Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Skriv ut (ca 3 sidor)

Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sverige rätt till sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med. Barn under 18 år, även de som lever gömda, har oftast rätt till vård utan att det kostar något.

Skriv ut

Om du anser att du behöver skydd som flykting för att du är förföljd i ditt hemland kan du söka asyl i Sverige. Det kan också finnas andra orsaker till att du söker asyl, det vill säga möjligheten att få ett uppehållstillstånd och stanna kvar i Sverige.

Om man är papperslös eller gömd i Sverige vistas man i landet utan tillstånd, kanske för att man blivit utvisad.

Other languages

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Asylsökande, gömda och papperslösa barn

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

Fäll ihop

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, får du sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren, eller annan medicinsk personal, bedömer att du inte kan vänta med. Du får också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

Fäll ihop

Sök vård

Sök vård

Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige.

Ibland kan du behöva vård på en annan mottagning än den du har gått till. Då får du en remiss av läkaren som du träffar. En remiss är ett meddelande som läkaren skickar till den andra mottagningen. I remissen står det till exempel hur du mår och om du har varit sjuk tidigare. Den mottagning som får remissen kallar dig till ett nytt besök. 

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård på en vårdcentral eller akutmottagning.

Fäll ihop

Vad kostar vården?

Vad kostar vården?

Om du är under 18 år behöver du inte betala något för att få vård. Det gäller på ungdomsmottagningar, vårdcentraler, akutmottagningar, sjukhus och i folktandvården i de flesta landsting.

Följande priser gäller för personer över 18 år.

  • För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.
  • För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
  • Det är kostnadsfritt för dig att vårdas på sjukhus.
  • För medicin på recept betalar du högst 50 kronor.
  • Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.
  • Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. Samma avgift gäller för återbesök.

Behöver du sjukresor inom landstinget där du är kostar det högst 40 kronor. Om du reser till ett annat landsting betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också kostnadsfri. Detta gäller både barn och vuxna.

Fäll ihop

LMA-kort

LMA-kort

När du som asylsökande söker sjukvård ska du visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på mottagen ansökan om asyl.

Fäll ihop

Rätt till tolk

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller på telefon.

Fäll ihop

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att vårdpersonal och tolkar inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

När du söker vård ska du uppge ditt namn, födelsedatum och telefonnummer. Du ska också visa ditt LMA-kort eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret, det ger dig säkrare vård. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det så uppge namn och födelsedatum igen.

Fäll ihop

Hälsoundersökning

Hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du är papperslös och håller dig gömd ska du få erbjudande om en hälsoundersökning när du söker vård.

På hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan undersöker din hälsa, tar prover för att se om du har smittfarliga sjukdomar och informerar dig om hur vården fungerar. Detta görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-10-28
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Olle Olsson, handläggare Avdelningen för vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting