Felodipin Hexal

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Felodipin Hexal?

Felodipin Hexal är ett läkemedel som framför allt används mot högt blodtryck, men också för att förebygga kärlkramp.

Medicinen tillhör läkemedelsgruppen kalciumflödeshämmare och det verksamma ämnet är felodipin.

Recept och högkostnadsskydd

Felodipin Hexal finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter i flera olika styrkor. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så fungerar medicinen

Alla kalciumflödeshämmare vidgar blodkärlen och sänker därmed blodtrycket. Men olika typer av kalciumflödeshämmare verkar på lite olika sätt i blodcirkulationen. Vissa kalciumflödeshämmare vidgar framför allt de blodkärl som finns i hjärtat, de så kallade kranskärlen. Andra vidgar i högre grad de blodkärl som finns ute i kroppen. Båda typerna minskar hjärtats arbete och då sjunker blodtrycket samtidigt som risken för kärlkramp minskar.

För att en muskelcell, till exempel i hjärtat eller i blodkärlen, ska kunna dra ihop sig krävs tillgång på kalciumsalt i blodet. När en muskelcell ska dras samman transporteras kalcium från blodet in i muskelcellerna genom speciella kanaler.

Kalciumflödeshämmare minskar inflödet av kalcium till muskelcellerna. Det gör att musklerna i blodkärlens väggar slappnar av. Då vidgas blodkärlen. Kalciumflödeshämmare påverkar inte kalkomsättningen i kroppen.

Medicinen vidgar framför allt de blodkärl som finns ute i kroppen. Genom ett minskat motstånd för blodflödet från hjärtat minskar också hjärtats arbetsbelastning. Detta sänker blodtrycket och minskar risken för kärlkramp.

Medicinen börjar verka efter tre timmar och effekten varar minst tjugofyra timmar.

Hur tar man medicinen?

Depåtabletterna måste sväljas hela med lite vatten och får inte delas, tuggas eller krossas. Det verksamma ämnet ska kunna lösa sig i magen och verka under lång tid. Samtidigt minskar risken för biverkningar. Om man tuggar, krossar eller delar depåtabletten verkar den för kraftigt och under för kort tid.

Medicinen bör tas på fastande mage eller i samband med en lättare måltid.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

En vanlig dosering är 5 milligram om dagen.

Viktigt

Det är viktigt att aldrig på egen hand avbryta en regelbunden behandling med kalciumflödeshämmare mot kärlkramp. Sådan behandling ska alltid avslutas stegvis i samråd med läkare. Annars finns det risk för exmepelvis kärlkrampsanfall.

Man bör inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice när man använder medicinen. Grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Man kan då få kraftigare effekt av medicinen och ökad risk för biverkningar.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man bör undvika att ta Felodipin tillsammans med läkemedel som innehåller:

  • Karbamazepin, fenytoin och fenobarbital som används mot epilepsi
  • Rifampicin som används mot tuberkulos
  • Itrakonazol som används mot svampinfektioner
  • Erytromycin, ett antibiotikum
  • HIV-proteashämmare (en särskild typ av HIV-läkemedel, till exempel ritonavir)
  • Växtbaserade medel som innehåller johannesört.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan drabbas av till exempel huvudvärk, yrsel, hjärtklappning, öronsusningar eller ansiktsrodnad med värmekänsla. Dessa biverkningar hänger samman med att kroppens blodkärl vidgas och är särskilt vanliga i början av behandlingen. De går oftast över efter en tids behandling med läkemedlet. En del personer kan också få svullna anklar efter en tids medicinering.

Om biverkningarna är besvärliga eller om bensvullnaden inte går över, bör man kontakta läkaren som skrev ut receptet.

Graviditet och amning

Man bör inte använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller det verksamma ämnet

Det finns andra läkemedel som innehåller felodipin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på andra läkemedel som innehåller felodipin är

  • Plendil
  • Felodipin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Felodipin Actavis.

Felodipin ingår också i andra mediciner i kombination med ett annat verksamt ämne, metoprolol.

Exempel är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-03-19
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Rickard Malmström, docent, Enheten för klinisk farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm.