Haldol

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Haldol?

Haldol är ett läkemedel som används vid psykossjukdomar, till exempel vid schizofreni. Medicinen kan även användas vid förvirring hos äldre och vid svåra kräkningar.

Haldol tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel. Det verksamma ämnet är haloperidol.

Recept och högkostnadsskydd

Medicinen finns som vanliga tabletter i styrkorna 1 milligram och 4 milligram samt i flytande form i styrkan 2 milligram per milliliter. Man kan även få medicinen som en långverkande spruta. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Signalsubstanser är ämnen som bland annat överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Det verksamma ämnet i medicinen, haloperidol, dämpar de impulsöverföringar som sker med signalsubstansen dopamin. Då dämpas de psykotiska symtom och besvär man har vid schizofreni och andra psykoser, som till exempel hallucinationer och förändrad verklighetsuppfattning.

Medicinen kan också förebygga återfall i psykos. Därför bör man inte avsluta behandlingen även om man känner sig frisk, utan att rådgöra med läkare.

Dämpningen av impulsöverföringen med dopamin påverkar även ett område i hjärnan så att illamående och kräkningar lindras.

Det tar någon eller flera veckor innan läkemedlet verkar fullt ut.

Det finns ingen risk för att man ska bli beroende av medicinen.

Hur tar man medicinen?

Tabletterna kan delas och man sväljer dem med vatten. De glider ner lättare om man först dricker en klunk vatten och sedan sväljer dem tillsammans med ytterligare lite vatten.

Haldol i flytande form saknar smak och kan blandas med annan dryck. Man mäter upp dosen med doseringssprutan som finns i kartongen. Den minsta dos som kan mätas upp är 0,25 milliliter, vilket motsvarar 0,5 milligram haloperidol.

Det går bra att ta medicinen både med eller utan mat.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dos för vuxna är 1-4 milligram om dagen. Medicinen tas vanligen två gånger om dagen. Äldre personer är mycket känsliga för haloperidol och man brukar börja med dosen 0,5 milligram.

Dosen trappas gradvis upp tills medicinen börjar verka.

Om man glömt att ta en dos ska man ta den så fort man kommer på det. Man ska inte ta dubbel dos om man har glömt en dos.

Viktigt

Man bör rådgöra med läkare innan man dricker alkohol, när man behandlas med haloperidol. Alkohol kan öka den sömnighet som medicinen kan ge. Av samma anledning bör man även rådfråga läkare innan man tar sömnmedel eller starka smärtstillande läkemedel tillsammans med haloperidol.

Man bör inte använda medicinen om man har vissa hjärtsjukdomar eller Parkinsons sjukdom.

Man bör rådgöra med läkare om man har sjukdomar som till exempel leversjukdom, epilepsi eller annan krampsjukdom eller har ökad risk för blodpropp. Det kan till exempel ha betydelse för vilken dos man ska ta.

Även om man efter en tids medicinering känner sig bra eller bättre ska man inte sluta med medicinen utan att ha talat med sin läkare. Om man slutar med medicinen riskerar man att få återfall i sjukdomen.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda Haldol samtidigt med

  • läkemedel som innehåller kodein, till exempel Citodon
  • vissa läkemedel mot Parkinsons sjukdom
  • läkemedel som påverkar hjärtats rytm
  • antibiotika som innehåller moxifloxacin eller erytromycin.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få ont i huvudet, bli trötta eller yra. Dessa biverkningar försvinner ofta av sig själva efter ett tag. Om biverkningarna är långvariga och besvärliga ska man kontakta läkare.

En del personer kan bli deprimerade. Andra kan få olika typer av muskelbesvär, som till exempel stelhet, kramper, darrningar eller rastlöshet, särskilt vid höga doser. Vissa kan drabbas av ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet, till exempel grimaser eller tungrörelser. Om man får muskelbesvär ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-09-18
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Tove Gunnarsson, läkare, specialist i psykiatri, Psykiatri Nordväst, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna