Lex Maria

Vårdpersonal måste anmäla skador eller risk för skador i vården.

Lex Maria är en lag som innebär att ett landsting, en region eller en kommun ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada. Vårdskadan eller risken för vårdskada kan ha skett i samband med en undersökning, under vård eller behandling.

Sjukvårdspersonal ska även anmäla alla självmord som skett i anslutning till undersökning, vård eller behandling.

Lex Maria gäller även för den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal.

Oftast sker anmälan genom att personalen rapporterar vad som hänt till en verksamhetsansvarig som i sin tur gör anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan ska vara hos Inspektionen för vård och omsorg senast två månader efter att vårdskadan inträffade. Som patient, eller i vissa fall närstående, ska man få information om att anmälan har gjorts och dessutom få möjlighet att beskriva vad som inträffat.

En Lex Maria-anmälan måste också göras till exempel

  • om en person fått felaktig eller otillräcklig information
  • vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel
  • vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis
  • vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling
  • vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter
  • vid otillräckliga resurser, exempelvis vad gäller kompetens, bemanning, lokaler eller utrustning, som gör att inte verksamheten kan bedrivas på ett säkert sätt.

Detta gäller även om ingen har skadats. Det räcker om man har utsatts för risk att skadas.

Det är personalen som anmäler

Det är vårdpersonalen som ska anmäla enligt bestämmelserna om Lex Maria, som beskrivs i Patientsäkerhetslagen. Sjukhuset eller vårdcentralen utser en anmälningsansvarig, oftast en chefläkare, som tar emot anmälningar från den övriga sjukvårdspersonalen. Den ansvarige ska sedan rapportera vidare till  Inspektionen för vård och omsorg. Inom den kommunala sjukvården är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som rapporterar till  Inspektionen för vård och omsorg.

Patientens beskrivning tas in

Om en händelse är så allvarlig att sjukvården rapporterar den till Inspektionen för vård och omsorg ska man som patient få information om att en anmälan har gjorts. Dessutom ska man få möjlighet att beskriva vad som inträffat med egna ord. Förutom anmälan till  Inspektionen för vård och omsorg måste personalen också göra en anteckning i patientjournalen som visar att man har informerats, eller om så inte skett, varför man inte har informerats.

Den som är anmälningsansvarig på sjukhuset, vårdcentralen eller i kommunen ska se till att man får information om vilket beslut  Inspektionen för vård och omsorg fattar så fort som möjligt.

Sjukvården vill lära av misstagen

Anledningen till bestämmelserna om Lex Maria är framför allt att sjukvården ska lära av de misstag som sker så att inte andra ska råka illa ut. Genom att analysera rapporter om fel och brister från sjukvården i hela Sverige kan  Inspektionen för vård och omsorg skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga skador.

Ett annat syfte är att man som patient ska få klarhet i varför en skada eller sjukdom har uppstått.

Om man själv vill anmäla

Om man som patient är missnöjd och själv vill göra en anmälan kan man vända sig till patientnämnden i sitt landsting eller Inspektionen för vård och omsorg.

Publicerad:
2015-01-21
Skribent:

Lars Persson, handläggare på Patientnämnden, Region Halland, Halmstad

Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Rutberg, läkare, Patientsäkerhetsenheten, Universitetssjukhuset Linköping