Vård i annat landsting

Skriv ut
Skriv ut

Om man blir sjuk och inte är hemma

Om man blir sjuk och inte är hemma

Om man plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har man alltid rätt att få vård på närmaste sjukvårdsenhet. Man betalar då den patientavgift som gäller i det landsting där man befinner sig.

Om det behövs är det möjligt att få fortsatt vård på ett sjukhus, en vårdcentral eller mottagning i det landsting där man är folkbokförd. Man får då flytta över när det är medicinskt lämpligt.

Fäll ihop

Vård i annat landsting än Landstinget Gävleborg

Gävleborg

Vård i annat landsting än Landstinget Gävleborg

Du har som patient möjlighet att söka motsvarande vård som du kan få i Landstinget Gävleborg hos landstingsfinansierade vårdgivare i hela landet. Valmöjligheterna gäller planerad vård från första dagen och är oberoende av väntetider och vårdgaranti inom Landstinget Gävleborg. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör hur snabbt och vilken vård du får.

Primärvård

Du kan söka tillfällig vård vid annan hälsocentral i hela landet. Det kan gälla enstaka besök, regelbundna kontroller eller behandlingar till exempel vid studier, arbete och semester på annan ort. Familjeläkaren remitterar dig vidare om din åkomma inte kan åtgärdas inom primärvården. När familjeläkaren skriver en remiss till en sjukhusspecialist kan du välja att remissen skickas till något annat landsting eller privat specialist som har avtal med sitt landsting. För behandling hos landstingsfinansierad sjukgymnast behövs ingen remiss.

Specialistvård

Till specialistvården kan du komma via remiss från familjeläkare eller genom att skicka in en egen vårdbegäran (se länk nedan).

Medicinsk service

När du får remiss av familjeläkare eller annan specialist till medicinsk service t.ex. röntgenundersökning kan du välja var den ska utföras hos landstingsfinansierade vårdgivare med i hela landet.

Akut vård och förlossningsvård

Vid akut sjukdom kan du alltid söka vård på den närmaste sjukvårdsinrättningen. Förlossningsvård kan du söka på vilken förlossningsavdelning du vill i hela landet.

Avgifter

Söker du vård i ett annat landsting eller hos landstingsfinansierad privat vårdgivare gäller det landstingets patientavgifter även för dig. Högkostnadskort och frikort gäller även hos vårdgivare i andra landsting. Du får själv bekosta resor och eventuellt boende när du väljer att söka vård i ett annat landsting.

Högspecialiserad vård

Den högspecialiserade vården på universitets- eller regionsjukhus omfattas inte av valmöjligheten.

Fäll ihop

Planerad vård i annat landsting

Planerad vård i annat landsting

Det går också att få planerad vård i ett annat landsting än det man är folkbokförd i, till exempel om den vård man behöver inte finns i det egna landstinget eller om man själv väljer att få vård i ett annat landsting. Man kan också bli erbjuden att få vård i ett annat landsting om väntetiden i det egna landstinget är längre än vad som gäller enligt vårdgarantin.

För att få vård som inte finns i det egna landstinget behöver man ha en remiss till en mottagning i ett annat landsting. Man betalar den patientavgift som gäller i det landsting där man får vård. Ofta ersätter det egna landstinget kostnader för resa och boende.

Det går också att välja att på eget initiativ söka viss vård i ett annat landsting, till exempel kan man gå till en vårdcentral i ett annat landsting. Det är bra att ta kontakt med det egna landstinget först för att höra vilka möjligheter som finns och hur man ska gå tillväga.

Om man har varit hos en läkare i hemlandstinget som har bedömt att man har behov av en viss typ av vård har man också möjlighet att välja att få den vården i ett annat landsting. Resa och boende betalas då inte av hemlandstinget. Det är bra att höra med det egna landstinget vilka möjligheter man har och hur man ska gå tillväga.

I vissa fall kan man även bli erbjuden vård i ett annat landsting om väntetiden i det egna landstinget är längre än vad man maximalt ska behöva vänta enligt vårdgarantin. Om man som patient erbjuds vård hos någon annan vårdgivare med anledning av vårdgarantin får man betala den patientavgift som gäller i det landsting där man får vård. Eventuella merkostnader för resor ersätts då av hemlandstinget.

Fäll ihop

Förlossning i annat landsting

Förlossning i annat landsting

Om man är gravid och behöver få en akut förlossning har man rätt att få det oavsett var i Sverige man befinner sig. Man betalar då den patientavgift som gäller i det landsting där man befinner sig.

Om man ska föda barn kan man ibland bli hänvisad till en förlossningsavdelning i ett annat landsting. Det går också att själv välja att föda sitt barn på en förlossningsavdelning i ett annat landsting. Man betalar då den patientavgift som gäller i detta landsting. Om man har blivit hänvisad till ett annat landsting ersätter hemlandstinget de merkostnader man får för resa och i vissa fall boende. Resa och boende betalas oftast inte av hemlandstinget om man föder barnet i ett annat landsting på eget initiativ.

Fäll ihop
Skriv ut
Senast uppdaterad:
2014-04-10
Redaktör:

Anna Bendt, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Olle Olsson, handläggare, Avdelning för vård och omsorg, SKL.


Gävleborg
Tillägg uppdaterade:
2014-04-10