Senast reviderad 2008-12-29

Måste föräldrarna få veta om man gör abort?

Fråga

Om man är gravid och ska göra abort och inte är myndig, måste ens föräldrar veta om det?

Svar

Din fråga gäller en situation som oftast är mycket svår att besluta om för den det gäller. Om du inte är fyllda 18 år är grundregeln att föräldrar eller annan vårdnadshavare ska informeras och fatta beslut i medicinska frågor. När det gäller abort är inte lagstiftningen lika kategorisk. Man behöver inte ha föräldrars godkännande för att göra abort även om man är under 18 år. Man kan även göra undantag från regeln om att föräldrarna ska informeras om ingreppet. Sådana undantag kan göras om det anses att det skulle leda till allvarlig skada för kvinnan att föräldrarna informeras.

Det viktigaste är att en ung gravid kvinna som vill göra abort kan få professionellt stöd när det gäller att fatta det avgörande beslutet. Om föräldrarna sedan ska informeras får avgöras utifrån den aktuella situationen. Även om man i en sådan här situation helst vill undvika att föräldrarna vet om graviditeten och en eventuell abort tycker jag att man bör ha ambitionen att informera sina föräldrar. De flesta föräldrar har förmåga att förstå och stötta sitt barn i en svår situation. Jag tror också att det för framtiden kan bli svårt att hemlighålla en abort för sina föräldrar.

Mitt råd till dig blir att ta kontakt med abortrådgivningen på den ort där du bor. Ofta kan det ske genom ungdomsmottagningen som kan vara knuten till en vårdcentral, kvinnoklinik eller mödravårdscentral. Det kan vara organiserat lite olika på olika platser i landet. Du har rätt att få hjälp och stöd av en kurator i den här situationen. Den rätten bör du utnyttja. Du kan då få berätta för en opartisk person om din situation och diskutera hur du vill gå vidare innan du fattar ett avgörande beslut. Du har antagligen en hel del frågor som du kan få besvarade av en kurator med erfarenhet av att råda och stödja unga gravida kvinnor.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:6) avsnitt 4:9 om aborthandläggning sägs bland annat:
"En kvinna som ännu inte uppnått myndig ålder och ansöker om abort bör anses ha sådan grad av rättslig handlingsförmåga att hon kan fatta beslut i abortfråga som gäller henne själv. De flesta tonåringar som söker abort har redan talat med sina föräldrar...I fall där den unga flickan på inga villkor kan tänka sig att informera någon vuxen i sin omgivning, bör speciell omsorg ägnas henne så att hon får tillräckligt stöd."

I råden nämns ingen åldersgräns nedåt. Formuleringarna får dock anses tyda på att flickan måste ha nått en sådan ålder att hon bedöms vara rättskapabel för att ingreppet ska kunna göras utan kontakt med vårdnadshavare.

Detta var lite formell kanslisvenska i ämnet. Jag hoppas att jag har kunnat ge dig någon vägledning för hur du ska gå vidare. Det viktigaste är i första hand att en ung gravid kvinna har någon att diskutera sin situation med. Dels är det en fördel om hon kan föra den diskussionen med den man hon har blivit gravid med och någon närstående person som hon har förtroende för. Men det är också nödvändigt att få professionell hjälp. Det gäller inte bara för ett eventuellt abortingripande utan även för hjälp och stöd i att fatta beslutet om att fortsätta eller avbryta en graviditet.

Om du inte har en mycket konfliktfylld relation till dina föräldrar tycker jag att du bör överväga att på sikt informera dem om situationen.

Tomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin