Barnkonventionen - om barnets rättigheter

Foto av en förälder och ett barn som leker.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, är en internationell överenskommelse mellan de flesta av världens länder. Den består av artiklar som beskriver vilka rättigheter barn har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde.

Rättigheterna i barnkonventionen utgår från fyra huvudprinciper:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.
 • Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
 • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

I praktiken innebär detta bland annat att:

 • Barn har rätt att bli hörda i frågor som rör dem.
 • Barn har rätt till en egen identitet, att bilda och fritt uttrycka egna åsikter.
 • Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp och diskriminering.
 • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, om det är möjligt och det är bra för barnet.
 • Barn har rätt till bästa möjliga hälsa och sjukvård.
 • Barn har rätt att ta del av och sprida information.
 • Barn har rätt till utbildning, men också till vila och fritid.

Ingen lag

Barnkonventionen är inte en lag i Sverige och ingen kan dömas för att ha brutit mot reglerna i den. Däremot har flera av artiklarna tagits upp i lagar som rör barn och på så sätt blivit direkt gällande, bland annat i socialtjänstlagen, i föräldrabalken och i utlänningslagen. Principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska genomsyra alla nya lagar, alla beslut och alla samhällsverksamheter som rör barn.

Den svenska regeringen är ytterst ansvarig för att barns rättigheter förverkligas i Sverige.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en myndighet med uppdrag att bevaka barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen. Varje år träffar Barnombudsmannen barn i Sverige och lämnar en rapport till regeringen som beskriver barnens situation. Barnombudsmannen ger också förslag på hur svenska lagar kan ändras så att barns rättigheter bättre tas tillvara.

Med jämna mellanrum sammanställer regeringen en rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Efter rapporteringen håller barnrättskommittén ett förhör med regeringen och ger rekommendationer på hur Sverige kan arbeta för att bättre ta tillvara barns rättigheter. Organisationer och enskilda personer kan också skicka in synpunkter till FN:s barnrättskommitté.

Senast uppdaterad:
2010-12-14
Redaktör:

Hanna Qwist, 1177.se

Granskare:

Charlotte Lenman, ansvarig jurist, Barnombudsmannen

Fotograf:

Juliana Wiklund