Patientavgifter

Skriv ut
Skriv ut

Vad får man betala?

Vad får man betala?

Man betalar för de flesta läkarbesök

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som man betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar man hela kostnaden själv.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter man ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om man behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om man är under 20 år.

Nedanstående ungefärliga avgifter gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting.

När man är inlagd på sjukhus betalar man en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.

Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.

En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om man har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om man inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan man bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Den som helt privat eller genom sin arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter man ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer man från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska man ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att man har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har man inte det kan man få betala hela vårdkostnaden.

Om man däremot vill ha vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska man ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om man saknar det betalar man hela kostnaden för vården själv.

Den som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land man bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein.

De allra flesta som kommer från länder utanför EU, EES och Schweiz får betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger svenska medborgare rätt till akut vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver man inte visa kortet.

Man kan också få ersättning från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som man bor i. Förutom vårdkostnader kan man också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om man behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan man i de allra flesta länder inte få sina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land man vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har man en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Frikort när man nått taket

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket man behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om man söker vård i ett annat landsting eller region än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor i patientavgifter.  Ett landsting eller en region kan dock besluta om ett lägre belopp. Man börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När man har betalat upp till den nivå som landstinget/regionen beslutat får man ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar man betala igen för sina besök tills man uppnått högkostnadsbeloppet nästa gång.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte

  • de avgifter som man betalar per dag när man är inlagd på sjukhus
  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder som till exempel mammografi
  • kostnad för ett uteblivet besök
  • kostnader för kopia av journalen
  • expeditionsavgift, som tas ut om manbetalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd.

Däremot kan högkostnadsskyddet gälla för tandvård om man har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i sitt dagliga liv. Högkostnadsskyddet kan också gälla om man har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling.  Om man har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller att man har problem med att sköta sin munhygien kan man också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att man behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

I skolhälsovården betalar man inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Har man en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-06-10
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm