Rekommenderade läkemedel

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Många läkemedel att välja bland

I Sverige finns det idag drygt 7000 olika läkemedel. En del av dem innehåller samma verksamma ämne, men säljs av olika företag och har därför olika namn. Flera läkemedel finns i olika former – till exempel som tabletter, stolpiller, salvor eller injektioner.

Det kan vara svårt för dem som skriver ut läkemedel – läkare, sjuksköterskor, tandläkare eller barnmorskor – att hålla sig välinformerade om alla dessa preparat. Det är samtidigt absolut nödvändigt för dem som skriver ut mediciner att noga känna till olika läkemedel som används och hur de verkar. Alla som skriver ut läkemedel behöver därför göra ett urval bland de läkemedel som finns.

Effektiva, säkra och prisvärda läkemedel

I varje landsting finns det en så kallad läkemedelskommitté, vars främsta uppgift är att på olika sätt bidra till bästa möjliga användning av läkemedel. Kommittéerna arrangerar också olika slags utbildningar för dem som skriver ut läkemedel.

Kommittéerna verkar för en bra läkemedelsanvändning bland annat genom att ta fram en rekommenderad lista, en rek-lista, över de mest effektiva, säkra och prisvärda läkemedlen som finns i Sverige. Dessa läkemedel rekommenderas sedan till dem som skriver ut recept för behandling av vanliga sjukdomar. Listorna ser något olika ut i olika landsting men omfattar cirka 2500 läkemedel av de totalt drygt 7000 läkemedel som är godkända för användning i Sverige.

I flera landsting finns även en version av rek-listan för allmänheten. Den bidrar till ökad kunskap och att man som patient kan bli mer delaktig i läkemedelsbehandlingen.

”Bäst i test”

Långt ifrån alla sjukdomar ska behandlas med läkemedel, men när läkemedel är ett alternativ kan rek-listan vara ett bra stöd för den som ska välja och skriva ut mediciner. Rek-listorna kan ses som en slags konsumentvägledning – ”Bäst i test”.

Hur väljs läkemedlen ut?

Urvalet av vilka läkemedel som finns med på de olika rek-listorna, till exempel Kloka listan i Stockholms läns landsting, görs efter speciella krav och med hänsyn till nationella rekommendationer.

I varje landstings läkemedelkommitté finns flera olika expertgrupper inom olika områden, till exempel en grupp för val av läkemedel vid infektioner, en annan för läkemedel vid hudsjukdomar och en tredje för medel vid hjärt-kärlsjukdomar. I expertgrupperna deltar oberoende specialister som valts ut för att värdera, granska och bedöma olika läkemedel. I grupperna brukar det ingå sjukhusläkare, sjuksköterskor, allmänläkare och apotekare.

Varför behövs expertgrupperna?

När nya läkemedel godkänns för användning i Sverige kommer en stor del av informationen om de nya medicinerna från läkemedelsindustrin, både direkt och indirekt. Det företag som har tillverkat medicinen har kunskaper om de nya medicinerna och har testat dem på olika sätt. Men en stor del av pressmeddelanden och annan information ingår i företagens marknadsföring – reklam. Det är svårt att granska sådan information kritiskt – både för dem som arbetar inom sjukvården och för andra människor.

Expertgrupperna har en annan överblick och kan lättare värdera informationen från företagen. Expertgrupperna har också helt andra möjligheter att göra jämförelser med andra läkemedel och andra behandlingsalternativ.

Hur jobbar expertgrupperna?

Expertgruppen tar fram information om vilka läkemedel som skrivs ut och hur de används genom vetenskaplig litteratur och sökningar i olika medicinska databaser.

De tar också fram undersökningar som visar vilken verkan ett läkemedel har jämfört med om man inte behandlas med läkemedel alls, eller jämfört med andra läkemedel.

Risken för biverkningar vägs in när expertgruppen väljer läkemedel. Två för övrigt relativt likvärda läkemedel kan till exempel ge olika biverkningar. Läkemedlen som väljs till rek-listorna ska ha så god effekt som möjligt, med så få allvarliga biverkningar som möjligt.

Expertgrupperna granskar, i de fall det finns, även undersökningar som visar om läkemedlet är prisvärt, så kallade hälsoekonomiska undersökningar. Å ena sidan kan ett dyrt läkemedel visa sig vara mer effektivt än ett annat billigare. Då kan det vara värt att rekommendera detta läkemedel och ta med det på listan. Å andra sidan är ofta äldre läkemedel billigare och lika, eller till och med ännu effektivare än nya, och då rekommenderas dessa eftersom de är särskilt prisvärda.

När expertgrupperna väljer ut vilka läkemedel som ska rekommenderas tar de också hänsyn till i vilka former läkemedlet finns. Det är bra om ett och samma läkemedel finns i flera former, till exempel i flytande form eller som tabletter.

Expertgruppen gör också en bedömning om hur säkra leveranserna är – från tillverkarna till apoteken.

Experterna väger i sina beslut även in de bedömningar av ett läkemedels nytta som görs av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket är en myndighet vars främsta uppgift är att besluta om ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna, det vill säga att man som kund oftast bara behöver betala en del av den totala kostnaden. Rabatten varierar beroende på hur mycket man har betalat för sina läkemedel de sista tolv månaderna. Man kan läsa mer om läkemedelsförmånerna på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets webbplats. Länk finns i kapitlet Fördjupning och länkar.

Läkemedelskommittéerna på Internet

Det finns drygt 20 Läkemedelskommittéer i landet. Nästan alla kommittéer har webbplatser med information om nya och gamla läkemedel. De flesta har också publicerat respektive rek-lista på internet. Informationen är i första hand riktad till de personer som skriver ut läkemedel, till exempel läkare och sjuksköterskor, men flera läkemedelskommittéer har även särskild information som är riktad till allmänheten.

Läkemedelskommittén i
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Skåne
Stockholm
Södermanland
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro
Östergötland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2010-01-04
Skribent:

Lars-Olof Hensjö, specialist i allmänmedicin, Stockholm

Redaktör:

Åsa Schelin, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Hasselström, läkare, specialist i allmänmedicin och läkemedelslära, medlem i Stockholms läns läkemedelskommitté.