Blodprov: CRP

Varför behöver man lämna provet?

Varför behöver man lämna provet?

När får man lämna ett prov för CRP?

CRP är ett protein i blodet som mäts när läkaren misstänker att man har en infektion eller inflammation.

Man får ofta lämna ett prov när det finns misstanke om lunginflammation.

CRP-värdet kan också mätas för att kontrollera om man har en sjukdom som orsakar inflammation i kroppen, till exempel vid vissa sjukdomar i lederna och tarmarna. Eftersom CRP är ett mått på den inflammatoriska aktiviteten i kroppen, ökar ofta CRP-värdet när sjukdomen är i en aktiv fas. CRP-värdet används därför också för att kontrollera om den behandling man får är effektiv.

Provet kan även tas efter en operation för att kontrollera att man har återhämtat sig och att det inte finns tecken på någon komplikation, till exempel infektion.

Vad är CRP och var finns det?

CRP, som står för C-reaktivt protein, är ett protein som ingår i immunförsvaret och snabbt ökar i koncentration i blodet när man får en infektion eller inflammation. Redan efter åtta timmar kan CRP vara förhöjt. När man blir frisk går CRP snabbt tillbaka till vanliga värden igen.

Tidigare var det vanligt att lämna det prov som i dagligt tal kallas för "sänkan" när man hade en infektion. Idag mäts istället CRP-värdet i blodet. CRP stiger fortare än sänkan, ger säkrare information och är mycket lättare att bedöma. Eftersom det går snabbare att få svar, kallas CRP ibland för snabbsänka.

När det gäller vissa inflammatoriska sjukdomar brukar däremot fortfarande sänkan mätas, ofta tillsammans med CRP.

Hur tas provet?

Ett prov för att mäta CRP-värdet brukar tas med ett stick i fingret. Det går lättare om fingertoppen först värms, till exempel genom att hålla handen runt fingret en stund. På en vårdcentral eller akutmottagning är stick i fingret vanligast.

Ibland tas provet istället i armen med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Denna typ av blodprov kallas för ett venöst prov.

Provet kan tas när som helst på dygnet, utan några särskilda förberedelser.

När får man svar?

På vårdcentraler och akutmottagningar kan provet analyseras med ett särskilt snabbtest och då brukar man få svar efter omkring tio minuter.

Om provet skickas till ett laboratorium får läkaren svar samma dag eller senast dagen därpå.

Hur tolkas provsvaret?

Ett provsvar måste alltid vägas samman med hur man mår och vad eventuella andra prover visar. Enbart en mätning av CRP-värdet kan inte ge ett säkert svar på om man har någon sjukdom.

Hos helt friska personer är CRP oftast mycket lågt, mindre än tre milligram per liter. De vanliga värdena för CRP varierar beroende på vilken metod som används för att analysera proven. Med snabbtestmetod på vårdcentraler och akutmottagningar brukar värden över tio milligram per liter tolkas som förhöjda. Om mätningen görs med de metoder som används på ett sjukhuslaboratorium, brukar värden över fem milligram per liter bedömas som förhöjda. Någon nedre gräns finns inte i de här fallen. Det är viktigt att komma ihåg att ett lätt förhöjt CRP-värde inte alltid leder till att man behöver behandling med läkemedel.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga halter av C-reaktivt protein i blodet kan bero på att man har en kraftig infektion. Bedömningen av CRP-värdet måste göras i förhållande till vilka symtom man har, hur länge man varit sjuk och hur man mår rent allmänt. Man kan därför inte ange exakta gränser för när CRP är för högt.

Som exempel kan man vid många vanliga virusorsakade luftvägsinfektioner ha en måttlig CRP stegring under första veckan. Ett värde på över 100 milligram per liter efter ett par dagar brukar dock vanligen tyda på en kraftigare infektion, exempelvis en bakteriell lunginflammation. Efter en vecka brukar värdet normalt sjunka. Om infektionen pågått mer än en vecka och man har ett CRP värde på över 50 milligram per liter kan det då tyda på att man har en kraftigare bakteriell infektion.

Vid vissa typer av infektioner kan lägre värden tyda på allvarligare infektioner. Ett exempel på detta är infektioner i urinvägarna. Där kan måttliga stegringar tyda på att infektionen har spritt sig upp till njurarna. Då kan ett värde på 30 milligram per liter tala för en mer allvarlig infektion.

Virusinfektioner, exempelvis vanliga förkylningar, ger för det mesta ingen höjning av CRP alls, eller endast liten. Däremot kan kraftiga virusinfektioner, som influensa, ibland ge ett CRP-värde över 50 milligram per liter.

Efter en operation ökar CRP. Efter cirka en till två veckor brukar värdena ha återgått till vanlig nivå.

Vid andra inflammatoriska sjukdomar som till exempel reumatism eller inflammatorisk tarmsjukdom, bör CRP-värdet vara normalt om behandlingen har bra effekt. Om CRP stiger kan det tyda på att ytterligare behandling behövs.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga värden saknar betydelse.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2011-07-13
Skribent:

Martin Enander, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvall.

Redaktör:

Theresa Larsdotter, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Hansson, läkare, specialist inom klinisk kemi, Karolinska sjukhuset.