Natriumbikarbonat

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Natriumbikarbonat?

Natriumbikarbonat neutraliserar kroppens syra. Medicinen används när man har för hög syrahalt i kroppen, så kallad acidos. Den kan också användas för alkalisering av urinen, det vill säga för att minska urinens surhet.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antacida. Det verksamma ämnet är natriumvätekarbonat, som också kallas natriumbikarbonat.

Recept och högkostnadsskydd

Natriumbikarbonat finns som tabletter i styrkan 1 gram. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Natriumbikarbonat finns också som så kallad infusionsvätska som man får med dropp. Infusionsvätskan får man enbart av sjukvårdspersonal.

Så här fungerar medicinen

För att kroppens ska fungera så bra som möjligt krävs att blodets surhetsgrad hålls inom vissa gränser. För detta har kroppen ett väl utvecklat system för att ställa in surhetsgraden i blodet, och där spelar bikarbonat en viktig roll. Blodets surhet kan öka när mängden bikarbonat i blodet har blivit för låg. Detta kan till exempel ske vid vissa njursjukdomar. Surheten minskar om man tillför kroppen höga doser natriumbikarbonat.

Om man tar natriumbikarbonat som tablett neutraliseras först magens innehåll. Överskottet av natriumbikarbonat tas upp i blodet och utsöndras sedan till urinen och minskar surheten där.

Hur tar man medicinen?

Man sväljer tabletterna med lite vätska.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Doseringen av medicinen varierar från person till person. En vanlig dos är 1-6 gram per dygn, men om syrahalten i kroppen är mycket hög kan man behöva upp till 10-20 gram per dygn.

För att neutralisera urin med hög surhetsgrad börjar man vanligen med 6 gram per dygn, men dosen kan vid behov ökas tills man får önskad surhetsgrad.

Viktigt

Det är särskilt viktigt att man tar rätt dos om man har besvär med hjärtat eller njurarna.

Innan man börjar använda natriumbikarbonat kontrolleras halten av bikarbonat i blodet. Detta behöver även göras regelbundet under behandlingen för att se till att man får rätt dos.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Vissa mediciner mot bakterieinfektioner, till exempel så kallade tetracykliner, kan påverkas av Natriumbikarbonat.

Man bör inte kombinera Natriumbikarbonat med läkemedel som innehåller litium.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få diarré eller gaser i magen.

Graviditet och amning

Man kan använda läkemedlet när man är gravid.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Bárány, läkare, specialist i njursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.