Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar

Vem har rätt till vården?

Vem har rätt till vården?

  • Kvinna hos tandläkare som får sina tänder undersökta

Ibland kan tandvården kosta som den vanliga vården

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Man kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller en organtransplantation, där en infektion kan påverka resultatet.

Tandvården kostar då som sjukvård. Det innebär att avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd.

Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Övrig tandvård får man betala själv.

Rätten till tandvården prövas individuellt

Det görs alltid en individuell prövning av landstinget eller regionen innan man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård.

Eftersom det är speciella undersökningar och behandlingar som ska göras kan man inte alltid själv få välja tandläkare eller tandhygienist, utan ibland får man gå till en tandläkare eller tandhygienist som arbetar inom sjukhustandvården eller specialisttandvården. För vissa besvär och behandlingar kan man behöva en remiss från en läkare.

Till de sjukdomar, tillstånd och besvär som ger rätt till tandvård som en del i en sjukdomsbehandling hör:

Medfödda missbildningar i ansiktet och runt käken

Om man har en medfödd missbildning eller skada i ansiktet eller runt käken, till exempel så kallad läpp-käk-gomspalt, kan man få den tandvård som krävs för att man ska kunna äta och tala så bra som möjligt till samma avgift som sjukvård. Om missbildningen påverkar utseendet ingår i vissa fall behandling även för det.

Skador i ansiktet eller runt käken som beror på en sjukdom

Vissa sjukdomar kan påverka käken och ansiktet. Det kan till exempel vara en tumör eller cysta som har skadat käken eller att reumatism gjort att bettet påverkats.

Vid sådana skador kan man få den tandvård som krävs för att man ska kunna äta och tala så bra som möjligt till samma avgift som sjukvård. Om utseendet har påverkats av sjukdomen ingår i vissa fall behandling även för det.

Om man skadat tänderna under ett epileptiskt anfall

Under ett epileptiskt anfall kan man ramla och slå i tänderna eller käken. Man kan också på grund av kramper bita ihop tänderna med stor kraft vilket kan skada tänderna och bettet.

Om man skadar sig under ett epileptiskt anfall kan man få tandvård som återställer tänderna och bettet i det skick de var innan man skadade sig till samma avgift som sjukvård. Behöver man ett tandskydd i förebyggande syfte kan det också ingå.

Om man ska få en behandling och måste vara infektionsfri

Vid vissa sjukvårdsbehandlingar är det viktigt att man är helt fri från infektioner. Till exempel kan det gälla vid vissa hjärtoperationer, organtransplantationer och om man ska behandlas med höga doser av cytostatika mot exempelvis en svår blodsjukdom.

För att läkarna ska kunna vara helt säkra på att man inte har någon pågående infektion kan man få tänderna och käken undersökta till samma avgift som övrig sjukvård. Om man har en infektion ingår även behandling för den.

Förändringar i munnens slemhinna som beror på sjukdom

Om man får besvär med slemhinnorna i munnen som till exempel sår, blåsor eller andra förändringar i slemhinnan och det beror på ett allmänt nedsatt immunförsvar, hiv eller en blodsjukdom kan man få behandling för dessa besvär till samma avgift som övrig sjukvård.

Det kan också gälla om besvären med slemhinnan beror på att man behandlats med cytostatika eller strålning. Undersökning och behandling av slemhinnan ingår, men inte övrig tandvård.

Om den sjukdom man har påverkas av mun- och tandhälsan

Om man har en sjukdom som blir värre, till exempel på grund av att man har en infektion i munhålan, kan man få tänderna och munnen undersökta till samma avgift som övrig sjukvård. Det är bara själva undersökningen som ingår, eventuell behandling får man betala själv.

Om man får strålbehandling mot huvudet eller halsen

Om man ska få eller får strålbehandling mot huvudet eller halsen kan det vara viktigt att man inte har någon infektion. Därför kan man få tänderna och munnen undersökta och viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Dels kan man behöva behandlas om man har någon infektion, dels får man munnen och tänderna rengjorda. Om man behöver extra tandvårdsbehandlingar under behandlingstiden ingår dessa också.

Svåra och långvariga smärtor i ansiktet eller runt käken

Om man under lång tid haft svåra smärtor i ansiktet eller käken och en neurolog eller smärtspecialist har svårt att ställa diagnos kan man ibland få en remiss till en specialisttandläkare. Tandläkaren gör då en utredning för att se om smärtan kan påverkas av bettet. Utredningen ingår i det vanliga högkostnadsskyddet för sjukvård.

