Daonil

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Daonil?

Daonil är ett läkemedel mot diabetes. Medicinen används vid typ 2-diabetes när behandling med kost och motion inte räcker. Daonil kan användas som enda läkemedel eller tillsammans med något annat läkemedel mot diabetes.

Det verksamma ämnet är glibenklamid, som tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för sulfonureider.

Recept och högkostnadsskydd

Daonil finns som tablett i styrkorna 1,75 milligram och 3,5 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Socker transporteras med blodet till kroppens olika organ, och fungerar där som energikälla i cellerna. För att sockret ska kunna gå över från blodet in i cellerna behövs hormonet insulin. Om det finns för lite insulin stannar sockret kvar i blodet. Man får högt blodsocker och cellerna får för lite energi. Om man har typ 2-diabetes är cellerna mindre känsliga för insulin, och det insulin som kroppen tillverkar räcker inte till.

Det verksamma ämnet i medicinen sänker blodsockret framför allt genom att öka kroppens egen tillverkning av insulin.

Hur tar man medicinen?

Man ska ta medicinen tillsammans med mat eller precis innan man äter eftersom man då får bäst effekt och det också minskar risken att få för lågt blodsocker. Daonil bör tas i samband med frukosten och om man ska ta medicinen två gånger per dag tas den andra dosen en i samband med middagen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Man tar medicinen en, eller ibland två gånger om dagen, i samband med måltid.

Om man har glömt att ta medicinen ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta någon extra dos istället för den glömda dosen.

Viktigt

Om man känner hunger, matthet, oro eller får svettningar, darrningar, huvudvärk och blir blek kan det bero på att blodsockret blivit för lågt. Sådana symtom kallas känningar och försvinner oftast ganska snabbt när man ätit något sött, till exempel druvsocker. Även ett glas mjölk kan hjälpa.

Om man får svårare symtom, som till exempel muskelstörningar och kramper, måste man genast kontakta läkare för att inte riskera att bli medvetslös.

I samband med vissa kroppsliga påfrestningar kan man behöva byta ut medicinen mot insulin under en period, till exempel vid operationer och allvarligare infektioner.

Under de första veckorna av behandlingen bör man vara försiktig vid bilkörning. Om blodsockret blir för lågt eller för högt kan reaktionsförmågan och synskärpan försämras.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicin med glibenklamid. Alkohol kan påverka den blodsockersänkande effekten av medicinen på ett oförutsägbart sätt, oftast ökar effekten.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

När man behandlas med Daonil bör man undvika:

  • läkemedel mot svampinfektioner som innehåller flukonazol eller vorikonazol, till exempel Diflucan och Vfend
  • läkemedel som innehåller sulfametoxazol, till exempel Bactrim och Eusaprim, som används mot bakterieinfektioner
  • läkemedel som innehåller bosentan, till exempel Tracleer, och används för att behandla högt blodtryck i lungorna.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få magbesvär som illamående och kräkningar. Ofta kan biverkningar minska eller försvinna när man har tagit medicinen en tid. Man kan även få övergående problem med synen i början av behandling på grund av den ändrade blodsockerhalten i blodet.

Graviditet och amning

Man ska inte använda Daonil när man är gravid. Om man blir gravid under behandlingen ska man rådgöra med läkare för att få en annan behandling.

Man ska inte använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns fler läkemedel som innehåller glibenklamid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller glibenklamid är Glibenklamid Recip

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2012-06-28
Manusunderlag:

Maria Krüger Eriksson, apotekare, Mellösa

Granskare:

Eva Andersén-Karlsson, läkare, specialist i internmedicin, Södersjukhuset, Stockholm