Patientavgifter i Skåne

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skåne

Avgiften för sjuksköterskebesök på vårdcentral tas bort

Från den 1 mars 2014 kostar det inte längre någonting att gå till sjuksköterska, undersköterska eller distriktssköterska på vårdcentralen. Tidigare har avgiften varit 50 kronor. Om du missar eller lämnar sent återbud till den här typen av besök får du betala 200 kr.

Övriga besök på din vårdcentral kostar precis som tidigare 160 kr. All vård är avgiftsfri för barn under 18 år. 

Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här hittar du information om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när du är inlagd på sjukhus. Det finns fler patientavgifter och du hittar samtliga i dokumentet Patientavgifter i öppenvården som ligger till höger på sidan, eller längst ner på sidan i mobilversionen. De vanligaste avgifterna är beskrivna nedan.

Patientavgifter gäller både de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, och de som är privata och har avtal med Region Skåne.

Avgifter för till exempel intyg och vid vaccination gäller de mottagningar och sjukhus som Region Skåne driver, men kan vara annorlunda hos privata vårdgivare med avtal med Region Skåne.  

Visa mer

Avgifter besök på mottagning

Avgifter besök på mottagning

Har du frågor om betalning och avgifter, kontakta Patientservice på telefonnummer 040-33 33 30. Mer information finns i dokumentet Patientavgifter i öppenvården 2015 som ligger till höger på sidan, eller längst ner på sidan i mobilversionen.


► All vård är avgiftsfri för barn under 18 år.

Besök på vårdcentral

 
Vald vårdcentral*     160 kr               
Annan vårdcentral   200 kr      
Hos sjuksköterska, undersköterska och distriktssköterska 0 kr
Samma avgifter gäller även kvällar och helger  

Besök på sjukhus och i specialistvården

 
Läkarbesök     300 kr
Läkarbesök efter remiss    200 kr
Hos övrig vårdpersonal    200 kr
Akutmottagning på sjukhus   450 kr

Övriga besök

 
Mödrahälsovård och barnhälsovård   0 kr
Habilitering    0 kr
Mammografi     120 kr
Gynekologisk cellprovskontroll under 30 år 0 kr
Gynekologisk cellprovskontroll över 30 år 120 kr
Bukaortascreening 120 kr
Ungdomsmottagning 0 kr
Privat sjukgymnastik utanför vårdcentral  200 kr

* Vårdcentral vald inom Hälsoval Skåne. Läs mer om att välja och byta vårdcentral

Betalning

Avgiften betalas vid besöket, gärna med kort. Du som valt att inte betala patientavgift i samband med besöket faktureras. Vid fakturering tas en faktureringsavgift ut, f n 50 kr, utom i de fall kontant betalning inte kunnat tas emot vid besökstillfället. Om fakturan inte betalas tas en påminnelseavgift, om f n 60 kronor, ut. Samlingsfaktura skickas ut i början av varje månad och förfaller i slutet av månaden.

Frågor om din faktura

Uteblivet besök

Hör av dig om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan någon annan få din tid. Besöket ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala avgift. För en del besök är avgiften vid uteblivande av besök dubbel avgift, och för uteblivet besök hos sjuksköterska blir avgiften för uteblivet besök 200 kronor för det aktuella besöket. Du även betala en avgift om du uteblir från vissa avgiftsfria besök. Kostnaden för ett uteblivet besök registreras inte i ditt högkostnadskort och frikort gäller inte.

Fäll ihop

Om du får vänta längre än 30 minuter

Om du får vänta längre än 30 minuter

Du ska inte behöva vänta i mer än 30 minuter vid ett planerat tidsbeställt besök. Får du vänta längre än 30 minuter behöver du inte betala någon patientavgift. Du får då tillbaka den patientavgift du har betalat. Återbetalning av avgiften görs bara vid det aktuella besöket och inte i efterhand.