Sömnapné – andningsuppehåll under sömnen

Många människor har andningsuppehåll medan de sover. Det kallas för sömnapné. Ibland har man så många och långa uppehåll att de påverkar hälsan. Då kallas det för allvarlig sömnapné. Om man har allvarlig sömnapné kan man få en särskild tandskena som minskar andningsuppehållen. För att få denna till samma avgift som sjukvård måste behovet i så fall bedömas av en läkare som skriver en remiss om att man behöver en skena som hjälp mot sin sömnapné.

Om man vill ha en skena för att minska snarkningar men inte har allvarlig sömnapné ingår det inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Extrem tandvårdsrädsla

En del människor är så rädda att de behöver få psykologisk hjälp för att klara av att gå till tandläkaren. Det brukar kallas extrem tandvårdsrädsla. Om man har extrem tandvårdsrädsla kan man få behandling av psykolog för att bli av med sin tandvårdsrädsla till samma avgift som sjukvård. Ibland ingår även viss tandvård i behandlingen.

För att få denna hjälp ska man, bortsett från akuta ingrepp, ha låtit bli att gå till tandläkaren under lång tid trots att man behöver behandling, och även bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla av både en tandläkare och en psykolog eller psykoterapeut.

Allergi eller överkänslighet mot tandfyllningsmaterialet

Det finns flera olika material som kan användas för att laga tänder. Om man är överkänslig mot, eller får en allergisk reaktion mot tandfyllningsmaterialet kan man få byta ut materialet i de fyllningar och kronor man har i anslutning till det område där man fått reaktionen. För att man ska få behandlingen till samma avgift som sjukvård krävs att man blivit ordentligt undersökt av en specialistläkare som kan avgöra om reaktionen beror på materialet.

Har man fått besvär i munnen på grund av amalgam, guld eller något annat material man inte tål måste förändringen i slemhinnan finnas i området kring själva fyllningen eller kronan för att man ska få denna utbytt.

Byte av tandfyllningar på grund av långvariga besvär

Om man har utretts inom sjukvården för besvär under en lång tid och behandlande läkare kommer fram till att tandfyllningarna bör bytas ut för att se om det kan hjälpa, kan man få det gjort till samma avgift som sjukvård. Läkaren skriver då en remiss till tandläkaren och motiverar varför fyllningarna ska bytas ut.

Det behöver inte finnas ett tydligt samband mellan de besvär man har och tandfyllningarna men bytet ska vara en del i utredningen eller behandlingen av de besvär man har. Till exempel kan tandläkaren pröva att byta ut fyllningar av amalgam eller guld för att se om det kan göra att man blir bättre.

Rehabilitering efter ätstörningssjukdomar och refluxsjukdom

Om man har haft en ätstörningssjukdom som anorexi eller bulimi kan man ha fått frätskador på tänderna eller andra tandskador som kräver rehabilitering.

Man kan även få frätskador om man under längre tid lidit av en refluxsjukdom, som ger sura uppstötningar. Då har det kommit upp maginnehåll från magsäcken till matstrupen.

Om man har ett läkarintyg kan man få tandvård till samma kostnad som sjukvård enbart under den tid som krävs för att man ska bli återställd från skadorna av sjukdomen.. Därefter är det den vanliga tandvårdsförsäkringen som gäller.

Vart kan man vända sig om man har frågor

Om man har frågor eller vill veta mer om tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar kan man vända sig till den enhet som ansvarar för tandvården i det landsting eller region där man bor. Ibland kallas det för tandvårdsenheten, men det kan skilja sig beroende på var man bor.

Man kan också vända sig direkt till sin tandläkare.

Skåne

Kontakta Enheten för tandvård

Enheten för tandvård administrerar tandvårdsfrågor i Region Skåne. Hit kan du vända dig om du har frågor om tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar.

Skåne

Avgifter för nödvändig tandvård i Skåne

När tandvården ingår som en del av sjukdomsbehandlingen kan man få man tandvård till samma avgift som sjukvård.

Exempel på avgifter:

Besök hos tandhygienist eller tandsköterska    100 kronor
Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor

Om man besöker en specialisttandläkare, efter remiss från allmäntandläkare kostar första besöket 150 kronor. Därefter kostar det 300 kronor per besök hos specialisttandläkare.

Mer om avgifter

Läs mer om till exempel avgift för uteblivet besök och högkostnadsskydd i texten Patientavgifter i Skåne.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-12-21
Skribent:

Inger Stenberg, övertandläkare och bedömningstandläkare i Västra Götalandsregionen

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Gunnel Håkansson, tandvårdsstrateg, Landstinget Kronoberg, Växjö

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2013-12-11
Skribent och redaktör:
Anna Möller, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Jimmy Gottfridsson, Enheten för tandvård, Region Skåne