Funktionsnedsättning i Skåne

Sammanfattning

Sammanfattning

Personer med varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna ta del av samhällets verksamheter och utbud i samma utsträckning som andra medborgare.

Region Skåne erbjuder insatser som omfattar stöd och/eller behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Det innebär insatser utöver de som erbjuds av övrig hälso- och sjukvård i Region Skåne och Skånes kommuner.

Verksamhetsområdena är barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering, hjälpmedelsverksamhet, syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Behoven av insatser växlar i inriktning och omfattning under hela livet. Insatserna utgår från den enskildes behov och vilja. Den enskilde medverkar självfallet i planering och uppföljning av aktuella insatser.

Förvaltningen ansvarar också för rådgivning och annat personligt stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Visa mer

Hjälpmedel

Hjälpmedel

Teckentolkad informationDu som har funktionsnedsättning kan få hjälpmedel som underlättar din tillvaro. Väntetiden är högst tre månader från ordinationstillfället till dess att hjälpmedlet har provats ut.

Tiden för träning, anpassning och leverans av hjälpmedel ligger utanför den här tidsgränsen, eftersom behoven är individuella.

Fäll ihop

Tolkservice

Tolkservice

Teckentolkad informationTolkcentralen i Region Skåne förmedlar tolkservice för tillfällen där kommunikation sker mellan personer som är döva, hörselskadade, gravt syn-/hörselskadade, dövblinda och hörande. Tolkmetoderna är teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och vuxendövtolkning. Tolkservicen är kostnadsfri.

Så här beställer du tolk

Behöver du tolk för att kunna kommunicera med personal inom sjukvården kan du boka det på

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2010-11-10
Skribent:

Anna E Möller, webbredaktör 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Bodil Gustavsson