Concerta

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Concerta?

Concerta är ett läkemedel som används för att behandla adhd. Om man har adhd har man så svårt att koncentrera sig, sitta still eller hejda sina impulser att det skapar problem i vardagen. Medicinen är avsedd för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år. Om man har fått medicinen som barn kan man fortsätta när man blivit vuxen.

Vid behandling av adhd prövas först olika stödinsatser, som råd till föräldrar och anpassning i förskolan och skolan. Om det inte hjälper kan barnpsykiatrer och vissa barnläkare skriva ut medicinen. Behandling med Concerta ska alltid kombineras med andra stödåtgärder.

I början av behandlingen får man gå på täta kontroller för att undersöka om man tål medicinen och har nytta av den. Därefter brukar man få gå på kontroll minst var sjätte månad, och dessutom om dosen ändras.

Concerta innehåller det verksamma ämnet metylfenidat.

Recept och högkostnadsskydd

Concerta finns som långverkande tabletter, så kallade depåtabletter, i styrkorna 18, 27, 36 och 54 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Concerta räknas som ett narkotiskt läkemedel i Sverige. Vid utlandsresa är det därför viktigt att man tar reda på vad som gäller i det land man ska besöka. Man kan behöva ha med sig ett speciellt intyg från ett apotek eller ett läkarintyg.

Så här fungerar medicinen

För att hjärnan ska fungera väl måste nervimpulser snabbt kunna överföras från en nervcell till en annan. De ämnen som gör att detta sker kallas signalämnen. Olika signalämnen har sin speciella betydelse för olika aktiviteter i hjärnan. Om det finns för lite av dem eller om de fungerar dåligt i vissa delar av hjärnan, skapar det problem som är typiska för adhd.

Det verksamma ämnet metylfenidat är ett så kallat centralstimulerande medel. Det är inte helt känt hur medicinen verkar vid adhd, men det påverkar mängden av signalämnena dopamin och noradrenalin i hjärnan. Det leder till bättre uppmärksamhet och koncentrationsförmåga och minskat impulsivt beteende.

Det finns inte någon risk för att bli beroende av läkemedlet när det används vid adhd enligt läkares ordination.

Hur tar man medicinen?

Man ska svälja depåtabletterna hela med ett glas vatten på morgonen. Concerta depåtabletter är uppbyggda av flera lager. Det verksamma ämnet i det yttersta lagret frisätts snabbt och resten frisätts lite i taget under några timmar. På så sätt får man en jämn och långvarig verkan av läkemedlet med så få biverkningar som möjligt. Man ska därför inte dela, krossa eller tugga på tabletterna.

Man kan ta Concerta med eller utan mat. Om man får magbesvär av medicinen kan det hjälpa att äta något samtidigt som man tar medicinen.

Depåtabletterna är fuktkänsliga och ska därför förvaras i originalförpackningen. Förpackningen innehåller torkmedel.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Oftast får man börja med en låg dos. Om läkaren bedömer att man behöver en högre dos får man öka dosen stegvis. 

Man tar medicinen en gång om dagen på morgonen.

Om man glömmer en dos och det har gått mer än några timmar ska man vänta tills det är dags för nästa dos. Man ska inte ta dubbel dos nästa gång om man har glömt en dos.

Viktigt

Läkaren behöver få reda på om man har några andra sjukdomar eller tar några andra läkemedel innan man börjar ta Concerta, eftersom det kan påverka behandlingen. Det gäller till exempel sjukdomar i hjärtat eller blodkärlen och missbruk av alkohol eller droger. Man ska också berätta om man har ätstörningar eller psykiska sjukdomar.

Man ska inte dricka alkohol när man tar Concerta eftersom alkohol kan förstärka medicinens effekt och därmed öka risken för biverkningar.

Depåtabletterna löses inte upp helt och hållet. Det blir kvar ett skal som man ibland kan se i avföringen.

Man ska inte sluta att ta läkemedlet utan att prata med sin läkare. Om man slutar plötsligt kan symtomen på adhd komma tillbaka.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta Concerta om man använder läkemedel mot depression som innehåller moklobemid eller om man har tagit moklobemid under de senaste 14 dagarna. Om man använder båda dessa mediciner kan man få plötsligt ökat blodtryck.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan känna sig nervösa, få svårt att somna, få försämrad matlust och magbesvär. Biverkningarna brukar gå över när man har tagit medicinen en tid eller om doseringen ändras. För en del kan medicinering för adhd göra det lättare att somna.

Några kan få ont i huvudet, yrsel, klåda, utslag, en stickande känsla i huden eller tics. Vissa kan känna sig trötta, se suddigt, bli torra i munnen och törstiga, få ont i lederna eller muskelspänningar.

Om man får besvärande biverkningar ska man kontakta sin läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller metylfenidat. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket. Exempel på läkemedel som innehåller metylfenidat är

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2012-03-09
Skribent:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Björn Kadesjö, barnläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Göteborg