Vissa besök är undantagna:

  • Akutbesök, även om du fått en angiven tid
  • Besök för hälsokontroll och vaccinering för utlandsvistelse
Fäll ihop

Högkostnadskort och frikort

Högkostnadskort och frikort

Du behöver inte betala mer än 1100 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1100 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1100 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet täcker inte:

  • kostnader för uteblivna besök
  • hälsoundersökningar och hälsokontroller
  • vaccinationer
  • kostnader för intyg
  • de avgifter du betalar per dag när du blir inlagd på sjukhus.

För att få frikort

Vid varje besök ber du personalen att anteckna de avgifter du betalt i ett så kallat högkostnadskort. Kortet får du på mottagningen eller i den kassa där du betalar. Du kan även spara alla vårdkvitton och senare visa upp dem. Personalen ser då till att rätt summa skrivs in i högkostnadskortet. Du måste själv kontrollera att du kommit upp till den summa som ger dig frikort.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar under 18 år i samma familj (samma hushåll) har ett gemensamt högkostnadsskydd. Det innebär att deras avgifter räknas samman och ger frikort om de överstiger 1100 kronor. Varje barn bör ha ett eget högkostnadskort.

Om du tappat frikortet

Om du har tappat ditt frikort, kontakta personalen där du får vård.

Fäll ihop

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Mer information finns i dokumentet Patientavgifter i öppenvården 2014 som ligger till höger på sidan, eller längst ner på sidan i mobilversionen.

► Barn och ungdomar under 20 år får avgiftsfri vård när de är inlagda på sjukhus.

100 kronor per dag

Patientavgiften för dig som är inskriven på sjukhus är 100 kronor per dag under de första 30 dagarna av ett vårdtillfälle. Därefter betalar du 50 kronor per dag. Högkostnadsskydd och frikort gäller inte. Om du har permission och vistas ett helt dygn utanför sjukhuset betalar du ingenting för den aktuella dagen.

Lägre avgift

Patienter som har en sammanlagd skattepliktig inkomst (inklusive hel eller delpension) eller en hel garantipension som är mindre än 7200 kronor betalar:

  • 100 kronor per dag de första fem dagarna
  • 50 kronor per dag följande dagar

Patienter som är under 40 år och har hel sjuk- eller aktivitetsersättning betalar:

  • 50 kronor per dag

För att få betala den lägre avgiften måste du lämna in en ansökningsblankett vid det aktuella vårdtillfället. Ansökningsblanketten får du av vårdpersonalen. Du kan också ladda ner och skriva ut blanketten nedan. Din ansökan måste styrkas med intyg från till exempel Försäkringskassan, Skatteverket, kommunen, arbetsgivare eller revisor.

Fäll ihop

Ersättning vid inställd operation

Ersättning vid inställd operation

Om din operation blir inställd kan du kan få ekonomisk ersättning. Det kan du också få om inskrivningen blir uppskjuten eller avbokad samma dag som din operation eller inskrivning skulle ha ägt rum.

Du får tillbaka den patientavgift du har betalat och du kan få ersättning för andra uppkomna kostnader på upp till 2 000 kronor. Ansökan lämnas till berörd mottagning eller avdelning.

Fäll ihop

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Avgifter för intyg och andra åtgärder

Många åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada är inte subventionerade och moms ingår. Gäller vissa utlåtande, intyg och undersökningar. Kostnaden är mellan 313 kr per åtgärd upp till 1250 kr per timme med undantag av vissa åtgärder som är avgiftsbefriade. Tillkommer i vissa fall kostnader för laboratorieprover och röntgenundersökningar som debiteras separat.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för åtgärder och intyg.

Fäll ihop

Avgifter vid vaccination

Avgifter vid vaccination

Vaccination mot influensa och lunginflammation är avgiftsfritt för dig som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp. För övriga personer är avgiften 100 kronor och vaccinkostnad tillkommer.

För övriga vaccinationer är avgiften 200 kronor och vaccinkostnad tillkommer med undantag av de vaccinationer som är avgiftsbefriade.

Högkostnadskort och frikort gäller inte vid vaccination.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-02-20
Skribent och redaktör:

Nina Håkansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Pia Landgren, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne; 
Monica Larsson, enhetschef vårdkommunikation, Region Skåne