Rehabiliteringsgaranti

Målet är att undvika sjukskrivning

Målet är att undvika sjukskrivning

Rehabiliteringsgarantin är till för personer som riskerar att bli sjukskrivna (eller redan är det) snabbt ska få behandling. Målet är att man ska kunna börja arbeta igen eller undvika en sjukskrivning.

För att kunna få behandling enligt rehabiliteringsgarantin ska man antingen ha haft ont i ryggen, nacken eller axlarna i minst tre månader, eller sedan en tid ha mått dåligt på grund av ångest, depression eller stress.

Har man den här typen av besvär kontaktar man en läkare på vårdcentralen som gör en bedömning av vilket behov man har och hänvisar till den behandling som är lämplig.

Man kan få behandling enligt rehabiliteringsgarantin om man är mellan 16 och 67 år.

Fäll ihop

Garantin omfattar två behandlingsformer

Garantin omfattar två behandlingsformer

Rehabiliteringsgarantin gäller för två behandlingsformer. Om man har besvär i rygg, nacke och axlar ingår behandling med så kallad multimodal smärtbehandling. Om man har psykiska besvär får man behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Fäll ihop

Behandling med multimodala metoder

Behandling med multimodala metoder

Behandlingen anpassas efter vilka besvär man har. En rehabilitering pågår cirka 6-8 veckor.I behandlingen ingår föreläsningar, ofta i grupp. De kan till exempel handla om stresshantering, sömnvanor, om smärta och hur man kan hantera den samt hur olika läkemedel fungerar tillsammans. I behandlingen ingår också fysisk träning och man får pröva olika former för att hitta något som passar. Det kan till exempel vara promenader, anpassad lätt styrketräning eller övningar att träna på hemma. En del av behandlingen är alltid individuell, det kan till exempel vara enskilda samtal.

Behandlingen är ett teamarbete och ofta samarbetar sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog. Behandlingen kan ske på exempelvis en vårdcentral eller en specialistmottagning.

Fäll ihop

Behandling med psykologiska metoder

Behandling med psykologiska metoder

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en samtalsbehandling som går ut på att man ska förändra sitt beteende, och förändra hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning. Behandlingen är inriktad på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre är ett stort hinder i livet. KBT betonar vikten av självhjälp och träning av förmågan att lära sig handskas med sina problem.

Man kan få KBT individuellt eller i grupp. Olika övningar och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen.

Man får behandling hos en person som har utbildning i kognitiv terapi, till exempel en psykolog, psykoterapeut eller kurator. Hur många gånger och hur ofta behandlingen sker skiljer sig åt beroende på vilket behov man har. Det brukar sammanlagt vara mellan fem till tio gånger.

Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi fokuserar främst på hur man handskas med konfliktfyllda relationer, men också med problem som rör det egna känslolivet och självbilden.

När man går i behandling enligt IPT träffar man en terapeut, som kan vara psykolog, psykoterapeut eller ha en annan utbildning. Antalet tillfällen som man träffas varierar. De kan vara upp till 16 gånger, oftast ett samtal i veckan.

Interpersonell psykoterapi är en ovanligare behandlingsform än KBT och finns inte heller i hela landet.

Fäll ihop

Vårdgaranti

Vårdgaranti

Det finns en vårdgaranti som innebär att man ska få träffa en läkare på vårdcentral inom sju dagar. Efter att man har blivit utredd och fått veta att man kan behandlas enligt rehabiliteringsgarantin ska behandlingen börja inom 90 dagar. Om inte landstinget eller regionen där man bor kan erbjuda behandlingen har man rätt att få den i ett annat landsting eller en annan region.

Fäll ihop

Patientavgift och högkostnadsskydd

Patientavgift och högkostnadsskydd

Avgiften för rehabilitering enligt rehabiliteringsgarantin kan variera mellan olika landsting och regioner. Hur mycket man betalar beror på vad det landsting eller den region man bor i har bestämt att avgiften ska vara. Oftast är det samma pris som vid ett läkarbesök.

Högkostnadsskyddet i sjukvården gäller även för rehabiliteringsgarantin. Högkostnadsskydd innebär att man under en period på tolv månader inte behöver betala mer än en viss summa i patientavgifter.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

För att få svar på frågor kring rehabiliteringsgarantin, kontakta en vårdcentral. Det går också bra att ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-03-31
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Landstinget i Jönköpings län

Granskare:

Anna Östbom, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Stockholm