, kontakta dem och meddela att du sökt vård hos en annan vårdgivare. Du kan även be om en kopia av din remiss/journalhandling som du sedan skickar till den nya vårdgivaren.

Fäll ihop

När vårdgarantin inte gäller

När vårdgarantin inte gäller

Det finns flera undantag från vårdgarantin.

Vårdgarantin gäller inte:

  • vid återbesök,
  • då du själv väljer att vänta,
  • då du utnyttjar möjligheten till fritt vårdsökande eller vårdval,
  • vid medicinsk service, exempelvis laboratorie- och röntgenundersökning,
  • vid utredningar, undantaget utredningar som kan övergå i behandling vid samma besök, exempelvis koloskopier, som ingår i vårdgarantin,
  • hjälpmedelsförsörjning, undantaget utprovning av hörapparater som ingår i vårdgarantin,
  • då du tackar nej till vård hos annan vårdgivare (du kan i ett senare skede använda vårdgarantin igen).

Om du inte vill ha vård någon annanstans kan du avstå från vårdgarantin. Det kan innebära att du får vänta längre än vårdgarantins gränser. Om du i ett senare skede ångrar dig så börjar vårdgarantin gälla från det datum då du på nytt kontaktar den vårdenhet där du väntar.

Den akuta vården berörs inte av vårdgarantin. Blir du akut sjuk eller skadad ska vård ges så fort som möjligt, precis som tidigare.

Fäll ihop

Vård hos annan vårdgivare

Vård hos annan vårdgivare

Om vårdenheten inte kan ta emot dig inom garantitiden ska de ordna en tid hos annan vårdgivare. I första hand ska du som patient få vård inom Region Skåne, i andra hand i Blekinge, Hallands eller Kronobergs län och i tredje hand hos annan vårdgivare i Sverige. Du får resan betald, förutom den lägsta egenavgiften för sjukresa, och du betalar den patientavgift som gäller där vården ges. Om du inte önskar vård någon annanstans, kan du avstå från den möjligheten. Det kan innebära en längre väntetid.

Fäll ihop

Vård utanför vårdgarantin

Vård utanför vårdgarantin

Du kan söka vård hos en annan vårdgivare, exempelvis i ett annat landsting, utan att använda vårdgarantin. Du kan även söka vård utomlands utan att använda vårdgarantin.

Läs mer om att välja vård. Se högerspalten. I mobilversionen ligger länkarna längst ner.

Fäll ihop

Frågor om väntetid

Frågor om väntetid

Om det är något du undrar över, kontakta den vårdenhet som har skickat kallelsen/bekräftelsen. Om du inte har fått någon, vänd dig då till den vårdenhet där du sökt vård eller som har skickat remissen till den specialiserade vården.

För en uppföljning av väntetiderna i landets landsting/regioner, besök:

Fäll ihop

Resa till annan vårdgivare

Resa till annan vårdgivare

Det finns olika resesätt för dig som patient då du ska resa till vård på annan ort, oavsett om det gäller vård inom regionen eller i ett annat landsting. I första hand ska din resa ske med buss, tåg eller privat bil. Om det finns medicinska skäl kan taxi vara ett alternativ.

Skånetrafiken har ansvaret för sjukresor inom Region Skåne. De administrerar sjukresor, hanterar begäran om reseersättning och ger information.

Läs mer om sjukresor på Skånetrafikens hemsida.

Skånetrafiken - sjukresor

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-12-04
Skribent:

Cecilia Lindvall, kommunikatör, Region Skåne

Redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Marie Nilsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne