Patientjournalen i Halland - fördjupad information

Halland

Information om patientjournalen

På sidan www.1177.se/Halland/patientjournalen har vi samlat information som gäller patientjournalen. Där hittar du information om exempelvis Sammanhållen journal, Nationell patientöversikt (NPÖ) och om Journalspärrservice.  Läs gärna på den sidan först.

Här nedan följer fördjupad information.

Sammanfattning

Sammanfattning

När du besöker oss som patient registrerar vi uppgifter om dig i en journal. Det kan till exempel vara uppgifter om besök, diagnoser, inskrivning, undersökningar, åtgärder eller patientavgifter. Journalen är i första hand ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård.

Visa mer

I journalen finns viktig information

I journalen finns viktig information

Journalen är ett nödvändigt stöd för att vi ska kunna ge en god och säker vård.

I din journal finns uppgifter om:

 • identitet,
 • besök på vårdcentraler, sjukhus, mottagningar, tandvårdskliniker, hjälpmedelscentraler,
 • inläggning på sjukhus,
 • telefonkontakter,
 • bakgrund till vården, undersökningar, diagnoser, ordinationer, operationer och andra åtgärder och det framgår vem som utfört vad och när,
 • ställningstaganden om val av behandlingar,
 • möjlighet till förnyad medicinsk bedömning,
 • patientavgifter och
 • annan relevant information.

I patientjournalsystem använder vi sökbegrepp för att snabbt nå information. Journalen är också ett juridiskt viktigt dokument när vårdärenden behöver utredas.

Vem får läsa och använda mina journaluppgifter?

Patientuppgifter är sekretesskyddade och vi som arbetar i vården har tystnadsplikt. Vi har endast tillgång till dina patientuppgifter:

 • när vi deltar i din vård och behandling och därmed har en aktuell vårdrelation och
 • när vi behöver uppgifter för att kunna utföra administrativt arbete som till exempel följa upp verksamheten, säkra och utveckla kvalitet.

Verksamhetschefen/motsvarande ansvarar för att medarbetarna har rätt behörighet för sitt uppdrag. Varje medarbetare identifierar sig med ett unikt användar-id kopplat till rätt behörighet för att få tillgång till den information man behöver, och för att det i efterhand ska vara möjligt att kontrollera vem som har gjort vad och när, så kallade loggkontroller.

Remiss

När du remitteras till annan vårdenhet medger du samtidigt att mottagaren har rätt att få ta del av de patientuppgifter om dig, som krävs för att kunna ta ställning till din fortsatta vård eller behandling.

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal innebär att olika vårdgivare har elektronisk direktåtkomst till varandras journaluppgifter under vissa förutsättningar. Vårdgivare är till exempel regioner, landsting, kommuner och privata aktörer. Det gör det möjligt för oss inom vården att elektroniskt få ta del av dina patientuppgifter oavsett var du vårdats om du inte säger nej till detta. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov för att ge dig bästa möjliga vård.
Vid årsskiftet 2012/2013 ska alla landsting och regioner ha anslutit sig till Nationell patientöversikt, NPÖ, som är det it-stöd som används för Sammanhållen journal i Sverige.

Spärra uppgifter

Information om hur du ska göra om du vill spärra uppgifter, hittar du här

Barn och ungdomar under 18 år

I takt med stigande utveckling och mognad förfogar barn och ungdomar under 18 år själva över sin sekretess. Det innebär att barn och ungdomar som ännu inte fyllt 18 år själva kan begära spärr förutsatt att barnet av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller kurator bedöms ha uppnått tillräcklig mognad och utveckling. När ett barn begär spärr har det rätt att få hjälp av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller kurator med att förstå risker och konsekvenser av en spärr.

Lämna ut och inhämta personuppgifter

I vissa fall lämnas personuppgifter till myndigheter och organisationer samt till andra vårdgivare som inte ingår i sammanhållen journal. Varje utlämnande inom Region Halland prövas enligt offentlighets- och sekretesslagen förutom i vissa fall då det finns en skyldighet att lämna uppgifter. Det kan gälla socialstyrelsen, försäkringskassan eller smittskyddsinstitutet. Privata vårdgivare omfattas inte av offentlighets- och sekretesslagen utan bedömer utlämnande utifrån annan särskild lagstiftning.

Ett exempel på att vi inhämtar uppgifter är att vi dagligen får uppgifter från folkbokföringsregister om adresser och vissa personliga förändringar som till exempel namn och civilstånd.

Vem har läst min journal?

Alla som går in i datoriserade patientjournaler lämnar elektroniska spår efter sig på en så kallad logglista.

 1. Patientdatalagen ger dig rätt som patient att få veta vilka vårdenheter som har öppnat journalen, vid vilken tidpunkt och hur länge. Logglistan ska vara utformad på ett sådant sätt att du kan avgöra om detta varit befogat eller inte.
 2. Tryckfrihetsförordningen ger dig därefter rätt att begära ytterligare information om vilka personer som tagit del av informationen, eftersom patientjournalen är en allmän handling.

Vill du begära ut logglista ska du vända dig med en skriftlig begäran till den vårdenhet (till exempel sjukhusklinik eller vårdcentral) du vill ha information från. I den ska du ange namn och personnummer och vilken tidsperiod du vill att logglistan ska omfatta. Du måste alltid vända dig till den vårdenhet det gäller och kan inte begära logglista för flera vårdenheter i en och samma begäran.

Rättelse av oriktiga och missvisande uppgifter

Om du som patient anser att något i din journal är oriktigt ska du vända dig till den vårdenhet där anteckningen gjorts. Din avvikande mening ska antecknas i journalen. Om du vill att uppgifterna ska tas bort ska du vända dig med en skriftlig begäran till Socialstyrelsen som beslutar om uppgifterna får förstöras eller inte.

Rätt till skadestånd

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats i strid med Personuppgiftslagen, eller Patientdatalagen kan du vända dig till den politiska nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig för den vårdenhet där dina uppgifter finns, och begära skadestånd. I vissa fall kan landstinget ersätta dig för skada eller kränkning av den personliga integriteten.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvariga i Region Halland är regionstyrelsen och driftsstyrelserna Hallands sjukhus, Sjuktransport, Närsjukvården i Region Halland och Psykiatrin i Halland för sina respektive verksamhetsområden. De har var och en utsett ett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Information om vem som är personuppgiftsansvarig hos privata vårdgivare, som Region Halland har vårdavtal med, finns hos respektive vårdgivare.

Rätt till information enligt Personuppgiftslagen

Som patient har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få veta vilka uppgifter som finns om dig i olika it-system. Du har också rätt att samtidigt få veta varför uppgifterna har registrerats och till vem de har lämnats ut. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad på papper, och i den ska du hänvisa till personuppgiftslagen § 26. Den skickas till personuppgiftsombudet för den vårdenhet där du behandlats.

Nationella kvalitetsregister

Vårdgivare rapporterar uppgifter om vård och behandling till nationella kvalitetsregister. Syftet är att följa upp och jämföra behandlingsresultat.

Innan dessa uppgifter läggs in i ett nationellt kvalitetsregister ska du som patient bli informerad och du har då rätt att avböja.

Fäll ihop

Patientjournalen Halland - startsida

Patientjournalen Halland - startsida

Samlingssida (startsida) med information om patientjournalen, hittar du här.

Fäll ihop
Senast uppdaterad:
2012-06-18
Skribent:

Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör Region Halland

Manusunderlag:

Louise Kihlström, utvecklare Region Halland