Patientavgifter

Skriv ut (ca 6 sidor)
Kalmar län

Patientavgifter i Landstinget i Kalmar län

Information om de patientavgifter som gäller för besök på mottagning och när man är inlagd på sjukhus hittar du i texten Patientavgifter i Landstinget i Kalmar län.

Skriv ut

Vad får du betala?

Vad får du betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige bekostas till största delen av landstings- och kommunalskatter. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

Detta gäller inte den helt privata vården, till exempel plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad. Då betalar du hela kostnaden själv.

Olika avgifter i olika landsting och kommuner

Landstingen och kommunerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid läkarbesök och andra tjänster i vården. I stora drag är avgifterna ganska lika i de olika landstingen. Om du behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd, som beskrivs närmare i nästa kapitel.

Hälso- och sjukvård är kostnadsfri i nästan alla landsting och regioner om du är under 20 år.

Nedanstående ungefärliga avgifter gäller den offentliga vården och privata vårdgivare som har avtal med ett landsting.

När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.

Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.

En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid utöver den avtalade. Om du inte avbokar en tid som inte passar eller inte kommer till den avtalade tiden kan du bli skyldig att ändå betala besöksavgiften.

Om du väljer öppen eller sluten vård i ett annat landsting än där du är folkbokförd betalar du de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården.

Andra vårdgivare kan ha andra taxor

Du som helt privat eller genom din arbetsgivare har en sjukvårdsförsäkring kan ha helt andra villkor för vilka avgifter du ska betala.

I den kommunala hälso- och sjukvården, som gäller äldre med långvarig sjukdom, finns olika taxor för vård som ges av sjuksköterskor.

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats, SKL, finns adresser till kommuner, landsting och regioner. Dessa har aktuell och detaljerad information om sina avgifter.

Avgifter för utländska medborgare

Kommer du från ett annat EU-land, EES-land eller Schweiz ska du ha ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort, för att visa att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Om du däremot vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgift ska du ha ett intyg som visar att hemlandet betalar vården. Om du saknar det betalar du hela kostnaden för vården själv.

Du som söker vård i Sverige har alltid möjlighet att få ersättning i efterhand från det land du bor i, förutsatt att det är inom EU eller EES-länderna Island, Norge och Liechtenstein samt Schweiz.

Om du kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får du nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv oavsett om det handlar om akut eller planerad vård.

Om man som svensk blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet, som kan beställas från Försäkringskassan, ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Den vården får du på samma ekonomiska villkor som gäller för det landets egna invånare. I de nordiska länderna behöver du inte visa kortet.

Du kan också få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård i annat EU/EES-land. Ersättningen motsvarar det som vården skulle ha kostat i det landsting eller den region som du bor i. Förutom vårdkostnader kan du också få utgifter för tandvård, läkemedel och hjälpmedel ersatta.

Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att ha en privat reseförsäkring som täcker vård och kostnader för till exempel hemtransport. Har du en hemförsäkring brukar den ofta ha ett reseskydd som täcker en del kostnader.

Försäkringskassans webbplats har ytterligare information om att få vård när man är utomlands.

Fäll ihop

Avgift vid uteblivet besök

Kalmar län

Avgift vid uteblivet besök

För patienter som uteblir från besöket eller lämnar återbud senare än ett dygn före utsatt tid, har landstinget rätt att ta ut en avgift på 200 kronor. Det gäller även för vård som annars är avgiftsfri.

Undantag är besök som gäller barnhälsovård, rådgivning om abort eller sterilisering samt vård av värnpliktiga eller frihetsberövade.

Avgift för uteblivet besök räknas ej in i högkostnadsskyddet. Frikort gäller ej.

Kommer du inte i tid får andra patienter vänta i onödan och det kostar vården både tid och pengar.

Fäll ihop

Avgifter - vissa hälsoundersökningar

Kalmar län

Avgifter - vissa hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar för att utfärda intyg för körkort, faderskap och liknande följer inte vanliga patientavgiftstaxan och lyder inte under "Lagen om allmän försäkring". Landstinget i Kalmar län tar en avgift som baserar sig på taxa med 270 kronor inklusive moms per påbörjad kvart.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Kalmar län

Landstinget i Kalmar län har från och med februari 2015 så kallat e-frikort. Det innebär att du inte längre behöver hålla reda på något högkostnadskort för att få stämplar eller behöver visa upp något frikort när du besöker vården i vårt landsting. - Vi håller reda på hur mycket du ska betala.

Det finns ett tak, ett så kallat högkostnadsskydd, för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Det gäller också om man söker vård i ett annat landsting än där man bor.

Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor i patientavgifter. Ett landsting eller en region kan dock besluta om ett lägre belopp. Du börjar räkna vid det första besöket, oavsett när under året det görs. När du har betalat upp till den nivå som landstinget/regionen beslutat får du ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du nått upp till högkostnadsbeloppet nästa gång.

Högkostnadsskyddet täcker oftast inte

  • de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus
  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder som till exempel mammografi
  • kostnad för ett uteblivet besök
  • kostnader för kopia av journalen
  • expeditionsavgift, som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Inom tandvården gäller oftast inte sjukvårdens högkostnadsskydd och tandvårdens högkostnadsskydd är annorlunda än sjukvårdens.

Om du har ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan sjukvårdens högkostnadsskydd gälla för tandvård. Det kan också gälla om du har en sjukdom där tandvård ingår som en del av en medicinsk behandling. Om du har en sjukdom som medför en ökad risk för tandskador eller om du har problem med att sköta din munhygien kan du också få tandvård till sjukvårdsavgift som ingår högkostnadsskyddet.

För läkemedel som skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig i vården finns ett högkostnadsskydd som innebär att du behöver betala högst 2 200 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i detta högkostnadsskydd.

Dessutom finns högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård kan vara helt avgiftsfri i en del landsting. Läkemedel som skrivs ut under dessa vårdbesök får man däremot betala för.

Besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar (MVC och BVC) är avgiftsfria i hela landet.

I skolhälsovården betalar du inte någon besöksavgift och de vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.

I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagning.

Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Kalmar län

Barn och ungdomar under 20 år i Kalmar län

Alla barn och ungdomar under 20 år har kostnadsfri sjukvård i Kalmar län. Men avgift vid uteblivet besök, vaccinationer samt egenavgift för hjälpmedel betalar även barn/ungdomar under 20 år.

Behandling inom barnpsykiatrin är alltid kostnadsfri.

Fäll ihop

Ersättning om man blir utan vård

Kalmar län

Ersättning om man blir utan vård

Man har möjlighet att få ersättning om man inte får den vård eller behandling som man kallats till - maxbelopp 500 kronor per tillfälle. För att man ska kunna få ersättning ska det vara "omständigheter som borde kunnat förutses av vårdpersonalen". Det kan handla om förlorad arbetsinkomst, resekostnad och liknande. Ansökan om ersättning gör man skriftligt till den vårdenhet där man skulle blivit behandlad.

Fäll ihop

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Kalmar län

Återbetalning av patientavgift för mottagningsbesök

Om väntetiden vid ett tidsbeställt besök överskrider 30 minuter kan patienten på egen begäran få avgiften åter. Återbetalning ska ske i direkt anslutning till besöket och under förutsättning att man själv var i tid. Undantag: i händelse av akutfall eller motsvarande som "normat inte kan förutses".

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-01-02
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och Landsting, Stockholm


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2015-01-02
Skribent:
Annika Billberg, informationsenheten, Jessica Adelsjö
Granskare:
Christine Lokrantz